1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYÉNEK POSTAI CÍME, INTERNETES HONLAPJÁNAK CÍME

Szolgáltató cégneve:

42NET Marvin Cloud Korlátolt Felelősségű Társaság.

Szolgáltató rövidített cégneve:

42NET Marvin Cloud Kft.

Szolgáltató székhelye:

H-1149 Budapest, Angol utca 34

Szolgáltató telephelye:

H-2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 1.

Szolgáltató levelezési címe:

H-1112 Budapest, Angol utca 34

Szolgáltató internetes honlapja:

www.42NET.hu

1.2 A SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI: CÍM, TELEFONSZÁM, ELEKTRONIKUS LEVELZÉSI CÍM, ANNAK A HELYNEK, ELÉRHETŐDÉSNEK A MEGNEVEZÉSE, AHOL EGYÉB ÜGYFÉLSZOLGÁLTAINAK ELÉRHETŐSÉGEI NAPRAKÉSZEN MEGISMERHETŐK

Ügyfélszolgálat telefonszáma:

1242

Központi e-mail cím:

segitunk@42NET.hu

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

munkanapokon 09:00 - 17:00

1.3 A SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTŐJÉNEK VALAMENNYI ELÉRHETŐSÉGE CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETŐSÉG

Hibabejelentő telefonszáma:

1242

Hibabejelentő e-mail címe:

segitunk@42NET.hu

Egyéb hibabejlentő elérhetősége:

www.42NET.hu chat box funkciója

Nyitvatartási ideje:

munkanapokon: 10:00 - 16:00

1.4 AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI C. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: Eht.) 127. § (1) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN ÁLTLAÁNOSZ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET KÖTELES KÉSZÍTENI, FIGYELEMMEL AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEK RÉSZELTES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 22/2020. (XII. 21.) NMHH RENDELETBEN (A TOVÁBBIAKBAN: Eszr.) FOGLALTAKRA
Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja: Az ÁSZF célja, hogy az Eht-nak, az Eszr.-nek és az egyéb, a távközlési szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének módját szabályozó jogszabályoknak megfelelően az Előfizetők számára hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse a Szolgáltató általános szerződési feltételeit
Az ÁSZF tárgyi hatálya: Az ÁSZF rendelkezései részletesen szabályozzák a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit, a szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint az egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglalt rendelkezések az alkalmazandók.
Az ÁSZF személyi hatálya: A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és valamennyi Előfizetőre, Igénylőre, valamint Felhasználóra.
Szolgáltató: a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt gazdálkodó szervezet.
Igénylő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki, vagy amely használja, vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat.
Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki, vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll.
Az ÁSZF területi hatálya: kiterjed a Magyar Köztársaság területén mindazon közigazgatási egységre (város, község), ahol a Szolgáltató szolgáltatást nyújt a hírközlési hatóság által elfogadott és nyilvántartásba bejegyzett bejelentése alapján.
A Szolgáltató, az Előfizető, illetőleg az Igénylő az egyedi Előfizetői szerződésben ezen ÁSZF-től egyező akarattal, közös megegyezéssel eltérhetnek az Eht és az Eszr. rendelkezéseiben foglalt rendelkezések alapján az előfizető javára.
A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt ügyfélszolgálaton keresztül és internetes honlapon ingyenes formában közzéteszi.
Az ÁSZF időbeli hatálya: Az ÁSZF az Eht. és az Eszr. alapján a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig hatályos. A Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül és internetes honlapján az ÁSZF már nem hatályos változatait 2 (két) évre visszamenőleg hozzáférhetővé teszi. Előfizetői igény esetén az ÁSZF-ről a Szolgáltató tájékoztatást nyújt.
A Jelen ÁSZF kényelmi okokból, valamint a könnyebb hivatkozás érdekében tartalmaz az Eht. hatálya alá nem tartozó egyéb szolgáltatásokat és az azokra vonatkozó információkat, melyek esetleges módosítása nem tekinthető az ÁSZF Eht. 132.§ szerinti módosításnak.
Jelen ÁSZF-ben azt a szolgáltatást jelenti, amely segítségével az Előfizetők előfizetői hozzáférési pontjukon keresztül hívást tudnak kezdeményezni ugyanazon vagy más helyhez kötött, illetve helyhez nem kötött telefonhálózatok előfizetői végpontjára, vagy bármely mobiltelefon hálózat előfizetői végpontjára. Az Előfizetők hívás fogadására képesek ugyanazon, vagy bármely helyhez kötött és helyhez nem kötött telefonhálózatból vagy mobiltelefon hálózatból érkező hívás esetében. A hívások kezdeményezése történhet akár belföldi, akár nemzetközi irányba, illetve hívások fogadása történhet akár belföldi akár nemzetközi irányból. (Számozás az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet alapján).
42LINK CORPORATE, IP ALAPÚ HANG (VOIP) SZOLGÁLTATÁS
A helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás, beszéd valós idejű továbbítását jelenti. A távbeszélő összeköttetés létesítését és szolgáltatás előfizető azonosítását a szolgáltató telefonszámmal (földrajzi azonosítókkal) teszi lehetővé. A Szolgáltató, helyhez kötött távbeszélő szolgáltatása VoIP alapú telefonrendszer, amely az internet, mint hálózat közbeiktatásával sokrétű telefonálási alternatívát kínál, a hagyományos telefonszolgáltatásokkal szemben. A szolgáltatás távbeszélő összeköttetés létesítését teszi lehetővé belföldön és külföldön elérhető nyilvános távbeszélő (PSTN) és mobil rádiótelefon hálózathoz csatlakozó előfizetőkkel.
A szolgáltatás KSH besorolása:
A szolgáltatás KSH besorolása:
 • SZJ 64.20.12.0 Nyilvános helyi távbeszélő-szolgáltatás
 • SZJ 64.20.12.1 Nyilvános belföldi távbeszélő-szolgáltatás
 • SZJ 64.20.12.2 Nyilvános nemzetközi távbeszélő-szolgáltatás
 • SZJ 64.20.16 Adathálózati szolgáltatás
 • SZJ 64.20.28 Egyéb távközlési szolgáltatás
A fenti szolgáltatások az Eht. fogalmi meghatározása szerint „Helyhez kötött telefonszolgáltatás”-nak minősülnek, amelybe beletartoznak a korábban az Adathálózati szolgáltatások (SZJ szám: 64.20.16) körébe sorolt IP alapú hang (VoIP) szolgáltatások. A helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás az alábbi irányokba hívások kezdeményezését és kezdeményezett hívások végződtetését teszi lehetővé:
 • Helyi hívás
 • Belföldi távolsági hívás
 • Mobil hívások
 • Nemzetközi hívás
 • Ingyenes segélyhívás
 • Tudakozó hívás
Idetartoznak a mobilitást nem biztosító, de helytől független (nomád) használatot (akár különböző hozzáféréseken is) lehetővé tevő nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások.
A nem helyhez kötött telefonszolgáltatás jelen ÁSZF-ben azt a szolgáltatást jelenti, hogy a helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás (SHS=21) esetén az Előfizetők azonosítását a 21-abc-defg felépítésű előfizetői hívószám teszi lehetővé. A szolgáltatás csak Magyarország területén vehető igénybe. A helyhez nem kötött elektronikus hírközlő hálózathoz csatlakozó előfizetői hozzáférési pont helye változhat. A helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás a helyhez kötöttel hívások kezdeményezése és hívhatóság szempontjából megegyezik.
A Szolgáltató 42NETTEL szolgáltatása, olyan Internet protokoll alapú hangszolgáltatás (VoIP), amely Internet telefonhívások bonyolítására szolgál. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató biztosítja, hogy a szolgáltatás Előfizetője az Internetre csatlakozva bármely, a Díjszabásban (3. számú mellékletben) található díjtáblázatban feltüntetett hívásirányba tartozó telefonszámot felhívhasson, illetve a szolgáltatótól kapott 06 21 abc-defg szám segítségével felhívható legyen.
A hívhatóságot és az Internet hálózatból történő kihívást a Szolgáltató a Társszolgáltató szolgáltatásainak felhasználásával nyújtja az Előfizető számára, míg az Internet hozzáférést bármely Internet szolgáltatótól igénybe veheti az Előfizető
A 42NETTEL szolgáltatás helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely nem minősül telefonszolgáltatásnak. A szolgáltatás nem helyettesíti a vezetékes és/vagy mobil telefonszolgáltatást, a szolgáltatás nem alkalmas segélyhívásra és jelenleg nem biztosít számhordozhatóságot, nem működik áramszünet esetén, és a hívások sikeressége - az Internet forgalmi viszonyaiból adódóan - nem garantált. A szolgáltatáshoz nem kapcsolódnak a telefonkönyvhöz és a tudakozóhoz fűződő jogszabályi kötelezettségek-
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtása nyilvános Internet hálózaton történik, annak ismert technológiai hátrányaival és korlátaival. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás technológiai hátrányaiból vagy korlátaiból származó minőség- vagy működésbeli csökkenésért, illetve a szolgáltatás igénybevétele során bekövetkezett esetleges károkért (adatvesztés, vírusfertőzés, meghibásodás).
A streaming lényege, hogy bárki, bármikor, bárhonnan multimédiás információt, vagyis videó vagy hanganyagot közvetíthet interneten keresztül. A közvetített tartalmak rögzíthetők, így nem csak valós időben, hanem később is nézhetők, hozzáférhetők.
Jelen szolgáltatás olyan rádiótávközlő hálózaton megvalósuló, az Előfizető által a szolgáltatási területen belül mozgás közben is igénybe vehető nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és ezáltal az internet lényegében valamennyi végpontjával összekapcsolási lehetőséget biztosít. A szolgáltatás nyújtása nagykereskedelmi partner rádiótávközlő hálózatán keresztül történik.
A Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás olyan helyhez kötött Előfizetői Hozzáférési Ponton keresztül igénybe vehető nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és ezáltal az Internet lényegében valamennyi végpontjával összekapcsolási lehetőséget biztosít.
A szolgáltatás nyújtása nagykereskedelmi partner rádiótávközlő hálózatán keresztül történik. Az Előfizetői végberendezések és a központi kiszolgáló berendezések közötti kapcsolat kerül létrehozásra különféle elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül, és a kapcsolat ideje alatt a szolgáltatások által lehetővé tett protokollok szerinti adatátvitel valósul meg, azaz adat, jel, kép, hang adott címre történő továbbítása történik az interneten keresztül. A Szolgáltató Előfizetői Hozzáférési Pontot létesít, amely a Szolgáltató vagy a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban levő más elektronikus hírközlési szolgáltatók központi kiszolgáló berendezésének interfésze, továbbá biztosítja az Előfizetők részére a szükséges azonosítókat és jelszavakat, amelyek segítségével az Előfizetői Végberendezések valamely elektronikus hírközlési hálózaton keresztül az Internet hálózathoz kapcsolódhatnak.
Jelen szolgáltatással tömegesen küldhető és fogadható rövid szöveges üzenet (SMS). Így egy gombnyomással lehet indítani akár SMS-kampányt több ezer embernek, partnernek, ügyfélnek vagy akár egyéb címlistákon szereplő személynek egy webes felületen keresztül.
Jelen ÁSZF 18. pontja szerinti szolgáltatások
A Szolgáltató és az Üzleti Előfizető az Előfizetői Szerződésben az Üzleti Előfizető által adott hozzájárulásra, valamint a Felek közös megegyezésére tekintettel az Eht., valamint az Eszr. alábbi rendelkezéseitől térnek el és azokat az egymás közötti jogviszonyaikban nem, vagy az Egyéni Előfizetőkre vonatkozóan előírtaktól eltérő tartalommal alkalmazzák. Az Üzleti Előfizető hozzájárulása, illetve a Felek megállapodásának a hiányában a Felek egymás közötti jogviszonyukban a lenti jogszabályi rendelkezéseket változatlan tartalommal alkalmazzák. Az Üzleti Előfizetőre alkalmazott eltérések részletes leírását és ismertetését az Eszr. 4. § (1) és (4) bekezdései szerinti eltérések esetében a jelen ÁSZF lent hivatkozott pontjai tartalmazzák, azzal, hogy az Eszr. 4. § (1) bekezdése szerinti eltérések részletes ismertetését az Előfizetői Szerződés is tartalmazza.
Az Üzleti előfizetőkre vonatkozó eltérő rendelkezések a jelen ÁSZF-ben dőlt betűvel kerülnek megjelenítésre.
Az Üzleti Előfizetők tekintetében alkalmazott eltérések és az azokat tartalmazó ÁSZF pontok az alábbiak:
Eht. 127. § (1a) (4b), (4c), (4g) bekezdés ÁSZF 3.3 pont
Eht. 128. § (5) bekezdése ÁSZF 8.3. pont
Eht. 134. § (14b) bekezdés ÁSZF 8.3. pont
Eszr. 4. § (5)-(9) bekezdések ÁSZF 9.1.1. pont
A fenti felsorolás nem teljeskörű, így amennyiben az ÁSZF egyéb eltérő rendelkezést is tartalmaz az Üzleti Előfizetőkre nézve, azok értelemszerűen alkalmazandóak
A minőségi mutatok meghatározott, illetve ezek minimál, és célértékeit a jelen ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza részletesen.
 1. Új hozzáférés létesítési idő
  A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80%-ában teljesített határideje. [megkezdett naptári nap]
 2. Minőségi panasz hibaelhárítási ideje
  A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ában tejesített határideje. [megkezdett óra]
 3. Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje
  A bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80%-ában teljesített határideje [megkezdett nap]
 4. A szolgáltatás-rendelkezésre állása (RA)
  A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest [%]
 5. A rendelkezésre állás számítási módja
  RA=[1-SZKT/SZT]*100, ahol
  SZKT - szolgáltatás-kiesés teljes időtartama
  SZT - teljes elvi szolgáltatási időtartam
 6. A sikertelen hívások aránya
  A sikertelen hívások aránya a vizsgált időtartamban megkísérelt összes hívások számához képest. (%)
 7. A hívás felépítési ideje
  A hívás felépítése az az időtartam, amely alatt az összeköttetés felépül. (megkezdett másodperc)
 8. Kezelő, hibafelvevő válaszideje:
  A kezelői, hibafelvevő munkahelyekre beérkezett hívások 75%-ában teljesített együttes válaszideje. (másodperc)
 9. Bithibaarány hozzáférési vonalanként
  A hibásan átvitt bitek számának aránya az átvitt összes bitek számához képest.
A szolgáltatás minőségét a Szolgáltató ellenőrzi;
 1. a központi berendezések ellenőrzésével folyamatosan és méréssel legalább félévente rendszeresen,
 2. a gerinchálózaton meglevő mérőpontokon keresztül rendszeresen,
 3. az Előfizetői hozzáférési pontokon időszakonkénti szúrópróbaszerű méréssel, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletben és az MSZ EN 50083-7:1998 szabványban meghatározott mérésszámban és módon,
 4. d) az Előfizető minőségre vonatkozó panasza esetén az Előfizető Előfizetői hozzáférési pontján a panasztól függően objektív módon méréssel és/vagy szubjektív módon szemrevételezéssel.
A méréshez a Szolgáltató megfelelő műszert és szükség esetén ellenőrző vevőberendezést alkalmaz. A mérés eredményeit a Szolgáltató dokumentálja.
A Szolgáltató kivételesen indokolt esetben jogosult a minőségi célérték vállalt paraméterektől eltérő, csökkentett minőségi célértékekkel való szolgáltatás nyújtására. Csökkentett minőségi követelményű szolgáltatás nyújtására
 1. csökkentett műszaki minőségű részszolgáltatás felhasználásával vagy
 2. a teljes értékű szolgáltatás követelményeinek meg nem felelő minőségű bejövő szolgáltatás esetén kerülhet sor.
Csökkentett műszaki minőségű részszolgáltatás igénybevétele akkor indokolt, ha
 1. a szolgáltatás másik, teljes értékű részszolgáltatás felhasználása telítettség miatt már nem lehetséges vagy
 2. a rendelkezésre álló teljes értékű szolgáltatás kapacitás olyan műszaki megoldás mellett nyújtható, hogy így a felhasználást a régebbi Előfizetői eszközök nem teszik lehetővé vagy
 3. az Előfizetői végponton nem áll rendelkezésre megfelelő minőségű Internet-kapcsolat a teljes értékű szolgáltatás nyújtására.
Ha az Előfizetői panasz miatt lefolytatott mérés eredményét az Előfizető vitatja, a vita eldöntése érdekében az Előfizető jogosult a hírközlési hatóságtól minőség vizsgálatot kérni. Amennyiben a hatóság által elvégzett mérés eredményeként bebizonyosodik, hogy a szolgáltatás minősége nem megfelelő, a Szolgáltató köteles a szolgáltatás minőségét a vállalt minőségi célértékeknek megfelelőre kijavítani. Amennyiben az Előfizető ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi, és a megismételt vizsgálatot igényli, úgy a Szolgáltató jogosult a hatósággal közösen azt elvégezni. Amennyiben a vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit a Szolgáltató jogosult az Előfizetőre áthárítani.
A Szolgáltató nem tekinti a minőségi célértéktől való eltérésnek az Előfizető Internet-kapcsolatának hibájából bekövetkező minőségromlást.
Szolgáltató jogosult a minimálisan vállalt műszaki paramétereket meghaladó értékű - maximált teljesítési értéket meghatározni szolgáltatásonként.
A szolgáltatás észlelhető hiányosságait az Előfizetőnek haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató hibaelhárító szolgálatánál.
A hiba elhárítása, megszüntetése érdekében Előfizető köteles Szolgáltatóval együttműködni, különösen a hibaelhárítást és karbantartást lehetővé tenni, ellenkező esetben Szolgáltatónak okozott kárért felelősséggel tartozik különösen abban az esetben, ha más Előfizetőket is érintő hiba elhárítását, illetve az egyéb hálózat üzemeltetési tevékenységét akadályozza vagy hiúsítja meg.
Szolgáltató Előfizető részére alapesetben nem biztosít végberendezést. A végberendezésről az Előfizetőnek kell gondoskodni, amelynek rendeltetésszerű használhatóságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által biztosított végberendezést használja, az Előfizető az Előfizetői szerződés megszűnésekor köteles Szolgáltatónak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. Szolgáltató által biztosított végberendezés nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat Előfizető köteles megtéríteni.
A szolgáltatás igénybevételéhez csak az alapvető követelményeknek, szabványoknak megfelelő, így különösen belföldön megfelelő típusengedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező és megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést szabad használni. Az Előfizető nem üzemeltethet olyan végberendezést, amely veszélyeztetheti a felhasználók és más személyek életét, egészségét, testi épségét, biztonságát vagy vagyonát (alapvető biztonságtechnikai követelmények); és meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelményeknek.
A hálózat Előfizetői hozzáférési pontot követő szakaszának és a hálózathoz az Előfizető által csatlakoztatott berendezések állapotáért, azok karbantartásáért az Előfizető a felelős. Ha az Előfizető üzemeltetésében levő valamely berendezés a Szolgáltatónak kárt okoz az Előfizető köteles azt megtéríteni.
A Szolgáltató nem felelős a hálózat Előfizetői hozzáférési pontot követő szakaszának vagy az Előfizető végberendezésének bármilyen beállítási hibájáért, meghibásodásáért, részben vagy egészben való vételi alkalmatlanságáért. Az esetleges készülékhiba elhárítása vagy a vevőkészülék vételre alkalmassá tételére a Szolgáltató nem köteles, azok elvégzésére külön díjazásért vállalkozhat, amely költségek az Előfizetőt terhelik. A végberendezés hibájára, alkalmatlanságára vagy hiányára való hivatkozással az Előfizető nem mentesül az előfizetési díj megfizetése alól. Szolgáltató nem felel azért, ha az Előfizetői végberendezés korszerűtlensége vagy technikai jellemzője, vagy egyéb sajátossága miatt nem alkalmas a szolgáltatás teljes körű igénybevételére.
A készülék beállítása az Előfizető feladatkörébe tartozik. A hálózatra történő csatlakozást követő további beállításokat az Előfizető kérésére a Szolgáltató a 3. számú melléklet szerinti kiszállási és óradíj ellenében végzi el.
Az Előfizető vevőkészülékének hibájára vagy alkalmasságára vonatkozó esetleges viták eldöntésére az illetékes hírközlési hatóság jogosult. Amennyiben az Előfizető ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi, és a megismételt vizsgálatot igényli, úgy a Szolgáltató jogosult a hatósággal közösen azt elvégezni. Amennyiben a vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit 3. számú melléklet szerint meghatározott vizsgálati díj, valamint a hatóság által a Szolgáltatóval szemben érvényesített további díjat a Szolgáltató jogosult az Előfizetőre áthárítani.
A Szolgáltató indokolt esetben (amennyiben az Előfizető berendezései vagy hálózata veszélyezteti a Szolgáltató hálózatát) jogosult az Előfizetőnél a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot és berendezéseket ellenőrizni. Ha ellenőrzése során hiányosságokat, hibákat stb. tapasztal, az Előfizetőt felszólítja annak 15 napon belüli megszüntetésére, ennek eredménytelensége esetén jogosult a szolgáltatást korlátozni. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató írásbeli felszólításának nem tesz eleget, a Szolgáltató az Előfizetői szerződést felmondhatja.
A segélyhívó szolgáltatások az alábbiakban felsorolt hívószámokon a Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állási időben díjmentesen érhetők el.
 • Mentők 104
 • Tűzoltóság 105
 • Rendőrség 107
 • Európai egységes segélyhívó 112
A segélyhívás mobil rádiótelefon készülékről ingyenes és Előfizetői SIM kártya nélkül is lehetséges. Az Eht. 145. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a segélyhívások megválaszolása céljából a Szolgáltató a hívó fél azonosítása kijelzésének letiltására, továbbá a helymeghatározási adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulásának hiánya vagy visszavonása esetén is köteles a segélyhívó szolgálatok kérésére rendelkezésre bocsátani - külön jogszabályban meghatározott módon - a hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó adatokat.
E kötelezettség alapján a Szolgáltató valós időben (real-time) megadja a hívó fél hívószámát a hívott fél felé a 24/1997. (III.26.) BM rendelet szerinti, az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények, a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat hívószámaira kezdeményezett hívások esetében, beleértve a „112” egységes európai segélyhívószámra irányuló hívásokat, valamint SMS-eket és MMS-eket is.
Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás, és a Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás esetén nem értelmezhető a segélyhívás, ezen Szolgáltatások nem alkalmasak segélyhívásra.
Szolgáltató számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatást Előfizetőinek nem nyújt, így ezen pont tekintetében felvilágosítást sem áll módjában nyújtani.
A számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatások esetén a segélyhívó szolgálatokhoz, a segélyszolgálati állomásokhoz, valamint a segélyhívó fél helymeghatározásához szükséges adatokhoz való hozzáférés tekintetében műszaki korlát nem áll fenn.
Az előfizetői szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtásáról a Szolgáltató, az Igénylő, illetve az Előfizető (a továbbiakban együtt: Felek) Előfizetői szerződést kötnek.
Az Előfizetői szerződés a jelen ÁSZF-ből, valamint az Egyedi Előfizetői Szerződésből (a továbbiakban: EESZ) áll. Az előfizetői szerződés megkötésekor az előfizetői szerződés részévé válik az Előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésére bocsátott tájékoztatásból (a továbbiakban: Előzetes Tájékoztatás), az Előfizetői szerződés adatainak összefoglalójából (a továbbiakban: Szerződés-összefoglaló). Az Előfizetői szerződés részét képezik továbbá a szerződéskötéskor ilyenként meghatározott egyéb dokumentumok, nyilatkozatok.
Az előfizetői szerződést a Felek írásban, szóban - rögzített telefonvonalon keresztül - vagy ráutaló magatartással kötik meg, a Szolgáltató képviselőjén, üzletkötőjén keresztül az ügyfélszolgálaton. Szolgáltató a szerződés megkötése vonatkozásában ráutalással tett jognyilatkozatot tevőleges magatartás formájában fogadja el, amely kétséget kizáróan kifejezi az Előfizető szerződés megkötésére irányuló akaratát. Mindez alapján ráutaló magatartásnak minősül az előfizetői szolgáltatás igénybevétele is. Ráutaló magatartással létrejöttnek tekinthető a szerződés, amennyiben az Igénylő igénybejelentése alapján a Szolgáltató a kért előfizetői szolgáltatást írásos szerződés létrejöttének elmaradása esetén is teljesítette és az Igénylő a szolgáltatást igazolható módon igénybe vette.
A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésére irányuló igénybejelentés a Szolgáltatóhoz való beérkezését, illetve jelenlévők között az erre vonatkozó tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az igény teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen határidőn belül nyilatkozik és értesíti az Igénybejelentőt arról, hogy
 1. az igény teljesíthető, és ezzel egyidejűleg megjelöli a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját;
 2. az igényt nem teljesíti.
A Szolgáltató az előfizetői szerződés kötését jogosult megtagadni a jelen ÁSZF 3.7. pontjában foglaltaknak megfelelően.
Az igénybejelentés elfogadása esetén a Szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg ajánlatot tesz az Előfizetőnek az igénybejelentés alapján az előfizetői szerződés megkötésére, és ennek keretében az előfizetői szerződés megkötését megelőzően Szolgáltató biztosítja az Előfizetőnek, hogy a Szolgáltató ajánlatát tartalmazó szerződéses tartalmat megismerje. Az előfizetői szerződés megkötését megelőzően Szolgáltató tartós adathordozón az Előfizető rendelkezésére bocsátja az Előzetes Tájékoztatást, a Szerződés-összefoglalót, valamint az egyedi előfizetői szerződés tervezetét, annak érdekében, hogy az Előfizető a szolgáltatásra, és az előfizetői jogviszonyra vonatkozó minden fontos és lényeges, az Eht. és az Eszr. által meghatározott információt megismerjen.
Az előfizetői szerződés határozatlan vagy határozott időre jön létre. Legrövidebb szerződési időszakot az EESZ szabályozza. A határozott időtartamú előfizetői szerződés legfeljebb 12 hónapra köthető.
Az előfizetői szerződés megkötésének Szolgáltató által alkalmazott általános módja az írásbeli szerződéskötés. Írásbeli szerződéskötés esetén a szerződéskötéskor a Szolgáltató az előfizetői szerződés egy példányát írásban, illetve - az Előfizető kérésére és választása alapján - az ÁSZF-et tartós adathordozón és/vagy elektronikus levélben átadja az Előfizető részére. Így az írásbeli szerződéskötésre a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán kerülhet sor.
Úgynevezett közvetett írásbeli szerződéskötésre kerül sor a szóban - rögzített telefonvonalon keresztül - vagy ráutaló magatartással létrejövő szerződések esetében. Ilyen esetekben Szolgáltató a szerződéskötés tényét utólag minden esetben megerősíti, az előfizetői szerződés példányának az Előfizetőhöz történő eljuttatásával.
Az előfizetői szerződés szóban vagy ráutaló magatartással történő megkötése esetén az előfizetői szerződés megkötésétől vagy annak hatálybalépésétől számított 8 napon belül a Szolgáltató az EESZ-t átadja, ha arra korábban nem került sor.
A szerződés tartalmának megismerésével és annak elfogadásával az Előfizető az ÁSZF-ben foglaltakat, valamint a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező mellékletekben foglaltakat magára nézve elfogadja. Az ÁSZF elfogadásával Felhasználó elfogadja, hogy a szerződés és annak valamennyi melléklete kézbesítettnek minősül, a Szolgáltató elektronikus levél formájában megküldésével. A szerződés a Felek között határozatlan időre jön létre kivéve, ha a Felek kifejezetten határozott időtartamban állapodnak meg. A szerződés hatálybalépését követően a Szolgáltató 15 napon belül vagy a Felek szerződésben foglalt megállapodás szerint későbbi időpontban aktiválja a megrendelt szolgáltatásokat az Előfizető számára. Az aktiválást követően a Szolgáltató haladéktalanul e-mail útján jelzi az Előfizetőnek a szolgáltatás aktív állapotát. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt határidőt elmulasztja a Szolgáltató kötbért fizet a jelen ÁSZF 4.1.3. pontjában rögzített mérték szerint.
Az előfizetői szerződésben a Felek megállapodhatnak abban, hogy az Előfizető a szerződést a Szolgáltató által nyújtott kedvezményekért cserébe meghatározott időn belül nem szünteti meg, nem szünetelteti, illetve a Szolgáltató által történő korlátozásra okot nem ad.
A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor megkülönbözteti az egyéni (természetes személy) és az üzleti (közületi) Előfizetőt. Amennyiben a Felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg és annak Előfizetője természetes személy, úgy -a szerződéskötéssel egyidejűleg - az Előfizetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Az Előfizető ezt a nyilatkozatát az előfizetői szerződés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével szóban/írásban bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja, ha ennek feltételei fennállnak.
Üzleti Előfizető esetében a Szolgáltató az előfizetői szerződés határozott időtartamát - az Eht-ban rögzített 12 és 24 havi időkorláttól függetlenül - szabadon határozza meg. A határozott időtartam alatt fizetendő előfizetési díjak összegét - akár eszközvásárlás mellett, akár anélkül köti meg az Előfizető a szerződését - a Szolgáltató ugyancsak szabadon, minden kötöttség nélkül - az Eht-ban a 12/24 havi időtartamú előfizetői szerződésekre meghatározott előírásoktól függetlenül - határozza meg. Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően nem köteles felajánlani a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és nem köteles bemutatni annak részletes feltételeit sem. Amennyiben az Üzleti Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítésére részletfizetési szerződést köt, akkor a részletfizetési szerződés annak időtartamától függetlenül kiterjedhet az általa megvásárolt eszközre is, és a részletfizetési szerződése előírhatja, hogy annak hatálya alatt az Előfizetői Szerződését az Előfizetőnek fent kell tartania. (eltérés az Eht. 127. § (4b), (4c), (4g) bekezdéseitől).
A határozott időtartamú Előfizetői Szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú Előfizetői Szerződés lép, kivéve, ha az Előfizető egyoldalúan - vagy az Előfizető és Szolgáltató közös akarattal - a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszűnteti.
A határozott időtartamú Előfizetői Szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú Előfizetői Szerződés lép, kivéve, ha a Szolgáltató az Előfizetővel az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet-hozzáférés elterjedését ösztönző, kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú Előfizetői Szerződést kötött, melynek megkötésére jogosult és melynek időtartama 24 (huszonnégy) hónap.
Üzleti Előfizető esetében a határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő határozatlan idejű előfizetői szerződésben meghatározott feltételek és díjak az Előfizetőre nézve hátrányosabbak is lehetnek a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél és díjaknál. A határozatlan időtartamú szerződés díjaira, amennyiben az előfizetői szerződés díjszabása tartalmaz a határozatlan időtartamú szerződésre meghatározott díjakat, akkor azok alkalmazandóak, azok hiányában az Alaptarifa (eltérés az Eht. 134. § (14) bekezdésétől).
Amennyiben az adott Előfizető esetében értelmezhető, a Szolgáltató az adatkérésre törvény alapján jogosult bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv, közigazgatási szerv, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásához, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében, valamint az előfizetői szolgáltatás nyújtása körében kezeli az Előfizető azonosításához szükséges alábbi adatokat:
 1. az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye;
 2. az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma;
 3. az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve;
 4. az előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai;
 5. az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma;
 6. az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma;
 7. az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben az Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Előfizető nem, hiányosan, vagy nem a valóságnak megfelelően adja meg, az előfizetői szerződés nem jön létre.
A Szolgáltató az Előfizető által szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése céljából az alábbi eredeti dokumentumok bemutatását kérheti:
Közhiteles cégnyilvántartásban szereplő (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, betéti társaság, közkereseti társaság, közös vállalat, szövetkezet, oktatói munkaközösség, vízgazdálkodási társulat stb.) üzletszerű, gazdasági tevékenységet folytató jogalany vonatkozásában: - 30 napnál nem régebbi és hatályos adatokat tartalmazó cégbírósági bejegyző végzés, vagy cégkivonat, amennyiben még nincs bejegyezve a Cégbíróság által érkeztetett bejegyzési kérelem teljes példánya, vagy mindezek másolati példánya, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya, valamint a személyazonosító okmányának bemutatása. Amennyiben a jogalany nevében nem a képviseletre jogosult személy jár el, úgy szükséges közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazás bemutatása arra vonatkozóan, hogy jelen ügyintézés során eljárhat a meghatalmazott.
Közhiteles cégnyilvántartásban nem szereplő szervezetek (civil szervezetek, egyházak, politikai pártok, ügyvédi irodák, stb.) vonatkozásában:
- 30 napnál nem régebbi hatályos adatokat tartalmazó bírósági nyilvántartásba vételről rendelkező végzés, vagy nyilvántartásba vétel előtt a létesítő okirat bíróság által érkeztetett másolati példánya, a képviseletre jogosult személyazonosító okmánya. Amennyiben a szervezet nevében nem a képviseletre jogosult személy jár el, úgy szükséges közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazás bemutatása.
Egyéni vállalkozók vonatkozásában: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 9. § értelmében a nyilvántartást vezető által megküldött értesítés. Amennyiben nem az egyéni vállalkozó jár el, úgy szükséges közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazás bemutatása arra vonatkozóan, hogy jelen ügyintézés során eljárhat a meghatalmazott.
Jelen pont vonatkozásában természetes személy azonosítására alkalmas dokumentumnak minősül a személyi igazolvány és a lakcímkártya, az új típusú vezetői engedély, az útlevél, a tartózkodási engedély, a letelepedési engedély, továbbá minden olyan hatósági igazolvány, amely megfelel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § - 29/I. §-aiban foglalt feltételeknek.
 1. Előfizető részéről:
  • természetes személy vagy a természetes személy teljes bizonyító erejű magánokiratban (két tanúval ellátott) vagy közokiratban foglalt meghatalmazott képviselője;
  • nem természetes személy esetén a törvényes képviseletre jogosult személy(ek) cégszerűen vagy a törvényes képviseletre jogosult személy(ek) teljes bizonyító erejű magánokiratban (két tanúval ellátott) vagy közokiratban foglalt meghatalmazott képviselője.
 2. Szolgáltató részéről:
  • Ügyfélszolgálatán keresztül történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató arra felhatalmazott munkatársa vagy
  • Ügyfélszolgálatán kívül megkötött szerződés esetén a Szolgáltató aláírásra felhatalmazott képviselője írja alá.
Az online szerződéskötéshez alapvetően szükséges egy működő, az Igénylő által használt kapcsolattartási email cím és egy működő, szöveges üzenet (SMS) fogadására alkalmas mobiltelefon megadása a Szolgáltató visszaigazolásának, valamint az egyéb szükséges adatok fogadására.
A regisztráció és online szerződéskötés lépései:
Az online regisztrációs űrlap kitöltése: A szolgáltatás igénylése a Szolgáltató online felületén történő megkeresés eredményeképpen történik. Az igénylés során az Igénylő megadja a nevét, email címét és telefonszámát. Az Igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa megadott adatok a valósának megfelelnek. A kötelezően kitöltendő adatokat a rendszer formailag ellenőrzi, és visszajelzést ad a hibás kitöltésre vonatkozóan. Az igénylő regisztrációja csak akkor jöhet létre, ha az online regisztrációs felület (oldal) alján található négyzet (checkbox) bejelölésével a Szolgáltató számára visszaigazolja, hogy elfogadja a szolgáltatás feltételeit.
Online szerződés megkötése: Amennyiben az Igénylő szeretné megkötni az online szerződést, úgy a kiküldött automatikus email utasításait követve a saját online szerződő oldalán további adatait megadva szerződhet. A további kötelezendően megadandó adatok a jelen ÁSZF 3.4. pontja tartalmazza. Az online szerződési folyamat során az Igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az online módon kötött Szerződés csak akkor jöhet létre, ha az Igénylő az online szerződéskötésre és a szolgáltatásra vonatkozó szabályokat elfogadja, és ezt az online megrendelő felület (oldal) alján található négyzet (checkbox) bejelölésével a Szolgáltató számára visszaigazolja. Ha az Igénylő nem fogadja el az online szerződéskötésre vonatkozó feltételeket, a 1242-as telefonszámon érdeklődhet a Szerződés megkötésének egyéb lehetőségeiről. Az ELKÜLD gomb megnyomásával az Igénylő elfogadja és kötelező érvényűnek tekinti az online szerződést (szerződési igénybejelentés).
A szerződés elküldése és a szolgáltatási időszak megkezdése: Az elküldést követően a szerződési igénybejelentés elektronikus úton továbbításra kerül a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a szerződési igénybejelentés beérkezését követő legfeljebb 48 órán belül elbírálja az Igénylő által megadott adatokat. Amennyiben a Szolgáltató elfogadja az Igénylő által megadott adatokat, úgy rendszerében az Igénylő státuszát online szerződött előfizetői státuszra változtatja. Mindezzel a Szolgáltató elfogadja és kötelező érvényűnek tekinti az online szerződést. Mindezzel egy időben az online szerződés elektronikus úton az Előfizető részére kiküldésre kerül és megkezdődik a szolgáltatási időszak, a jelen ÁSZF 3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően. A szerződés és a szolgáltatási időszak határozatlan időre jön létre, kivéve a Felek határozott időtartamban állapodnak meg. A Szolgáltató jogosult a szerződés megkötésének visszautasítására, amennyiben az nem felelne meg a hatályos jogszabályi feltételeknek, különösen a jelen ÁSZF 3.7. pontjára figyelemmel.
Az Online Szerződött Előfizető státusz: A Szolgáltató Online Szerződött Előfizető státuszú Előfizetői jogosultak a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételére az online szerződést követően minden naptári hónapban a jelen ÁSZF 3. sz. melléklete szerinti díjak értékig. A Szolgáltató az Online Szerződött Előfizető havi forgalmát a szolgáltatás mindenkori díjszabása alapján számolja. A Szolgáltató jogosult az Online Szerződött Előfizető havi forgalmát a következő hónap 5. napjáig kiszámlázni, és a számlát az Online Szerződött Előfizető részére elektronikus úton megküldeni. Az Online Szerződött Előfizető köteles a Szolgáltató által kiállított számlát a számlakiállítástól számolt 15 napig banki átutalással kifizetni.
A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötését jogosult bármikor megtagadni, így különösen:
 1. ha az Előfizető a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket nem tudja biztosítani;
 2. ha a Szolgáltató nyilvántartása szerint az Előfizetőnek a Szolgáltató felé tartozása van, vagy tudomására jut, hogy az Előfizetőnek más Szolgáltatókkal szemben 30 napnál régebbi lejárt tartozása van;
 3. ha a Szolgáltatónál korábban igénybe vett szolgáltatást az Előfizető súlyos szerződésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg;
 4. ha - különös tekintettel az akciókhoz/kedvezményekhez kötődő igénylések esetében - az Előfizető a Szolgáltatónak az előfizetői hozzáférési pont (fizikai) létesítése időpontjának egyeztetésére irányuló megkeresésétől számított 30 napon belül nem biztosítja Szolgáltató részére a megvalósítás (bekötés) feltételeit;
 5. ha a Szolgáltató az Előfizetővel korábban fennállott szerződését felbontotta;
 6. ha az Előfizető tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy:
az újabb szerződéskötést az Előfizető korábban fennálló tartozásának megfizetéséhez kösse, és/vagy a szerződés megkötésével egyidejűleg a belépési díj egyidejű megfizetésével egyhavi előfizetési díjnak megfelelő összeg - mint biztosíték - megfizetését kérje, mely biztosíték a szerződés megszűnése esetén díjtartozás hiányában Előfizetőnek visszajár, és/vagy határozott idejű szerződést kössön. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy fenti lehetőségek közül megítélése szerint válasszon, vagy azokat együttesen alkalmazza.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az igénylő fizetőképességét más távközlési Szolgáltatóknál ellenőrizze.
Az ÉLŐ ÉS VOD VIDEO ÉS HANG KÖZVETÍTÉS -STREAM-, kivételével a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen szélessávú Internet hozzáférés szolgáltatással (minimum 128 kbit/s fel- és letöltési sebesség végberendezésenként), melyet bármely Internet szolgáltatótól megrendelhet. A jelen ÁSZF 2.1.3- pontja szerinti ÉLŐ ÉS VOD VIDEO ÉS HANG KÖZVETÍTÉS esetében az egyedi megrendeléstől függően kerül meghatározásra a szükséges Internet hozzáférés mértéke. További feltétel, hogy az Előfizető rendelkezzen számítógéppel és a szükséges kiegészítőkkel (mikrofon, fülhallgató, IP telefon szoftverrel), vagy a szolgáltatás használatára alkalmas végberendezéssel -ATA + hagyományos telefon; IP telefon-, vagy SIP protokollra alkalmas mobiltelefonnal, amely alkalmas az Internet hálózathoz való csatlakozásra.
Szükséges ezen felül, hogy az Előfizető Előfizetői szerződést kössön a Szolgáltatóval 42NETTEL szolgáltatásra.
A szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által a hírközlési hatósághoz bejelentett, és ott nyilvántartásba vett területeken érhető el. Jelenleg ez a Magyar Köztársaság területe. A szolgáltatás az előfizetői hozzáférési pont létesítése, illetve a szolgáltatáscsomag bekapcsolása után az Előfizető és a Szolgáltató között megkötött Előfizetői szerződés alapján vehető igénybe.
A Szolgáltató a szolgáltatás tartalmát az Előfizető előzetes értesítése mellett megváltoztathatja, és új szolgáltatáscsomagokat alakíthat ki.
A Szolgáltató által biztosított szolgáltatásnak nincs időbeli korlátja. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötése előtt Szolgáltató az igénylőt - annak kérésére - előzetesen tájékoztatja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális és ajánlott műszaki követelményekről.
Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az előfizetői szerződés megkötésével az őt megillető jogokat harmadik személyre átruházza vagy harmadik személy részére tovább értékesítse. Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés az ingatlanán kiépített előfizetői hozzáférési ponton keresztül történik.
A 3. pontban meghatározott szolgáltatások keretében az Előfizetők azon társszolgáltatók hálózatából hívhatóak, amelyek erre vonatkozóan hálózati szerződést kötnek a Szolgáltatóval.
Amennyiben újabb irányokból is hívhatóvá válik a szolgáltatáshoz kapott 06/21abc-defg hívószám, erről a Szolgáltató a www.42NET.hu oldalon tájékoztatja az Előfizetőt.
A Szolgáltatások leírását, valamint díjait a Szolgáltató internetes oldalán a www.42NET.hu címen elérhetővé teszi, annak változásáról az Előfizetőket 30 nappal a változás hatályba lépése előtt értesíti.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az egyes szolgáltatástípusokon belül a szolgáltatástípusok elemeiből szolgáltatáscsomagokat állítson össze. A szolgáltatáscsomagok leírását, valamint díjait a Szolgáltató weboldalán és ügyfélszolgálatán keresztül elérhetővé teszi, azok változásáról az Előfizetőket 30 nappal a változás hatályba lépése előtt értesíti.
Előfizetői hozzáférési pont azon hálózati végpont, amelyen keresztül az Előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés csatlakoztatása révén, a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. A Szolgáltató jogosult az előfizetői hozzáférési pont létesítésekor egyszeri díjat (telepítési díj) felszámítani, abban az esetben, ha az Előfizető a Szolgáltatót bízza meg a hozzáférési pont kialakításával. Azon Előfizetők, akik helyhez nem kötött távközlési szolgáltatást vesznek igénybe, önállóan alakítják ki a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Előfizetői hozzáférési pontot. Azon Előfizetők, akik helyhez kötött távközlési szolgáltatást vesznek igénybe, önállóan alakítják ki a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Előfizetői végpontot. Ebben az esetben az Előfizetőnek írásos szerződésben kell vállalni, hogy a kiépített végpontot kizárólag a szerződésben meghatározott felszerelési helyen üzemelteti. Minden a használatból adódó jogi felelősség ezt követően az Előfizetőt terheli.
Amennyiben az Előfizető külön igényli és jelzi, úgy a Szolgáltató közreműködik a hozzáférési pont kialakításához. Az Előfizetői szerződés alapján az Előfizető külön kérésére az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató – a 4. számú mellékletben vállalt célértéknek megfelelően - a hálózatához kapcsolódó előfizetői hozzáférési pontot létesít, amelyen az Előfizető a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt a szerződés feltételei szerint igénybe veheti.
A Szolgáltató az ingatlanon belüli előfizetői hozzáférési pont kiépítésével kapcsolatban az Előfizetővel állapodik meg. A telepítési díj egy hozzáférési pont kiépítését tartalmazza oly módon, hogy a Szolgáltató az Előfizető ingatlanában rendelkezésre álló internet-csatlakozási pont mellé telepíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket. További kábelezési vegy egyéb helyszíni munkák, amelyek a szolgáltatás igénybevételének helyéig tart, az Előfizető feladata. Amennyiben az Előfizető ezen kábelezési vagy egyéb munkákat nem kívánja ellátni, úgy a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont kiépítését megtagadhatja, vagy egyedi kalkuláción alapuló díjazásért vállalhatja. A helyben telepített és a szolgáltatás működéséhez szükséges Szolgáltatói berendezések/eszközök áramellátását az Előfizető köteles biztosítani. Az Előfizető érdekkörébe tartozó hálózatszakasz hibájáért Szolgáltatót felelősség nem terheli és az azon keletkezett hibák elhárításáért sem felelős. A Szolgáltató a hálózatszakasz hibájának kiküszöbölését az Előfizető külön igénye és az erre vonatkozó megállapodás alapján külön díjazásértvállalja.
Nem minősül a Szolgáltató vonatkozásában késedelmes teljesítésnek az igénybejelentéstől számított, a 4. számú mellékletben vállalt célértéken túli előfizetői hozzáférési pont létesítés vagy jelszolgáltatás megkezdés ha:
 • a Felek a 4. számú mellékletben vállalt célértéknél későbbi időpontban állapodtak meg vagy
 • az Előfizető a kiszámlázott telepítési díjat a számla határidejéig nem fizeti be vagy
 • az Előfizető a helyszíni munkálatok feltételeit az előzetesen egyeztetett időpontban nem biztosítja vagy
 • az Előfizető vagy harmadik személy magatartása miatt a rendszerre való csatlakozás késve vagy nem valósulhat meg.
  Amennyiben a Szolgáltató a 4. számú mellékletben vállalt célértéken belül nem létesít előfizetői hozzáférési pontot, illetve nem biztosítja a szolgáltatást és így a szerződés megkötésétől vagy hatálybalépésétől számított 15 napon belül nem kezdi meg a szolgáltatás nyújtását, úgy a Szolgáltató késedelmesen teljesít. Jelen esetben a Szolgáltató kötbér fizetésére köteles.
  A Szolgáltató kötbért fizet, melynek összege minden késedelmes nap után
  1. az általános szerződési feltételekben foglalt kedvezmények nélküli belépési díj egytizenötöd része vagy
  2. az előfizetői szerződés szerinti díjcsomagra az általános szerződési feltételekben meghatározott kedvezmények nélküli havi előfizetési díj egyharmincad részének nyolcszorosa vagy az előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egyharmincad részének nyolcszorosa közül a magasabb összeg.
  A Szolgáltató a hálózat és az Előfizetői szolgáltatások folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében az ügyfélszolgálat elérhetőségével azonos feltételek szerint hibabejelentő szolgálatot is működtet. Az Előfizető az Előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által - a jelen ÁSZF 1.3. pontjában megjelölt - biztosított hibabejelentő szolgálatnál telefonon vagy az ügyfélszolgálatnál telefonon a 1242-es telefonszámon, vagy e-mailben a segitunk@42NET.hu címen jelentheti be.
  A Szolgáltató az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében (illetve munkaidőben) élőhangos hibabejelentőt működtet. Az ügyfélszolgálat/hibabejelentő szolgálat elérhetőségének biztosítása keretében a Szolgáltató köteles havi átlagban az ügyfélszolgálatra/hibabejelentő szolgálatra érkező hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 120 másodpercen belül ügyintéző bejelentkezését is biztosítani.
  Az élőhangos szolgálat szünetelése idején a Szolgáltató üzenetrögzítő működését biztosítja. Az ügyfélszolgálat nyitvatartási idején kívül (illetve munkaidőn kívül) a távbeszélőn üzenetrögzítőre, vagy elektronikus, vagy postai úton érkező bejelentéseket a Szolgáltató köteles nyilvántartásba venni, és visszaigazolni az ügyfélszolgálati idő (illetve munkaidő) alatt a bejelentések beérkezésének sorrendjében. A Szolgáltató a hiba bejelentése után a lehető legrövidebb időn belül megkezdi a hibabehatárolást.
  Hibabejelentésnek minősül az Előfizető által a hibabejelentő szolgálatnak telefonon, e-mailben vagy az ügyfélszolgálatnál tett minden olyan bejelentés, amely az Előfizető által jogszerűen igénybe venni kívánt valamely Előfizetői szolgáltatás igénybe vételi lehetőségének teljes vagy részleges hiányára vagy a Szolgáltató által vállalt minőségi célértékeknél alacsonyabb szintű használhatóságára vonatkozik. Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének ha
  1. a hiba az Előfizető érdekkörében keletkezett,
  2. a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében keletkezett,
  3. a hiba elháríthatatlan külső ok miatt következett be,
  4. a hibát nem jelentették be,
  5. a hibát a Szolgáltató a hibaelhárítási időn belül elhárította,
  6. a hibaelhárítás lehetőségét az Előfizető nem biztosította az érintett ingatlanon, feltéve, hogy a hiba elhárításához szükséges a bejutás,
  7. az Előfizető a biztosított szolgáltatás minőségtől eltérő szolgáltatás vagy szolgáltatási feltételek teljesítését várja el.
  A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult érdekkörébe tartozó hibát a 4. számú mellékletben vállalt célértéken belül kijavítani. Nem minősül valós hibának az, ha az Előfizetővel szemben a szolgáltatás korlátozására került sor, és a korlátozásról a Szolgáltató az Előfizetőt a hibabejelentéskor értesítette.
  Ha a bejelentett hiba behatárolásához, illetve kijavításához további helyszíni - az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó - vizsgálat szükséges, a Szolgáltató az Előfizetővel az év, hónap, nap meghatározásával, 8 és 20 óra közé eső, 4 órás időszak megadásával időpontot egyeztet. A Szolgáltató az Előfizetővel történt egyeztetést és a helyszíni vizsgálatra közösen megállapított időpontot igazolható módon rögzíti.
  Ha a bejelentett hiba behatárolásához, illetve kijavításához harmadik személy, így különösen hatóság, közműszolgáltató vagy ingatlantulajdonos hozzájárulása szükséges, a hozzájárulást a szolgáltató megkéri. A hozzájárulás beszerzése kezdeményezésének időpontját és a válasz szolgáltatóhoz való beérkezésének időpontját a szolgáltató rögzíti. A hozzájárulás beszerzésének időtartama nem számít be a 72 órás határidőbe. A szolgáltató a hozzájárulás beszerzésének kezdeményezésével egyidejűleg értesíti az előfizetőt a hozzájárulás szükségességének okáról, valamint arról, hogy a hozzájárulás beszerzésének időtartama nem számít be a Szolgáltató hibabejelentéstől számított 72 órás értesítési kötelezettségét érintő határidőbe.
  Ha a bejelentett hiba behatárolása, illetve kijavítása kizárólag a helyszínen, az előfizető helyiségében lehetséges, és a Felek közötti egyeztetés során a Szolgáltató által felajánlott időpont az előfizetőnek nem megfelelő, akkor a Szolgáltató által felajánlott időponttól az Előfizetővel előzetesen egyeztetett újabb időpontig eltelt időtartam nem számít be a Szolgáltató hibabejelentéstől számított 72 órás értesítési kötelezettségét érintő határidőbe.
  Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól az Előfizető által megjelölt új alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik.
  A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával azt a hiba elhárításától számított egy évig megőrzi. A Szolgáltató a hibabejelentéseket nyilvántartásba veszi, amely nyilvántartás minden hibabejelentésről a következő adatokat tartalmazza:
  1. az Előfizető bejelentése alapján tartalmazza
   1. az Előfizető értesítési címét, vagy más azonosítóját;
   2. az Előfizetői hívószámot vagy más azonosítót;
   3. a hibajelenség leírását;
   4. a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra),
  1. a Szolgáltató hibaelhárítási eljárása alapján tartalmazza
   1. a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét,
   2. a hiba okát,
   3. a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát),
   4. az Előfizető értesítésének módját és időpontját, ezen belül is különösen az előfizető bejelentésének visszaigazolásáról, valamint a hibaelhárításról történő értesítések módját és időpontját.
  A Szolgáltató a saját érdekkörébe tartozó hiba elhárítását díjfizetéshez nem köti, vagy egyéb, az előfizető közreműködését igénylő feltételt nem támaszt.
  A Szolgáltató az Előfizető általi hibabejelentést visszaigazolja:
  1. telefonon, vagy ügyfélszolgálaton tett bejelentés esetén a bejelentett hibára vonatkozóan e-mailben az Előfizető által megadott e-mail címre írt levél formájában,
  2. a telefonos üzenetrögzítőre mondott, vagy írásban benyújtott bejelentés esetén az Előfizető által megadott e-mail címre írt levél formájában.
  A Szolgáltató az Előfizető által bejelentett hibát a hiba tényleges okának feltárásával behatárolja és az elvégzett vizsgálat alapján a hibabejelentéstől számított 72 órán belül
  1. a valós és a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hibát kijavítja vagy
  2. értesíti az Előfizetőt arról, hogy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.
  A hibabejelentés kivizsgálása és elhárítása során a Szolgáltató haladéktalanul értesíti az Előfizetőt arról, hogy
  1. a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel;
  2. a hiba kijavítását megkezdte;
  3. a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére kötbért fizet.
  A Szolgáltató a hiba kijavítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíti az Előfizetőt a hiba elhárításáról. A Szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a hibabejelentéssel vagy a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet.
  A Szolgáltató a hibaelhárítás után az Előfizetőt általában e-mail formájában értesíti. A hiba akkor tekinthető kijavítottnak, ha az Előfizető a javítást elfogadta. Amennyiben az Előfizető a javítást nem fogadja el, viszont a felügyeleti rendszer, vagy Szolgáltató mérési eredményei szerint az Előfizetői szolgáltatás megfelel a szolgáltatás leírásban rögzített minőségi követelményeknek, akkor a hibát kijavítottnak kell tekinteni.
  Az Előfizető a hibaelhárítás során köteles a Szolgáltatóval együttműködni, a hibaelhárítás lehetőségét az Előfizetői hozzáférési ponton, valamint az azt magában foglaló ingatlanon biztosítani. Ha a Szolgáltató a hibaelhárítást az Előfizető bejelentése alapján a 4. számú mellékletben vállalt célértéken belüli határidőben elvégzi, úgy csak akkor köteles a Szolgáltató az Előfizetőt előzetesen értesíteni, ha a hiba elhárításához az ingatlanba szükséges bejutni.
  Amennyiben a Szolgáltató a hiba kivizsgálása során megállapítja, hogy a hiba oka az Előfizető érdekkörébe tartozó okból (pl. a csatlakoztatott készülék, illetve az Előfizető által üzemeltetett saját belső hálózati szakasz vagy azok beállítási hibája miatt) merült fel, a Szolgáltató a hiba elhárítására nem köteles, és a 3. számú melléklet szerinti kiszállási- és munka óradíjat jogosult kiszámlázni. Amennyiben a Szolgáltató tevékenységi köre és kapacitása azt lehetővé teszi – egyedi megállapodás szerinti díjazásért az Előfizető érdekkörébe eső hiba elhárítását is elvégezheti.
  Az Előfizető kiszállási díj fizetésére köteles a 3. számú mellékletben megjelölt mértékben, ha
  1. a Szolgáltató helyszíni vizsgálat alapján megállapítja, hogy a hiba oka az Előfizető érdekkörébe tartozik,
  2. a helyszínen végezhető kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, azonban az Előfizető ingatlanba való bejutást vagy az Előfizetői hozzáférési ponthoz való jutást nem biztosította,
  3. az Előfizető téves, megtévesztő vagy nem valós hibára irányuló bejelentést tett,
  4. a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel.
  Amennyiben az Előfizető kéri, és a Szolgáltató azt teljesíteni tudja a feltételek adottsága miatt, úgy a Szolgáltató a hibabejelentés nyilvántartásba vételétől számított 6 órán belül megkezdi a helyszíni hibaelhárítást a 3. számú mellékletben megjelölt sürgősségi díj ellenében.
  A Szolgáltató az Előfizető részére kötbért fizet:
  1. 3.2.6. alpont szerinti értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden megkezdett késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig,
  2. a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden megkezdett késedelmes nap után a hiba elhárításáig
  3. terjedő időszakra.
  A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap a hibabejelentés hónapjára vonatkozó szolgáltatásra vagy szolgáltatáscsomagra a jelen ÁSZF-ben meghatározott kedvezmények nélküli havi előfizetési díj és az előző havi forgalmi díj összege alapján egy napra vetített összeg, előre fizetett díjú szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egyharmincada.
  A kötbér mértéke a vetítési alap
  1. összegével egyezik meg a jelen bekezdés a) pontja szerinti esetben,
  2. négyszerese a jelen bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást az előfizetői szerződés szerinti minőség romlásával vagy mennyiség csökkenésével lehetett igénybe venni,
  3. nyolcszorosa a jelen bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehetett igénybe venni.
  A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő elszámolás alkalmával az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy az Előfizetői jogviszony megszűnése esetén az Előfizető választása szerint a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül azt az Előfizető részére egy összegben visszafizeti.
  Mentesül a Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a hibát az Előfizető nem, vagy csak utólag, a hiba Szolgáltató általi elhárítása után jelentette be.
  Ha az Előfizető a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési-Felügyelethez fordulhat.
  Amennyiben a szolgáltatás hibája, hibás működése más Szolgáltató hatáskörében felmerülő hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy erről az érintett szolgáltatót értesíti.
  Ha az Előfizető hibabejelentése alapján elvégzett vizsgálat és hibaelhárítás során nyilvánvalóvá válik, hogy a Szolgáltató a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, e tényről a Szolgáltató az Előfizetőt tudomására jutást követően haladéktalanul és megfelelő indoklással értesíti. Az Előfizetőt a hiba kijavításáig a bejelentésétől számított 72 órát, illetve az Előfizető esetleges késedelmével meghosszabbodott hibajavítási határidőt meghaladó időtartamra terjedően naponta megillető és jóváírandó díjcsökkentés mértéke:
  1. csomag jellegű szolgáltatás esetén a havi előfizetési díj egy napra eső része és a hibabejelentésben szereplő, nem a vállalt minőségi követelményeknek megfelelő minőségben továbbított csomag részegysége és a csomagban összesen szolgáltatott részegységek darabszáma arányának szorzata, vagy
  2. egység jellegű szolgáltatás esetén a havi előfizetési díj egy napra eső összegével egyenlő, ennek hiányában az Előfizető által az adott Előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a bejelentését megelőző 6 hónapban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg.
  Ha az Előfizető a szolgáltatás minőségi problémája miatt a Szolgáltatótól díjcsökkentést kapott és elfogadott, ugyanazon minőségi probléma miatt egyidejűleg kötbérre nem jogosult.
  Az aktuális díjcsomagokhoz tartozó díjak mértékét, alkalmazásának szabályait a mindenkor hatályos ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.
  A jelen cím szerinti aktuális díjak mértékét, alkalmazásának szabályait a mindenkor hatályos ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.
  A Szolgáltatónak jogában áll az Előfizetők egyes rétegei, csoportjai számára az értékesítést elősegítendő, kedvezményes akciót szervezni. A Szolgáltató önállóan dönthet a kedvezményekről, meghatározott idejű, illetve meghatározott területi hatályú akciókról, amelyek a díjakat csökkentik.
  A Szolgáltató jogosult arra, hogy a kedvezményes akcióban történő részvétel feltételeit az ÁSZF rendelkezéseitől eltérően, előnyösebben, az azonos helyzetben levők számára azonos feltételekkel, akciónként eltérően szabályozza. A Szolgáltató ezen akciók nyilvánosságát saját érdekében biztosítja. A Szolgáltató az akció ideje alatt is köteles az Előfizetővel az ÁSZF-nek megfelelő szerződést kötni, ha az Előfizető az akcióban nem kíván részt venni, vagy nem felel meg a meghirdetett feltételeknek. Akciós kedvezmény lehet:
  1. a telepítési díj mértékének csökkentése vagy részletekben történő kiegyenlítése,
  2. valamely egyszeri díj elengedése vagy csökkentése,
  3. valamely szolgáltatás terjedelmének növelése, vagy díjmentesen, illetve csökkentett díjjal történő, határozott időre szóló biztosítása,
  4. egyéb eseti kedvezmény(ek),
  5. ajándéksorsolás,
  6. az a) e) pontok közül több lehetőség együttese.
  Az akció keretében a Szolgáltató a telepítési díjat és a határozott időre igénybe vett szolgáltatás díját összekapcsolhatja. A Szolgáltató az akcióba bevont földrajzi területet meghatározhatja és/vagy az akcióban részt vevők számát a jelentkezés sorrendjének megtartásával korlátozhatja.
  Akció meghirdetése esetén a Szolgáltató a kedvezményes Előfizetői szerződésben jogosult az Előfizető szerződésmódosítási és felmondási jogának gyakorlását meghatározott időre korlátozni. Amennyiben az Előfizető ennek ellenére felmondja a szerződést, az adott akciós kiírásban megjelölt jogkövetkezmények terhelik.
  A Szolgáltató jogosult az igénylőt az akcióból kizárni, ha nem felel meg az akciós szabályoknak. A kizárás okai lehetnek elsősorban: a) az Előfizető akciós igényével egyidejűleg, illetve az akciót megelőző és követő, pontosan meghatározott időtartam alatt meglévő Előfizetői szerződését felmondja, b) az Előfizetővel szemben a Szolgáltatónak lejárt díjkövetelése van.
  Valamely akció keretében megkötött Előfizetői szerződést a Szolgáltató jogosult nem kedvezményes szerződésként kezelni, ha utóbb kiderül, hogy az Előfizető az igény beadásakor nem felelt volna meg az akciós feltételeknek, azonban ettől ellentétes nyilatkozatával a Szolgáltatót megtévesztette. A Szolgáltató ezen Előfizetőtől a kedvezményt megvonja, a már megkötött Előfizetői szerződést a Felek megegyezése esetén az ÁSZF-nek megfelelően módosítják, és az Előfizető a díjkülönbözetet — ha van — megfizeti, vagy ha ilyen megegyezés nem jön létre, a Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani, és kárát az Előfizetővel szemben érvényesíteni.
  Amennyiben az Előfizető valamely ideiglenes akció keretében kötött szerződésben vállalta, hogy valamely szolgáltatást az akcióban meghirdetett feltételekkel valamely határozott ideig igénybe vesz, a meghatározott időtartam alatt az Előfizető általi Előfizetői szerződés felmondása, szüneteltetése vagy módosítása, vagy a Szolgáltató által az Előfizető szerződésszegése vagy díjhátraléka miatti felmondás esetén az Előfizető a kapott kedvezményt elveszti. A kedvezmény elvesztése alapján az Előfizető köteles a Szolgáltatónak a kedvezmény elvesztésének időpontjában egy összegben megfizetni az akciós kedvezmény igénybevételének időpontjától visszamenőleg az akció nélküli (ÁSZF szerinti) és az akciós díjak (ideértve az igényléskor fizetendő díjakat is) közötti különbözetet, annak - akciós szerződésben meghatározott - kamatával együttesen; vagy az akciós szerződésben meghatározott és vállalt jogkövetkezményeket viselni.
  Amennyiben az előfizetői szerződés megkötésekor az Előfizető kedvezményt vett igénybe, amelyet a Szolgáltató a megjelölt szolgáltatási szint igénybevételéhez kötött, az Előfizető a kedvezmények elvesztése mellett jogosult gyakorolni a szerződés felmondási jogát. Az Előfizető a kedvezményt abban az esetben is elveszti, ha a szerződés Szolgáltató általi felmondására az Előfizető szerződésszegése miatt kerül sor. Az Előfizető a feltételes kedvezmény elvesztése esetén köteles a kedvezmények az egyedi előfizetői szerződésben megállapított vagy a szerint kalkulált összegét késedelmi kamattal növelten a Szolgáltató részére megfizetni.
  A jelen cím szerinti további kedvezmények, akciók díjainak mértékét, alkalmazásának szabályait a mindenkor hatályos ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.
  A Szolgáltató az esedékes díjakról az esedékesség hónapjában számlát küld az Előfizetőnek, aki a számla összegét az azon feltüntetett határidőig köteles kiegyenlíteni. A fizetési határidő nem lehet kevesebb a számla keltétől számított 8 naptári napnál. Az Előfizető által megadott levelezési címre, illetve az Előfizető állandó lakhelyére, tartózkodási helyére, székhelyére kiküldött számlák és értesítések a postára adástól számított 5. napon kézbesítettnek tekintendők. Elektronikus úton kiküldött vagy közzé tett számla esetén a kézbesítés időpontja a kiállítástól számított 5. nap. Ha az Előfizető a számlát a tárgyhó végéig nem kapja meg, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyhó 20. napjáig bejelenteni. A Szolgáltató a fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett egyszeri és rendszeres díjat vagy költséget az esedékesség napjától számított egy éven belül számlázhatja.
  A számla kiegyenlítése történhet átutalással, bankkártyás fizetéssel a szolgáltató weboldalán keresztül vagy bankkártyával a szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül. Az Előfizetőnek a számlán feltüntetett, esedékes teljes összeget kell megfizetnie a fizetési határidőig, továbbá az összegre nézve beszámítással nem élhet.
  A telepítési díjat, ha ilyen költség felmerül, az Előfizető bekapcsolása után fizeti meg a Szolgáltató számlája alapján.
  A Szolgáltató által kiállított számla a mindenkori jogszabályoknak megfelel. A számlázási rendszer zárt, így a Szolgáltató által kiállított számlák aláírás nélkül is érvényesek.
  Az előfizetési- és a forgalmi díj megfizetésének gyakorisága havi rendszerességgel történik. A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül esedékes.
  A díjfizetési időszakok naptári időszakokra értendők.
  A Szolgáltatónak jogában áll a számlázási időszakot módosítani. A díjfizetési időszak módosulásáról a Szolgáltató az Előfizetőt jelen ÁSZF-ben meghatározott módon értesíti.
  A rendszeres előfizetési díjak és az előfizetési díj jellegű díjak előre, a telepítési díj és az egyéb egyszeri díjak, valamint a havi forgalmi díjak pedig utólag esedékesek.
  A számla kiegyenlítésének napja:
   postai átutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett összeg; banki átutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámláján könyvelési idővel a pénzintézet jóváírja a befizetett összeget; bankkártyás fizetés esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámláján könyvelési idővel a pénzintézet az összeget jóváírja
  A Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására abban az esetben, ha az Előfizető a számlán feltüntetett időpontig a számla összegét nem fizeti meg. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja a számlán feltüntetett fizetési határidőt követő nap. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Előfizető a számla szerinti összeget nem fizeti be. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
  Az Előfizetőt alaptalan számlareklamáció esetén - a befizetési határidőig ki nem egyenlített összeg erejéig – késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.
  A Szolgáltató a tévesen felszámított és beszedett díjat késedelmi kamattal növelt értékben köteles haladéktalanul visszafizetni. A Szolgáltató késedelmi kamatfizetési kötelezettségének a kezdő napja a számla befizetésének a napja, végső napja az összeg visszafizetésének napja.
  A késedelmi kamat mértéke, az Előfizető és a Szolgáltató kamatfizetési kötelezettsége esetén is a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese minden naptári napra lebontva, időarányosan alkalmazva.
  A Szolgáltató az Előfizető által teljesített befizetéseket a Ptk. 293. §-a szerinti módon számolja el. Így ha az Előfizető kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni. Az Előfizető eltérő rendelkezése hatálytalan. Ez az eljárás irányadó Szolgáltató Előfizető számára teljesített fizetéseire is.
  A Szolgáltató az esetleges díjhátralék biztosítékaként az Előfizetőtől vagyoni biztosítékot kérhet. Vagyoni biztosíték lehet pl. ingón vagy ingatlanon alapított jelzálogjog, pénzösszeg letétbe helyezése, vagyoni értékről jog engedményezése stb., amelynek összegét a Szolgáltató az eset összes körülményeire tekintettel állapítja meg.
  A jelen cím szerinti további díjak mértékét, alkalmazásának szabályait a mindenkor hatályos ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.
  A Szolgáltató köteles az előfizetői szolgáltatást az előfizető kérésére - amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik - szüneteltetni. A Szolgáltató a szünetelés kérhető leghosszabb időtartama 6 hónap. Az egyéni Előfizető esetén a szünetelés 6 hónap.
  Amennyiben az előfizetői szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az előfizetőt csak - az előfizetői szerződésben feltüntetett - csökkentett, indokolt és méltányos díj fizetésére lehet kötelezni.
  Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet:
  1. az előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg;
  2. előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén;
  3. ág védelmi és biztonsági, honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon.
  Az előfizetői szolgáltatások teljesítése szempontjából mindkét fél érdekkörén kívüli, előre nem látható és el nem hárítható külső oknak, azaz vis maiornak minősül különösen a háborús helyzet, sztrájk, természeti katasztrófa, a hálózat valamely elemét működésképtelenné tevő természeti erő vagy harmadik fél által okozott erőhatás, illetve a szolgáltatást megtiltó vagy szüneteltetését elrendelő, jogszabályon alapuló hatósági rendelkezés.
  A szüneteltetés ideje beszámít az éves rendelkezésre állási időbe.
  A szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása vagy a hálózaton végzett havi rendszeres karbantartás miatt átmenetileg szünetelhet.
  A tervezett szüneteltetésről a Szolgáltató az Előfizetőket annak megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíti, és a munkát úgy szervezi, hogy a szüneteltetés — amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre — naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg, a rendszeres karbantartás idején túl. A szolgáltatás rendszeres karbantartás miatti szüneteltetése maximum havonta 1 nap, amely a rendelkezésre állás időalapjába nem számít bele.
  Ha a szünetelésre a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor - ide nem értve a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles.
  Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve a rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy Szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. A szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  Előfizető érdekkörébe tartozó oknak minősül a szünetelés, ha a szünetelést az Előfizető kérte, vagy a szünetelés az Előfizetőnek felróható okra vezethető vissza.
  Előfizetők egy naptári évben minimum egy hónapra szüneteltetheti a szolgáltatást úgy, hogy az egy évben igénybe vett szünetelés összesen nem haladhatja meg a 6 hónapot. Egyéni Előfizető egy naptári évben legfeljebb 6 hónapra szüneteltetheti a szolgáltatást. E szabály alkalmazása alól a Szolgáltató az Előfizető kérésére indokolt esetben eltekinthet.
  A Szolgáltató az Előfizető által kért szüneteltetési időszak végén a szolgáltatást visszakapcsolja, és erről az előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíti.
  Az Előfizető kérésére az előfizetői szolgáltatás határozott időre szünetelhet – kivéve a határozott idejű szerződéseket. Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését írásban, legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás előtt kérheti. A szüneteltetés az Előfizető által kért visszakapcsolásig, a szerződés felmondásáig, a maximális szüneteltetési idő lejártáig tart. Az Előfizető a visszakapcsolást a szüneteltetés kérésekor, vagy a kért visszakapcsolást megelőzően legalább 5 munkanappal, írásban kérheti. A Szolgáltató a visszakapcsolásért - ha ahhoz helyszíni intézkedés nem szükséges - külön díjat nem számít fel. Ha a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, ehhez kapcsolódóan a szolgáltató indokolt, méltányos, egyszeri díjat számít fel, a jelen ÁSZF 3. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően.
  Az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatti szüneteltetés ideje a rendelkezésre állás idejébe beleszámít.
  Amennyiben az Előfizető a szolgáltatást feltételes kedvezménnyel kívánja igénybe venni, úgy az érdekkörébe tartozó szolgáltatás szüneteltetésének lehetőségéről a hűségnyilatkozatban vállalt időtartamra lemond.
  A szolgáltató az előfizető egyértelmű azonosítása után, az előfizető kérelmére haladéktalanul szünetelteti a mobil rádiótelefon-szolgáltatást, amennyiben a bejelentés indoka a SIM kártya elvesztése vagy eltulajdonítása. Az előfizető kérelme és a szolgáltatás szüneteltetése közötti időszakban keletkezett esetleges díjakat a szolgáltató nem háríthatja az előfizetőre.
  Üzleti előfizetők esetében felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétől kezdve szüneteltetni, amíg az előfizető nem ad a szolgáltatás 12 havi díjának megfelelő összegű vagyoni biztosítékot.
  Szolgáltatáscsomag esetén a felek megállapodhatnak abban, hogy a szüneteltetés kizárólag az előfizető által kért szolgáltatásra terjedjen ki.
  A szüneteltetés az Előfizetői jogviszony folytonosságát nem érinti.
  Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett (az előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult:
  1. az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az Előfizetői hozzáférési ponthoz nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott,
  2. a szolgáltatást igénybe vevő Előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja;
  3. az Előfizetőnek a díjfizetésre vonatkozó, annak esedékessé válását követő 8 napon belül megküldött felszólításban megjelölt - de legalább 15 napos - határidő elteltét követően is esedékes 2000.- Ft., feletti díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott a jelen ÁSZF 5.5.9. pontja szerinti vagyoni biztosítékot
  4. az Előfizető fogyasztása túllépte az adott szolgáltatás tekintetében az általános szerződési feltételekben, illetve az egyedi előfizetői szerződésben az igénybevétel felső korlátjaként meghatározott összeget vagy hívás, üzenet, illetve adatmennyiséget.
  A fentebb rögzített korlátozásra vonatkozó a)-c) pontja szerinti esetekben a Szolgáltató a korlátozás legkorábbi időpontját legalább 3 nappal megelőzően értesíti az előfizetőt azzal a tájékoztatással, hogy a korlátozásra mely időpontot követően kerülhet sor. A korlátozásra vonatkozó d) pontja szerinti esetben a korlátozásra az előfizető egyidejű értesítésével kerül sor. A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy a korlátozás az Előfizető által igénybe vett más, az internet-hozzáférési szolgáltatásra épülő elektronikus hírközlési szolgáltatás elérhetőségét és minőségét is érintheti.
  Tiltott használat miatti szolgáltatás-korlátozás: amennyiben Előfizető súlyosan megszegi a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi vagy magyarországi törvényeket, jog-, etikai szabályokat, elveket.
  Az Előfizetői hozzáférést biztosító Szolgáltató a közreműködő szolgáltató megkeresése esetén is korlátozhatja az Előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét, ha 6.2.1. b) c) pontjaiban meghatározott feltételek az Előfizető által – a szolgáltató-választás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről szóló jogszabály szerint – választott közreműködő szolgáltató vonatkozásában állnak fenn.
  Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani
  1. az előfizető hívhatóságát,
  2. a segélykérő hívások továbbítását,
  3. a szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét,
  4. a hibabejelentőjének elérhetőségét,
  5. olyan sebességi és minőségi jellemzőkkel rendelkező internet-hozzáférési szolgáltatást, amely lehetővé teszi legalább az elektronikus levelezést és az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételét (minimális szolgáltatási szintű internet-hozzáférési szolgáltatás).
  A Szolgáltató az előfizetés korlátozásának megkezdésekor az Előfizetőt írásban, elektronikus levél formájában értesíti. A korlátozás időtartama alatt a Szolgáltató az Előfizetői szerződésben megrendelt szolgáltatásokat sem biztosítja. A korlátozás ideje beszámít az éves rendelkezésre állási időbe.
  Amennyiben az Előfizető több előfizetői szolgáltatást egy Egyedi Előfizetői szerződés keretében vesz igénybe, a korlátozás a díjtartozás, valamint a csalás esetét kivéve - műszakilag kivitelezhető mértékben - csak az előfizetői szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra terjedhet ki.
  A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással arányos díjat számíthat fel.
  A Szolgáltató újra biztosítja a szolgáltatást, ha a korlátozás indoka megszűnt és erről a Szolgáltató hitelt érdemlően tudomást szerez. A Szolgáltató a korlátozási indok megszűntéről való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül szünteti meg a korlátozást. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért az előfizetői szerződésben feltüntetett - indokolt és méltányos - díjat számolhat fel. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az Előfizetői szerződést felmondja, és erről a Szolgáltató legkésőbb a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a felek az előfizetői szerződés megszüntetésében közösen megegyeznek, a Szolgáltató - az Előfizető ellentétes nyilatkozatának hiányában - a korlátozást az előfizetői szerződés megszűnéséig fenntartja.
  Amennyiben a Szolgáltató a korlátozás megszüntetését késedelmesen teljesíti úgy minden megkezdett késedelmes nap után kötbért fizet. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada. Ha a Szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után az Előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a visszakapcsolás időpontja szerinti hónapra vonatkozó havi előfizetési díj, vagy előre fizetett díjú szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese.
  A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető az Előfizetői szerződés megkötése vagy a szolgáltatás igénybevétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában megtévesztette.
  A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben a Szolgáltató az Eht. 134. § (7) bekezdésében foglaltak szerint nem mondja fel az előfizetői szerződést a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapra felfüggesztheti. A Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számít fel. Ha a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése időtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idővel az Előfizetői szerződést felmondhatja.
  A Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést legalább 15 napos felmondási idővel felmondani, és ennek tartamára a szolgáltatást felfüggeszteni, ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető az Előfizetői szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában megtévesztette.
  Az Előfizetői szerződés a Felek egyező akaratával módosítható. Az Előfizetői szerződés módosítása írásban, üzletkötőn keresztül, Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül, postai levélben vagy a szolgáltató rögzített telefonos ügyfélszolgálatán keresztül szóban az Előfizetői szerződés megkötésének szabályai szerint történhet.
  Az ÁSZF - azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően - nyilvánosságra kell hozni, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetővé kell tenni, valamint a hatóságnak meg kell küldeni. A Szolgáltató a módosítás hatóságnak történő megküldésének kivételével nem köteles a jelen bekezdésben foglaltakat az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti.
  Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén az eljárás az e pontban foglaltaktól eltér, az eljárást a 7.3 pont tartalmazza.
  A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására jogosult, különösen, ha a Szolgáltató:
  1. a hálózat műszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb indokolt és szolgáltatással összefüggő üzleti ok miatt az előfizetői szolgáltatások körét, illetve a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit kívánja változtatni,
  2. a jelen ÁSZF-ben szereplő díjakat meg kívánja változtatni, vagy
  3. módosítására vonatkozó döntését jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy
  4. módosítására vonatkozó döntését egyéb, vis maior vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben bekövetkezett lényeges változás indokolja, vagy
  5. módosításra vonatkozó döntése adminisztratív jellegű és nem tartalmaz a előfizetőre hátrányos rendelkezést, vagy
  6. módosítási döntésének következtében az előfizetői szerződés, illetve az előfizető számára hátrányos rendelkezést vagy az előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg.
  A Szolgáltató a fentiek szerint jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az Előfizetőket értesíteni az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt (ezen tájékoztatás az ÁSZF 7.4. pontja tartalmazza).
  A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidő betartására olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-t nem érinti.
  Az ÁSZF szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
  1. az ÁSZF módosított rendelkezéseinek pontos megjelölését;
  2. a módosítások lényegének rövid leírását;
  3. a módosítások hatálybalépésének időpontját;
  4. a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét;
  5. ha a szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja vagy a díjban foglalt szolgáltatás mennyiségét csökkenti, akkor a módosított díjat, mennyiséget és a változás összegét, szolgáltatáscsomag esetében szolgáltatásonként elkülönítve;
  6. az Eht. 132. § (6) bekezdés c) pontja szerinti egyoldalú szerződésmódosítás esetén azt a feltételt, jogszabályváltozást, hatósági vagy bírósági döntést, amellyel a szolgáltató a módosítást indokolja, valamint
  7. az előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat.
  8. Szerződéskötéskor továbbá a Szolgáltató - a honlapra való utalással - tájékoztatja az Előfizetőt az ÁSZF 30 napon belül hatályba lépő módosításairól, ha a módosítások a megkötésre kerülő előfizetői szerződést érintik.
  Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit a 7.3 pontban meghatározottak szerint egyoldalúan módosítja, az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában tett Szolgáltatói értesítést kézhezvételét követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására. Ha a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői szerződést.
  Nem mondhatja fel az Előfizető az Előfizetői szerződést akkor, ha a módosítás
  1. következtében az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg,
  2. adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az előfizető számára hátrányos rendelkezést, vagy
  3. kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.
  Nem mondhatja fel az Előfizető az Előfizetői szerződést akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az Előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja az Előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.
  Az ÁSZF Szolgáltató általi módosítása esetén az Előfizető a fentiek szerinti felmondási joga helyett jogosult az egyedi Előfizetői szerződését ugyanattól a naptól hatályosan módosítani. Amennyiben a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításának következtében Előfizetőt megillető felmondásról szóló tájékoztatásban meghatározott határidőn, de legkésőbb 45 napon belül az Előfizető nem nyilatkozik, továbbá a díj összegére irányuló módosítás esetén az Előfizető a módosított díjat megfizeti, úgy ezen magatartások az Előfizető részéről a módosított feltételek elfogadását jelentik.
  A jelen pont vonatkozásában az előfizető jognyilatkozat tételének kezdő időpontja az elektronikus levél formájában kézbesített értesítés elküldésének napját követő 4. napon, illetve az egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítés esetében az egyéb elektronikus hírközlési módon megtett közlés napját követő 4. napon.
  Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az Előfizetőt a törvényben előírt módon és időpontban értesítette.
  Lényeges módosításnak minősül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a szerződésmódosítást kezdeményezni. A A kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Nem tekinthető az előfizető tevőleges és kifejezett elfogadó magatartásának az előfizetői szerződés teljesítéséhez kapcsolódó alapvető előfizetői jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése, így különösen a szolgáltatás további igénybevétele, illetve a szolgáltatás ellenértékének megfizetése, ettől érvényesen eltérni nem lehet. Amennyiben az előfizető a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlatot kifejezett, tevőleges magatartással nem fogadja el, a szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad.
  A Szolgáltató díjmódosítás esetén köteles az Előfizetőt az ÁSZF 7.3. – 7.4. pontok szerinti előírások megtartásával értesíteni. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, az Előfizetői nyilatkozattétel elmulasztása - a Feleknek az egyedi szerződésben rögzített erre vonatkozó eltérő megállapodása kivételével - elfogadásnak minősül. Ez alól kivételt képez a jelen ÁSZF 7.5. pontjában foglalt kétoldalú, közös megegyezésen alapuló szerződésmódosítás, amely alapján a szolgáltatói ajánlat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az Előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta.
  Az egyedi Előfizetői szerződésnek az Előfizető egyoldalú nyilatkozatával történő módosítására a következő esetekben kerülhet sor:
  Az Előfizető előfizetői minősége (egyéni, nem egyéni Előfizető) megváltozik. Az Előfizető igénye esetén a bejelentést követő hónap első napjától megváltoztathatja Előfizetői minőségét, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 15 nappal megtette és az előfizetői minőség megváltoztatásához szükséges feltételeket igazolta, továbbá aktuális díjtartozása nincs és az adminisztrációs átírási díjat és az egyéb esetleg felmerülő díjakat (így például amennyiben az átírandó előfizetéshez hűségnyilatkozat kapcsolódik és a hűség átvállalására nem kerül sor, a hűségnyilatkozatban rögzített összeg) megfizette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi.
  Ha az Előfizető módosítani kívánja a fizetési módra vonatkozó nyilatkozatát, a bejelentést követő hónap első napjától megváltoztathatja a fizetési módot, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 30 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi.
  Folyószámlás fizetési mód esetén az Előfizető köteles az előfizetési díj teljesítésével kapcsolatban a bank megnevezését és a számlaszámot a Szolgáltatónak megadni.
  A Szolgáltató a díjbeszedést az Előfizető nyilatkozata szerinti fizetési móddal köteles megkísérelni a módosítás hatályba lépésétől kezdődően. Ha ez a Szolgáltatón kívüli okból (pl. banki elutasítás megbízás hiánya vagy hibás bankszámlaszám miatt) nem vezet eredményre, a Szolgáltató – az Előfizető egyidejű értesítésével – visszatérhet a módosítás előtti fizetési módhoz. Ha a díjbeszedés folyamatosságában a bankszámlás fizetésre való átállás során kimaradás történik, a Szolgáltató jogosult az Előfizető első sikeres bankszámla terhelésekor vagy azt követően az aktuális díj mellett az időközben kialakult díjhátralék összegének leemelésére is.
  Ha az Előfizető valamely, a szerződésben szereplő adata, továbbá jogállása, gazdálkodása változik, köteles a változást követő 8 napon (fizetési mód megváltozása esetén a változás megelőző 30 napon) belül azt a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Az Előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ha ezt elmulasztja, az Előfizető ebből adódó esetleges káráért vagy bármely többletköltségéért a Szolgáltató nem felelős, és a Szolgáltatónak okozott esetleges kárt vagy többletköltséget a Szolgáltató az Előfizetőtől követelheti.
  Ha az Előfizető módosítani kívánja havidíjas szolgáltatásainak körét (új szolgáltatás aktiválása, meglévő szolgáltatás lemondása), azt a bejelentést követő hónap első napjától megváltoztathatja, feltéve, hogy kérelmét írásban (postai levél, fax, e-mail) annak kért hatályba lépése előtt legalább 3 munkanappal eljuttatta a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi.
  Átírás: Az Előfizető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az Előfizető személyének módosítását, ha személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás történik.
  Átírás esetén az átírás alapjául szolgáló tényekről a Feleknek mindkét fél által aláírva írásban, vagy az ügyfélszolgálatán együttesen (az Előfizető halála vagy megszűnése miatti átírás esetén az átírást kérő örökösnek vagy jogutódnak) kell nyilatkoznia vagy az átírás okát bírósági végzéssel vagy hagyatékátadó végzéssel kell igazolni. Az átírás időpontját az átírást kérő Felek az átírási kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy az átírási kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt kell benyújtani. Az átírási kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek megfelelő (beleértve a szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságot) kérelem benyújtásától számított 15 napon belül köteles teljesíteni. E rendelkezésektől a Szolgáltató az Előfizető kérésére eltekinthet. Ha az átírás során a régi és új Előfizetők előfizetői kategóriája megváltozik, akkor az átírás időpontjától az új Előfizetőnek az új Előfizetői kategóriára vonatkozó előfizetési díjakat kell megfizetnie.
  Az Előfizető az Előfizetői hozzáférési pont kiépítése előtt kérheti igénybejelentése átírását is. Ha a régi és új Előfizető által a hatályos ÁSZF szerint fizetendő díjak eltérnek, a díjkülönbözetet az átíráskor kell rendezni.
  A korábbi előfizető jogutódja - az a személy, akinek javára az átírás történt – a jogelőd szerződésből eredő tartozásaiért és egyéb kötelezettségeiért felelősséggel tartozik. Előfizető kijelenti, hogy az átírást követő 15 napon belül rendezi jogelődje fennálló tartozását, illetve eleget tesz a szerződésből fakadó elmaradt kötelezettségeinek.
  Áthelyezés:
  Az előfizetői hozzáférési pont tulajdonos Előfizető áthelyezés címén kérheti a Szolgáltatótól az előfizetői hozzáférési pont helyének megváltoztatását a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül.
  A szolgáltató a valamennyi szükséges adatot tartalmazó áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezését követő 15 napon belül elvégzi az igény teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait és ezen időn belül írásban értesíti az igénylőt arról, hogy
  1. az áthelyezési igényt elfogadja, és azt az általános szerződési feltételekben meghatározott határidőben, legfeljebb azonban az áthelyezési igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az előfizető által az áthelyezési igényben megjelölt későbbi időpontban teljesíti;
  2. az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az a) pont szerinti határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igényt elfogadja és ezzel egyidejűleg év, hónap, nap pontossággal megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját;
  3. az áthelyezési igényt rajta kívül álló ok miatt elutasítja;
  4. az áthelyezési igényt az előfizető - a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, de legalább 15 napos határidő elteltét követően is esedékes - díjtartozása miatt elutasítja vagy
  5. az áthelyezési igényt az előfizetői szolgáltatás Eht. 18. § (4) és (5) bekezdése szerinti felfüggesztése miatt elutasítja.
  Fentebb hivatkozott a) vagy b) pont szerint, ha az áthelyezés nem teljesíthető, erről a Szolgáltató az áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül értesíti az Előfizetőt a várható teljesítési időpont megjelölésével, amely esetben az eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetésére sor kerül, és az előfizetői jogviszony ettől az időponttól kezdve az áthelyezési kérelem teljesítéséig szünetel. Erre az időszakra a Szolgáltató díjfizetési kötelezettséget nem állapíthat meg. Ha az áthelyezésre az eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetését követő 180 napon belül nem kerül sor, az előfizetői szerződés az Előfizető – a kiépítés hiányáról szóló – előzetes írásbeli értesítésével megszűnik. Az áthelyezési kérelem beadásakor az Előfizető köteles megadni, hogy a szolgáltatási hozzáférési pontot mely címre kéri. Amennyiben az áthelyezési kérelem beadásakor az Előfizető a létesítési címet megadni nem tudja, a Szolgáltató az áthelyezési igényt 60 napig tartja nyilván. Ezt követően az előfizetői szerződés megszűnik.
  Az áthelyezési kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek megfelelő (beleértve a szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságot) kérelem benyújtásakor egyeztetett időpontban - de legfeljebb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül – teljesíti, ha a kért új előfizetői hozzáférési pont kiépítésének műszaki feltételei adottak.
  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a kérelem benyújtásakor egyeztetett időpont megváltoztatását Előfizetőnél kezdeményezze és Előfizetővel egyeztetve új időpontot jelöljenek meg.
  Amennyiben Szolgáltató az egyeztetett időpontban saját érdekkörében felmerülő okból nem teljesít, úgy az késedelmes teljesítésnek minősül, amely esetben Szolgáltató kötbér megfizetésére kötelezhető. A Szolgáltató kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada, legfeljebb azonban az áthelyezés díjával megegyező összegű. Áthelyezési díj hiányában minden megkezdett késedelmes nap után az előfizetői szerződés szerinti díjcsomagra az általános szerződési feltételekben meghatározott kedvezmények nélküli havi előfizetési díj, vagy előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének nyolcszorosa. Az áthelyezés díját a 3. számú melléklet tartalmazza.
  1. az Előfizető kéri;
  2. a módosítást jogszabály kötelezővé teszi;
  3. a számváltoztatás műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen, és ennek szükségességét a hatóság igazolta.
  A Szolgáltató az Előfizető kérésére megváltoztatja az előfizetői hívószámot, ha annak műszaki feltételei adottak. Felek eltérő megállapodása hiányában a megváltozott hívószámot a Szolgáltató választja ki a rendelkezésre álló számtartományból. Az Előfizető kérésére történő számváltoztatás díját a 3. sz. melléklet tartalmazza.
  Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető hívószám megváltoztatására irányuló kérelmét műszaki feltételek hiányára hivatkozva megtagadja, köteles az elutasítást részletesen megindokolni.
  Az előfizetői hívószám megváltoztatása esetén az Előfizető igényelheti, hogy a Szolgáltató a hívószámot ne rendelje más előfizetőhöz és a korábbi előfizetői hívószámon az új előfizetői hívószámról a Szolgáltató - a Szolgáltató által meghatározott szövegkészletből az előfizető által választott szöveggel - tájékoztatást adjon. Amennyiben a hívószám megváltoztatása nem az Előfizető kérésén alapult, hanem azt jogszabály tette kötelezővé, illetve, ha műszaki vagy forgalmi okból volt elkerülhetetlen, akkor a Szolgáltató ezen tájékoztatást legfeljebb 3 hónapig díjmentesen végzi.
  Amennyiben a hívószám megváltoztatása műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen vagy ha a módosítást jogszabály kötelezővé teszi erről a Szolgáltató az Előfizetőt a tervezett változtatás előtt legalább 30 nappal a Szolgáltató tájékoztatja.
  A szolgáltató az előfizetői hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján mindaddig tájékoztatást ad, amíg a hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz, de legfeljebb az előfizetői hívószám megváltozásától számított 1 évig.
  A Szolgáltató az előfizetői hívószámot 60 nap után rendeli más Előfizetőhöz.
  Az Előfizetői szerződés határozatlan vagy határozott időre jön létre. Legrövidebb szerződési időszakot természetes személy esetén és egyéb előfizetők esetén is egyedi megállapodás szabályozza. A határozott időtartamú Előfizetői szerződés legfeljebb 12 hónapra köthető.
  Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.
  A határozatlan idejű szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az Előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.
  A határozatlan idejű szerződés automatikusan megszűnik, amennyiben az Előfizető az utolsó hívást követően 180 napig teljesen tétlen. Ez azt jelenti, hogy az Előfizető arra alkalmas készülékkel nem regisztrál a Szolgáltató hálózatában, illetve hívást nem kezdeményez és nem fogad. Határozatlan idejű szerződés automatikus megszűnése esetén az Előfizető:
  1. a szerződés megszűnését követő 180 napig visszaigényelheti hívószámát az adminisztrációs díj megfizetése mellett.
  2. nem élhet számhordozási kéréssel a Szolgáltató felé.
  A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, amely határozatlan idejű szerződésben meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lesznek az előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél. A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a szolgáltató három alkalommal az előfizetőt egyértelműen tartós adathordozó útján tájékoztatja a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásáról. A tájékoztatás kiterjed a szerződés megszüntetésének lehetséges módjaira, a szolgáltatás tekintetében legkedvezőbb díjszabásra.
  A fentebb rögzített bekezdéstől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői szerződés a határozott időtartamú szerződés helyébe;
  1. az Előfizető egyoldalúan - vagy az előfizető és a szolgáltató közös akarattal - a határozott idő lejártát megelőzően nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti,
  2. az Eht. 127. § (4f) bekezdése szerinti az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet-hozzáférés elterjedését ösztönző kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés körében, vagy
  3. a felek közös akarattal kizárták annak lehetőségét, hogy a határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lépjen.
  A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról az Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. Nem hosszabbítható meg a szolgáltatáscsomagra vagy szolgáltatásokból és végberendezésekből álló csomagra vonatkozó határozott idejű Előfizetői szerződés időtartama, ha a szerződés módosítására azért kerül sor, mert az előfizető ugyanazon internet-hozzáférési szolgáltatást vagy nyilvánosan elérhető számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatótól újabb elektronikus hírközlési szolgáltatást rendel meg, vagy további elektronikus hírközlő végberendezést igényel, kivéve, ha az Előfizető a szerződés módosításakor a meghosszabbításhoz kifejezetten hozzájárul.
  Amennyiben az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, a szolgáltató kizárólag az előfizető által igénybe vett kedvezményeket követelheti a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet.
  Ha az Előfizető határozott időtartamú előfizetői szerződéssel szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, és a Szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt a határozott időtartam lejárta előtt jogosulttá válik az előfizetői szerződést a szolgáltatáscsomag részét képező bármely elektronikus hírközlési szolgáltatás tekintetében felmondani, a szolgáltatáscsomag valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatása tekintetében jogosulttá válik a szerződés felmondására.
  A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik
  1. a határozott idő leteltével – amennyiben a Felek az Előfizetői szerződésben ettől eltérően nem állapodnak meg,
  2. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén,
  3. a természetes személy Előfizető halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy az átírást nem igényli,
  4. a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén,
  5. az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, amelyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt,
  6. a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével,
  7. a Felek közös megegyezésével.
  A határozott idejű szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az Előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.
  Az Előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja, ha
  1. az előfizetői szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy az előfizetői szerződésben megjelölt előfizetői hozzáférési ponton vagy cím, helyrajzi szám szerint megjelölt igénybevételi helyen a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak vagy nem vehető igénybe, vagy
  2. az internet-hozzáférés szolgáltatás nem teszi lehetővé a szolgáltató által az előfizetői szerződés részeként nyújtott digitális tartalom vagy alkalmazás elérését, használatát.
  A fentebb meghatározott bekezdés szerinti határozott idejű előfizetői szerződés felmondása esetén vagy, ha az Előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést a fentebb meghatározott okokból mondja fel, a felek egymással elszámolnak, melynek keretében a szolgáltató a szerződéskötéstől vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdésben foglalt hatálybalépéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos havidíjat, valamint forgalomarányos díjat tartalmazó szolgáltatás esetében az Előfizető által felhasznált forgalom díját vagy a szolgáltatással igénybe vett eseti díjas egyéb szolgáltatások ellenértékét követelheti. A Szolgáltató egyéb költséget, így különösen felmondási vagy adminisztrációs díjat nem számíthat fel.
  A Szolgáltató nem követel az Előfizetőtől díjat, ellenszolgáltatást, ha olyan szolgáltatást, terméket vagy elektronikus hírközlő végberendezést értékesít, amelyet az Előfizető nem rendelt meg.
  Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.
  Az Előfizetői szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezésének követő 8. napja. Az Előfizető a szerződés felmondása esetén köteles együttműködni a Szolgáltatóval és a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi tartozását kiegyenlíteni és elszámolni a Szolgáltatóval.
  Amennyiben az Előfizető felmondása a vonatkozó jogszabályi rendeletek, valamint az Előfizetői szerződés feltételei szerint történik, úgy a Szolgáltató nem köti ki az előfizetői szerződés megszűnése feltételeként a tulajdonát képező, az előfizető részére átadott eszközök visszaszolgáltatását. Az Előfizető felmondása, az előfizetői szerződés megszűnése az előfizetői szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő végberendezésre vonatkozó polgári jogi jogviszonyt nem érinti, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók.
  A Szolgáltató valamennyi ügyfélszolgálatán lehetővé teszi az előfizető számára a tulajdonát képező, az előfizető részére átadott eszköz visszaszolgáltatását, valamint igazolást ad a visszaszolgáltatásról az előfizető részére.
  Az Előfizető az Előfizetői szerződést egy általa megjelölt határnapra is felmondhatja. Ebben az esetben az Előfizető a felmondásról szóló nyilatkozatában megjelöli azt a határnapot, amely naptól a nyújtott szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E határnap a felmondás megtételétől, vagy megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap között lehet. A Szolgáltató e határnapon a szolgáltatás nyújtását megszünteti.
  Az Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket a szerződés megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban a Szolgáltató ügyfélszolgálati pontján leadni, illetve együttműködni Szolgáltató képviselőjével azok leszerelésében.
  Az Előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondásának ideje – az Eht. 134.§ (2) bekezdése szerint jelen alcímben meghatározott 15 napos felmondási határidők kivételével a szerződésszegés és az előfizetési díj nem fizetése miatti felmondás kivételével – nem lehet kevesebb, mint 60 nap.
  A szolgáltató köteles az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani:
  1. ha az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás előfizetője az előfizetését továbbértékesíti,
  2. ha az előfizető szerződés létrejötte során ellenőrzéskor megállapításra kerül az okmány érvénytelensége,
  3. ha a jogszabályban meghatározott rendvédelmi szerv nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági okból jelzéssel élt,
  4. ha az előfizető a személyazonosságának ellenőrzése érdekében az adategyeztetési kötelezettségét a szerződés évfordulójának napját követő ötödik napig nem teljesítette.
  A Szolgáltató az Előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles megküldeni az Előfizetőnek, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem így tudja értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ebben az esetben az értesítést Szolgáltató egyéb módon is teljesítheti.
  A felmondást kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által az Előfizető utoljára bejelentett nevére és címére küldött tértivevényes levél az „átvételt megtagadta, nem fogadta el, nem kereste, ismeretlen vagy elköltözött, meghalt” jelzéssel érkezik vissza. Ebben az esetben a szerződés megszűnésének időpontja a visszaérkezéstől számított 3. nap. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén az a bírósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza - az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
  A felmondásnak tartalmaznia kell:
  1. a felmondás indokát,
  2. a felmondási időt, a felmondási idő lejártának kiszámítási módját, és
  3. ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról, hogy ha az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával.
  Az Előfizetői szerződés felmondása nem mentesíti az Előfizetőt a Szolgáltató szerződésből eredő követeléseinek megtérítése alól.
  A Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése esetén az Előfizetői szerződést az Eht. 134 § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint 15 napos határidővel felmondhatja, ha
  1. az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg.
  2. az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze,
  3. az Előfizető az egyetemes Előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti,
  4. az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.
  A Szolgáltató az Előfizetői szerződést 15 napos felmondási idővel mondja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a fizetési határidő elmulasztását követően elküldött, jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítést legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. A Szolgáltató nem mondja fel a szerződést, ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult szervhez kérelmet terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta a szolgáltatót, feltéve, hogy az Előfizető a nem vitatott és a szolgáltatás igénybevételéért esedékes díjakat folyamatosan megfizeti. A Szolgáltató köteles az előfizető kérésére a nem vitatott díjak befizetésének lehetőségét biztosítani.
  A Szolgáltató az Előfizető egyedi ügyének mérlegelése során dönthet úgy, hogy a szerződés felmondása helyett biztosítékot kér vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak.
  Amennyiben az Előfizető több Előfizetői Szerződést kötött a Szolgáltatóval és akár egy szerződéssel kapcsolatban is elmulasztotta díjfizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult megszüntetni az Előfizető valamennyi Előfizetői Szerződését a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.
  Ha az Előfizető a felmondási idő alatt a felmondásra okot adó szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni. Ha a Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatást a felmondási idő alatt korlátozta, köteles azt haladéktalanul megszüntetni, és a szerződés szerinti állapotot visszaállítani.
  1. az előfizető jogutód nélküli megszűnésével,
  2. a szolgáltató halálával, jogutód nélküli megszűnésével,
  3. az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a szolgáltatóváltásra, illetve a számhordozásra vonatkozó szabályok szerint a szolgáltatóváltás, illetve a számhordozás megvalósulásával, amennyiben az nem módosul, vagy
  4. a Felek közös megegyezésével, figyelemmel arra, hogy a vonatkozó jogi szabályozásban és ÁSZF-ben foglaltaktól csak az Előfizető javára lehet eltérni, valamint arra, hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal szüntethetik meg a Felek.
  Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás nyújtása megkezdésének újabb időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötéstől vagy annak a hatálybalépésétől számított 16. napon, vagy a Felek - előfizetői szerződésben foglalt - megállapodása szerinti későbbi időpontban megjelölt napot követő napon megszűnik.
  Az Előfizetői szerződés megszűnésekor az Előfizető túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az Előfizető írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre. Az 500 Ft alatti túlfizetést a Szolgáltató az Előfizető kérésére, az ügyfélszolgálatán fizeti vissza.
  Az Előfizetői szerződés megszűnésével egyidejűleg a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség esedékessé válik, mivel a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszűnésekor megküldi az Előfizető részére az utolsó tárgyidőszakra vonatkozó számlát, illetve az igénybe vett szolgáltatás alapján a szolgáltatónak még járó és ki nem egyenlített tartozásból eredő számlát.
  Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tőlük elvárható módon együttműködnek egymással. Az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott Szolgáltató tulajdonát képező technikai eszközöket a szerződés megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban visszaszolgáltatja a Szolgáltatónak. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének a szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a kárának megtérítése érdekében intézkedni. Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató tulajdonát képező eszköz amortizációs értékcsökkenése, nem hárítható át az Előfizetőre.
  Amennyiben az Előfizető Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, nem hosszabbítható meg a Szolgáltatásokból és Eszközből álló csomagra vonatkozó határozott idejű Előfizetői Szerződés időtartama, ha a szerződés módosítására azért kerül sor, mert az Előfizető a Szolgáltatótól újabb Szolgáltatást rendel meg, vagy további Eszközt igényel, kivéve, ha az Előfizető a szerződés módosításakor a meghosszabbításhoz kifejezetten hozzájárul.
  Ha az Előfizető határozott időtartamú előfizetői szerződéssel Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, és a Szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt a határozott időtartam lejárta előtt jogosulttá válik az előfizetői szerződést a Szolgáltatáscsomag részét képező bármely Szolgáltatás tekintetében felmondani, a Szolgáltatáscsomag valamennyi Szolgáltatása tekintetében jogosulttá válik a szerződés felmondására.
  Ha az Előfizető a Szolgáltatás vagy Szolgáltatáscsomag igénybevételére kötött előfizetői szerződést az érintett Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáscsomag valamennyi Szolgáltatása tekintetében jogosult felmondani, ha:
  1. a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja elhárítani;
  2. az Szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el, vagy
  3. a Szolgáltató a Szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti.
  Üzleti Előfizető, ha Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, és a Szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt jogosulttá válik a határozott idejű Előfizetői Szerződését bármely Szolgáltatás tekintetében felmondani, akkor csak azon Szolgáltatás tekintetében lesz jogosult az Előfizető Szerződés felmondására, amely tekintetében a Szolgálató szerződésszegése vagy egyoldalú módosítása miatt a felmondási joga fennáll (eltérés az Eht. 134. § (15b) bekezdésétől).
  Üzleti Előfizető, ha olyan Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, amely magában foglal legalább egy internet-hozzáférési szolgáltatást, és egy nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást, akkor
  • a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén a Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagnak csak a módosítással érintett szolgáltatásával összefüggésben köteles teljesíteni a szerződésmódosítás kapcsán meghatározott kötelezettségeit, és az Előfizető csak Szolgáltatásonként jogosult gyakorolni a felmondási jogát, azaz csak a szerződésmódosítással érintett Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződését mondhatja fel, ha felmondás feltételei egyébként fennállnak;
  • amennyiben az Előfizető Szolgáltatáscsomagba tartozó Szolgáltatások egyike tekintetében kötött határozott időtartamú Előfizetői Szerződése határozatlan időtartamúvá válik, ez a másik Szolgáltatás határozott idejű Előfizetői Szerződésére nincs kihatással, annak időtartamát nem érinti, azzal kapcsolatban a Szolgáltató nem köteles a határozatlan időtartamúvá váló szerződésre vonatkozóan a határozott idő lejárta esetére előírt kötelezettségeket teljesíteni;
  • az Előfizető a Szolgáltatáscsomagba tartozó egyik Előfizetői Szerződésének felmondása esetén csak az érintett előfizetésre vonatkozó hívószám hordozását igényelheti a megszűnést követő 31 napon belül, illetőleg a szolgáltatóváltást és a számhordozást a szolgáltatók nem kötelesek távoli konfigurációban elvégezni a szolgáltatáscsomag valamennyi szolgáltatása tekintetében (eltérés az Eht. 128. § (5) bekezdésétől).
  Üzleti Előfizető, ha olyan Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, amely Szolgáltatásokból és Eszközből áll és az Előfizetői Szerződése határozott ideje alatt a Szolgáltatótól újabb eszközt vásárol, vagy újabb hírközlési szolgáltatást rendel meg, a szerződése határozott ideje az Előfizető hozzájárulása nélkül is meghosszabbodik (eltérés az Eht. 134. § (14b) bekezdésétől).
  - Eht,
  - a szolgáltatóváltás és számhordozás részletes szabályairól szóló 23/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet,
  - az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet,
  - a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet.
  Átadó szolgáltató: az a szolgáltató, amelynek előfizetője a szolgáltatóváltási eljárásban az előfizetői szerződést a meglévő szolgáltatásokra megszünteti, vagy a számhordozási eljárásban az előfizetői szerződés megszüntetésével, vagy egyes számok esetében módosításával a számot egy másik szolgáltatóhoz átviszi;
  Átvevő szolgáltató: az a szolgáltató, amelynek jövőbeni előfizetője a szolgáltatóváltási eljárásban az előfizetői szerződést az új szolgáltatásokra megköti, vagy a számhordozási eljárásban a számát egy másik szolgáltatótól áthozza;
  Hordozott szám: az előfizetői szerződésben szereplő azon szám, amelyet az előfizető az átadó szolgáltatótól az átvevő szolgáltatóhoz való áttéréskor, vagy helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén a számozási körzeten belül az igénybevétel helyének vagy technológiájának - hívásirányítási információ változásával járó - megváltoztatásakor megtart;
  Központi Referencia Adatbázis (KRA): az a számhordozás érdekében létrehozott rendszer, amely tartalmazza és kezeli az összes hordozott számmal kapcsolatos irányítási információt, valamint a szolgáltatók e rendeletben meghatározott adatait, továbbá elektronikus adatkapcsolaton keresztül biztosítja az irányítási adatok összegyűjtését és a szolgáltatók, valamint más jogszabály alapján erre jogosultak részére való szétosztását;
  Számhasználó: az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet szerinti számhasználó;
  Számhordozás kezdeményezője: a számhordozási eljárás kezdeményezésére jogosult előfizető, számhasználó, és az utólagos számhordozás esetén a megszűnt előfizetői szerződés előfizetője;
  Számhordozási megállapodás: a számhordozásra vonatkozó igénybejelentés alapján a számhordozás kezdeményezője és az átvevő szolgáltató között létrejövő megállapodás, amely a hordozandó összes számot és a hordozások számátadási időablakát is tartalmazza;
  Számátadási időablak: minden munkanap 20 órától kezdődő 4 óra hosszúságú időtartomány, amelyben a számhordozás és számmezőátadás érvényesítéséhez szükséges műszaki intézkedéseket a szolgáltatók végrehajtják, és amely időtartam alatt a számátadással érintett számokon a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet;
  Hívásirányítás: az a hálózati funkció, amely a hordozott számra kezdeményezett hívás esetén meghatározza és beilleszti a valós végződésre utaló irányítási információt, és a hívást a hívott fél valós végződtető hálózata felé továbbítja;
  A Szolgáltató együttműködik a többi távbeszélő szolgáltatóval annak érdekében, hogy a számhordozhatóság teljes egészében megvalósulhasson Magyarországon.
  Szolgáltató, mint Előfizetői hozzáférést nyújtó átadó szolgáltató köteles lehetővé tenni Előfizetője számára, hogy helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén, ha az Előfizető a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül Előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatót változtat, megtarthassa Előfizetői számát.
  Szolgáltató, mint Előfizetői hozzáférést nyújtó átvevő szolgáltató biztosítja az Előfizető számára a számhordozást, ha az Előfizető korábban más hozzáférési (átadó) szolgáltatóval fennálló jogviszonyát megszünteti és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató, mint átvevő szolgáltató az Előfizetővel korábbi telefonszáma megtartása mellett Előfizetői szerződést köt.
  Mindkét esetben a Szolgáltató csak abban az esetben köteles a számhordozást az Előfizető részére biztosítani, ha az átvevő, illetve átadó telefonszolgáltatók egymással e tekintetben megállapodást kötöttek. Az átadó szolgáltató köteles a számhordozhatóságról az átvevő szolgáltatóval megállapodni, amennyiben az átvevő az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatónak az ezen szerződésekre irányadó elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak megfelelő ajánlatot tesz.
  Nem terheli a jelen pont szerinti kötelezettség az átadó szolgáltatót,
  1. amennyiben a számhordozás kezdeményezője nem azonosítható be;
  2. amennyiben az Előfizetőnek a számhordozási igény bejelentésekor, vagy azt követően az átadó szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt díjtartozása áll fenn, amelyről az Előfizető értesítése megtörtént. Díjtartozásnak minősül ez esetben a számlatartozás, a készülékhátralék, a kötbér és minden egyéb, szolgáltatáshoz kapcsolódó lejárt tartozás. Ez esetben a számhordozás teljesítését az átadó szolgáltató a díjtartozás kiegyenlítéséig megtagadhatja. Az Előfizető átvevő szolgáltatója az Előfizető képviseletében nyilatkozhat, hogy a számhordozás kezdeményezésekor fennálló díjtartozást átvállalja. Ez esetben az átadó szolgáltató nem jogosult számlatartozás okán a számhordozás teljesítését megtagadni.;
  3. az átadó és átvevő szolgáltató között további egyeztetések szükségesek a szolgáltatáscsomag átadásával, valamint a hálózati szolgáltatással együtt megvalósuló számhordozás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas szolgáltatás és a tízet meghaladó számot magában foglaló üzleti előfizetés számainak hordozása, valamint egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetében a számhordozás időzítése és végrehajtása érdekében;
  4. az utólagos számhordozásra a megszűnt Előfizetői szerződés alapján az Előfizető nem jogosult.
  Az átvevő szolgáltató köteles az Előfizető hozzájárulásának megfelelően a hordozott Előfizetői számnak az Előfizetői nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről gondoskodni.
  A hordozott és a nem hordozott számmal rendelkező Előfizetők a Szolgáltató szolgáltatásait azonos feltételekkel vehetik igénybe, a számhordozás miatt megkülönböztetés nem alkalmazható. A szolgáltató által a hordozott számok tekintetében fizetendő azonosító használati díj megegyezik a nem hordozott számok használati díjával.
  Az Előfizetőnek a számhordozási igényét - az Előfizetői szerződés megkötésének kezdeményezésével egyidejűleg - az átvevő szolgáltató részére kell írásban bejelentenie. A számhordozási igény az átvevő szolgáltató által végrehajtott telefonos visszaigazoláskor válik bejelentetté és így a számhordozási eljárás lebonyolítására nyitva álló határidők ettől az időponttól kezdődnek.
  Az Előfizető az átadó szolgáltatónál fennálló Előfizetői szerződésében szereplő összes számra, vagy azok egy részére kérheti a számhordozást. Amennyiben az Előfizető az átadó szolgáltatónál ISDN2-es, illetve ISDN30-as típusú hozzáféréssel rendelkezik, a számhordozás csak az összes számra együttesen megvalósítható.
  Az átvevő szolgáltató köteles az Előfizető számhordozási igényének megfelelően az átadó szolgáltatónál az Előfizetői szerződés megszűnése és a számhordozási eljárás lebonyolításának ügyében az Előfizető képviseletében eljárni. Az átvevő szolgáltató köteles a hordozott számokkal kapcsolatos Előfizetői igény hatálybalépését követő 2 munkanapon belül értesíteni az átadó szolgáltatót. Az értesítéssel egyidejűleg az átvevő szolgáltató jogosult az Előfizető azonosításához szükséges adatokat (név, cím, hordozott szám, ISDN esetén vezérszám és számintervallum), a számhordozás módját (Előfizetői hurokátengedéssel, vagy a nélkül), a számhordozás időpontját az átadó szolgáltatónak átadni.
  Az átadó szolgáltató a számhordozási igény elfogadásáról, illetőleg az igény elutasításáról és indoklásáról az átvevő szolgáltatót a tájékoztatást követő 2 munkanapon belül értesíti.
  A számhordozási igény elutasításáról és annak okáról az átvevő szolgáltató köteles az Előfizetőt a számhordozási igény bejelentésétől számított 6 munkanapon belül értesíteni, de legkésőbb az elutasítástól számított 1 munkanapon belül.
  A számhordozási igény bejelentésekor az átvevő szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt a szám átadására felajánlott időpontokról és számátadási időablakról. A szám átadására kijelölt időablak nem lehet több 4 óránál.
  A számhordozási időablakok az alábbiak:
  Hétfő: 20:00 – 00:00
  Kedd: 20:00 – 00:00
  Szerda: 20:00 – 00:00
  Csütörtök: 20:00 – 00:00
  Péntek: 20:00 – 00:00
  08:00 – 12:00
  Vasárnap: Nincs lehetőség hordozásra.
  Az átadási időablak Előfizető részére történő felajánlására legkorábban az átadó szolgáltató hordozási igényt elfogadó válaszának átvevő szolgáltató általi kézhezvételét követő 8. napra lehetséges.
  A számhordozási igény az átadó szolgáltató elfogadó válaszának átvevő szolgáltató általi kézhezvételét követő 10 munkanapon belül kerül teljesítésre, kivéve, ha az Előfizető ennél későbbi időpontot jelöl meg, amely legfeljebb 60 nap lehet.
  Az Előfizető jogosult a hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozni, beleértve bármely előző szolgáltatót. Két hordozás közötti idő nem lehet rövidebb 30 napnál.
  Számhordozási szabályzat (Előfizető által aláírt eredeti)
  Előfizetői nyilatkozat és számhordozási meghatalmazás (Előfizető által aláírt eredeti)
  Előfizetői szerződés (Előfizető által aláírt eredeti)
  A Szolgáltatók szolgáltatóváltás jogát nem korlátozhatják. A Szolgáltatóváltás folyamatát az Átvevő Szolgáltató irányítja, és az internet-hozzáférési szolgáltatóváltás során az Előfizető megbízása alapján eljár az Átadó Szolgáltatónál. A Szolgáltató a szolgáltatóváltás kezdeményezését lehetővé teszi
  1. személyesen,
  2. telefonos és internetes ügyfélszolgálatán, ha az internet-hozzáférési szolgáltatóváltás során az Előfizető megfelelően azonosítható és
  3. valamennyi olyan kereskedelmi képviselőjénél, amely ügyfélszolgálati feladatokat is ellát.
  A Szolgáltatók a szolgáltatóváltás megvalósítása érdekében együttműködnek.
  Internet-hozzáférési szolgáltatóváltás esetén az Előfizetőt Átvevő Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a szolgáltatásnyújtás műszaki feltételeire figyelemmel, az igénybejelentéshez legközelebbi, a szolgáltatóváltási megállapodás szerinti napon kezdje meg az internet-hozzáférési szolgáltatást úgy, hogy a szolgáltatóváltás miatti szolgáltatáskiesés időtartama nem haladja meg az egy munkanapot.
  Azon internet-hozzáférési szolgáltatást tartalmazó szolgáltatáscsomagra vonatkozó szolgáltatóváltás esetén, amely nem tartalmaz számfüggő személyközi elektronikus hírközlési szolgáltatást, az internet-hozzáférési szolgáltatóváltás szabályait a szolgáltatáscsomag egészére alkalmazni kell.
  A szolgáltatóváltást kezdeményező Előfizető az internet-hozzáférési szolgáltatóváltási igényét - az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével egyidejűleg - az Átvevő Szolgáltató részére jelenti be.
  Ha az igényelt szolgáltatás vagy szolgáltatáscsomag nyújtásának műszaki feltételei teljesülnek, az igénybejelentés során
  1. az Átvevő Szolgáltató azonosítja a szolgáltatóváltást kezdeményező Előfizetőt, és új előfizetői szerződést köt;
  2. az Átvevő Szolgáltató és a szolgáltatóváltást kezdeményező Előfizető szolgáltatóváltási megállapodásban rögzíti a szolgáltatóváltás napját, és az átadó szolgáltatónál megszüntetésre kerülő szolgáltatást vagy szolgáltatásokat; és
  3. a szolgáltatóváltást kezdeményező előfizető megbízza az Átvevő Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás vagy a szolgáltatáscsomag megszüntetése, és ha szükséges, a szolgáltatóváltás műszaki megvalósítása ügyében az átadó szolgáltatónál a nevében eljárjon.
  Az igényt az Átadó Szolgáltató elutasíthatja
  1. az Előfizető sikertelen azonosítása esetén;
  2. ha az Előfizetőnek a szolgáltatóváltási igény Átvevő Szolgáltató részére történt bejelentése időpontjában az Átadó Szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása van, amelyről az Átadó Szolgáltató az Előfizetőt az Eht. 144. §-a szerint igazolhatóan értesítette;
  3. ha a szolgáltatóváltás műszaki megvalósításához a szolgáltatóváltást kezdeményező Előfizetővel további egyeztetés, intézkedés szükséges.
  Ha az Átadó Szolgáltató a szolgáltatóváltási igényt elutasította, az Átvevő Szolgáltató a szolgáltatóváltást kezdeményező előfizetőt erről haladéktalanul értesíti, és a szolgáltatóváltási folyamat a sikeres azonosításig vagy a műszaki feltételek egyeztetéséig szünetel, ezt követően a szolgáltatóváltási folyamat folytatható. A szolgáltatóváltási igény elfogadása esetén az Átvevő Szolgáltató a szolgáltatások teljes körű nyújtásának megkezdését követően haladéktalanul értesíti az Átadó Szolgáltatót a sikeres szolgáltatóváltásról. A sikeresen végrehajtott szolgáltatóváltás időpontjában az Átadó Szolgáltatónál az előfizetői szerződés az átadott szolgáltatások vonatkozásában megszűnik.
  Ha az internet-hozzáférési szolgáltatóváltás – a Szolgáltatók közötti - szolgáltatóváltási megállapodás nélkül, vagy nem az Átadó Szolgáltató előfizetői szerződésében szereplő Előfizető kérésére történt meg, az Átvevő Szolgáltatónál a szolgáltatást meg kell szüntetni, és az Átadó Szolgáltató Előfizetőjének kérésére a szolgáltatást az Átadó Szolgáltatónál haladéktalanul vissza kell állítani. Az Átvevő Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásért díjat nem számíthat fel.
  Az Előfizetőnek az Átadó Szolgáltatóval szemben az előfizetői szerződés szolgáltatóváltás miatti megszűnéséig az előfizetői szerződés alapján keletkező számlatartozását, és az Eht. 134. § (15a) bekezdése szerinti, az Előfizető által igénybe vett kedvezmények megtérítését az Átvevő Szolgáltató átvállalhatja. Erről az Átvevő Szolgáltató nyilatkozik az Átadó Szolgáltatónak. Átvállalás hiányában az Előfizető a számlatartozást, és az igénybe vett kedvezményeket az Átadó Szolgáltató által kiállított számla alapján a szolgáltatóváltás kezdeményezését követően az átadó szolgáltatónál megfizeti.
  Az Átvevő Szolgáltató jogosult az Előfizető részére az átvállalt tartozását kiszámlázni vagy annak kiegyenlítéséről, rendezéséről az előfizetővel egyéb módon megállapodni.
  A Szolgáltató az Előfizetők és Felhasználók szolgáltatás iránti igényeik bejelentésére, bejelentéseinek intézésére, díjfizetés teljesítésére, panaszaik kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők és Felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1. pontja tartalmazza. A Szolgáltató telefonhálózaton történő eléréssel üzemeltet ügyfélszolgálatot. A szolgáltató központi telefonos ügyfélszolgálata elérhető a legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású hívhatósággal is.
  A Szolgáltató az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt készít, amiről a hívó felet minden esetben előzetesen hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási időn belül rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagokat visszakereshető módon a rögzítés napját követő 1 évig tárolja.
  A Szolgáltató az Előfizető szóban (telefonon), írásban (levélben) vagy más elektronikus módon (e-mailben), valamint személyesen, az Ügyfélszolgálaton megtett bejelentést/panaszt a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja.
  Ha az ügyfélszolgálaton az Előfizető hibát kíván bejelenteni, a Szolgáltató az ÁSZF 4.2. pontja szerint jár el.
  A Szolgáltató az Előfizetőktől származó bejelentéseket, panaszokat és a bejelentés, panasz alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával azt 1 évig megőrzi.
  A Szolgáltató az Előfizető szóbeli bejelentését, panaszát megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a bejelentés, panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a Szolgáltató a bejelentésről, panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másolati példányát;
  1. személyesen közölt szóbeli bejelentés/panasz esetén helyben átadja,
  2. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli bejelentés/panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, az Előfizetőnek.
  Nem szóbeli vagy hosszabb ügyintézést igénylő szóbeli bejelentés esetén legkésőbb a bejelentéstől számított maximum 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről az Előfizetőt írásban értesíti (érdemi válasz). Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 nap nem elegendő, a Szolgáltató az általános elintézési idő lejárta előtt köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy elintézésének várható időpontjáról.
  Ha a bejelentés, panasz kivizsgálásához vagy orvoslásához helyszíni bejárás is szükséges, abban az esetben az Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való felhívással értesíti és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli.
  A panasz elutasítása esetén az ügyfélszolgálat köteles az elutasítást indoklással ellátva írásba foglalni és annak 1 példányát fogyasztónak átadni vagy 15 napon belül megküldeni.
  Üzleti Előfizető esetén a telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról a szolgáltató hangfelvételt készít, amelyet visszakereshető módon, a bejelentés időpontjától számítva 1 évig megőriz. Az Üzleti Előfizető erre irányuló kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Szolgáltató a hivatkozott hangfelvétel visszahallgatását ügyfélszolgálati helyiségében biztosítja az Üzleti Előfizető részére. A hangfelvétel másolatát a Szolgáltató az Üzleti Előfizető kérésére 30 napon belül rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a hangfelvétel kiadását az Üzleti Előfizető azonosításán túl egyéb feltételhez nem kötheti. A Szolgáltató a visszahallgatást és a másolatot az Üzleti Előfizető részére hangfelvételenként egy alkalommal ingyenesen biztosítja. Üzleti Előfizető esetén az előfizetői szerződéssel kapcsolatban érkező előfizetői panasz másolatát, vagy az előfizetői panasz elintézéshez szükséges adatokat az Üzleti Előfizető kérésére a Szolgáltató az Üzleti Előfizető rendelkezésére bocsátja.
  Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. A Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az Előfizető szerződését a késedelmes díjfizetés okán felmondani. Az Előfizető díjreklamációját a hivatkozott számla fizetési határidejének lejáratáig teheti meg.
  Ha az Előfizető a bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el 5 napon belül, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. A díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával nem hosszabbodik meg, ha a Szolgáltató a bejelentést 5 napon belül nem utasítja el.
  Egyebekben az előfizetői számlareklamáció a számla fizetési határidejére nincs halasztó hatállyal. Így a lejárt befizetési határidejű számlára benyújtott reklamációnak a fizetésre nincs halasztó hatálya.
  Díjreklamáció rendezésének az az időtartam minősül, amíg a vita megoldása a Felek között marad. Amennyiben bármelyik Fél harmadik felet von be a díjreklamáció rendezésébe, ez az időszak lezárul, s a Felek jogosultak a jelen ÁSZF alapján őket megillető további lehetőségeket igénybe venni.
  Ha a Szolgáltató az Előfizetői bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül – az Előfizető választása szerint – a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Előfizetőt megillető kamat mértéke megegyezik a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékével.
  Ha az Előfizető a Szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett, és számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt.
  Előfizető felelőssége, hogy a szolgáltatás elengedhetetlen részét képező jelszó védelméről gondoskodjon. Az Előfizető jelszavának felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Szolgáltató a 100 Ft alatti eltérések kivizsgálására és helyesbítésére nem kötelezhető.
  Az Előfizető kötbérigénnyel léphet fel, ha a Szolgáltató az Előfizető bejelentését az arra az ÁSZF szerint rendelkezésére álló időtartam alatt nem vizsgálta ki. A maximálisan igényelhető kötbér mértéke a jelen ÁSZF 4.2.10. pontban meghatározott késedelmes hibaelhárításhoz kapcsolódó kötbér mértékéhez igazodik.
  Az Előfizető a Szolgáltatónak kötbérigényét írásban jelenheti be, amely bejelentést a Szolgáltató haladéktalanul nyilvántartásba vesz, annak jogosságát legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és postai úton kézbesített levélben értesíti az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről, továbbá az igény elfogadásáról vagy elutasításáról.
  A szolgáltató a kötbért a következő havi elszámolás alkalmával az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy az előfizetői jogviszony megszűnése esetén az előfizető részére a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül egy összegben visszafizeti.
  Ha a kötbérigény kivizsgálásához helyszíni bejárás is szükséges, az Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli.
  A Szolgáltató az Előfizető utólagos bejelentésére nem fizet kötbért.
  Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevétele során az ÁSZF és az egyedi Előfizetői szerződés alapján eljárni, jogait jóhiszeműen gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni, valamint a Szolgáltatóval együttműködni.
  Az Előfizető felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé az Előfizetői szerződés megszegéséből eredő ténylegesen felmerült károkért (különösen nem megfelelő vevőkészülék meghibásodásából, nem engedélyezett berendezés csatlakoztatásából, Szolgáltató ellenőrzési jogának megakadályozásából, Szolgáltató általi hibaelhárítás biztosításának elmulasztásából, harmadik személy részére történő jogosulatlan jel- vagy szolgáltatás átengedésből, illetve jogellenes jelvételezésből eredő károkért). A kártérítés összege a Szolgáltatónak okozott kárral azonos mértékű.
  Az Előfizető a kötbért meghaladó, de kizárólag csak a meglévő vagyonában okozott kárát érvényesítheti a hatályos jogszabályok szerint. Ha az Előfizető a Szolgáltatónak kártérítési igényét írásban bejelenti, a Szolgáltató a bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, annak jogosságát legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és postai úton kézbesített levélben értesíti az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről.
  Ha a kártérítési igény kivizsgálásához helyszíni bejárás is szükséges, az Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli.
  Az Előfizetői szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért felel, amely azt az értéket jelenti, amellyel az Előfizető meglévő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében ténylegesen csökken. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, és a szolgáltatás nem, vagy nem megfelelő működéséből adódó és az azzal összefüggésbe hozható kommunikáció- és információhiányból eredő kárt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Előfizetőt ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.
  A Szolgáltató felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése vagy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben általában elvárható.
  A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.
  Nem kell a Szolgáltatónak megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet vis major okozott, vagy abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
  A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, hogy a Szolgáltató szolgáltatása részben vagy egészen nem megfelelően működik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és költségekért, amelyek azért merültek fel mert az Előfizető kárenyhítési, együttműködési, tájékoztatási kötelezettségét késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesítette.
  Az Előfizetői szerződésekből eredő követelések elévülési ideje egy év, melyet a késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani.
  Egyik fél sem felel jelen ÁSZF-ben megállapított valamely kötelezettsége teljesítéséért – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételektől eltekintve - azokban az esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható, illetve elháríthatatlan körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák az Előfizetői szerződés teljesítését. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, szél- és hóvihar, belvíz, más természeti katasztrófa, közműszolgáltatás szünetelése), illetve a törvény alapján arra feljogosított szervezetek rendkívüli helyzetben tett intézkedéseinek következményei, és ezek az esetek a szerződő feleket az Előfizetői szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák vagy gátolják, és ennek eredményként vétlen módon vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okoznak
  Az Előfizető a Szolgáltatóval szemben fennálló követelését az elévülési időn belül bíróságon érvényesítheti. Az elévülési idő 1 év. Az Előfizetői jogviszonyból eredő esetleges jogvitáknál a jelen ÁSZF 9.2.4. pontja szerinti bíróság illetékes.
  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
  Telefon: +3614594800/23025 mellék vagy +3614594800/23023 mellék
  Fax: +3614110116
  Az Előfizetői jogviszonyból eredő esetleges jogvitáknál a Felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
  Az Előfizető elsősorban a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti, területileg illetékes felügyeleti szervezetekhez jogosult fordulni.
  A Szolgáltató kifejezetten a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára kifejlesztett termékeket, illetve a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára kifejlesztett szolgáltatásokat jelenleg nem értékesít, így ezekkel összefüggésben külön tájékoztatást nem áll módjában adni, azonban a fogyatékossággal élő végfelhasználók egyenértékű hozzáférésének biztosítása érdekében mindent megtesz.
  Az Előfizető nyilatkozatait a Szolgáltató ügyfélszolgálatára postai úton feladva vagy személyesen benyújtva vagy digitális aláírással ellátott elektronikus levélben írásban vagy rögzített hangfelvételen keresztül jogosult megtenni.
  A Szolgáltató ügyfélszolgálaton történő közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak szerint teljesíti:
  1. a tájékoztatást az ügyfélszolgálaton és internetes honlapján közzéteszi, továbbá
  2. az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli tájékoztatást ad.
  A Szolgáltató Előfizetővel szemben fennálló értesítési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti:
  1. az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben) vagy,
  2. elektronikus levélben, vagy
  3. egyéb elektronikus hírközlés (tartós adathordozón) útján.
  A Szolgáltató által nyilvántartott, az Előfizetőre vonatkozó személyes adatok körét, azok részletes felhasználási és nyilvántartási szabályait jelen ÁSZF 5. sz. melléklete szerinti Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
  A Szolgáltatót külön jogszabályok alapján adat és titoktartási kötelezettség terheli. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltatót, annak tagjait, alkalmazottait és megbízottját egyaránt terhelik.
  A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a hálózatán továbbított adatok változatlanságáért vállalja a felelősséget, azok tartalmáért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.
  KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁST A SZOLGÁLTATÓ – A TÁRSSZOLGÁLTATÓK ERRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSE HIÁNYÁBAN – JELENLEG NEM BIZTOSÍT.
  A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-t az ügyfélszolgálatán mindenki számára megtekinthetően közzéteszi és arról vagy annak az Előfizető vagy Felhasználó által megjelölt egyes részeiről kérésre másolatot készít a 3. számú mellékletben megjelölt díj ellenében.
  A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-t a www.42NET.hu internetes honlapján mindenki számára megtekinthetően közzéteszi
  Az egyéb szolgáltatások vonatkozásában az ÁSZF rendelkezéseit a jelen Fejezetben meghatározott eltérésekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.
  Használatba adó: A Szolgáltató, aki a Szoftvert fejlesztette és a hozzá kapcsolódó szellemi tulajdonjog kizárólagos jogosultja;
  Használatba vevő: Akinek a Használatba adó a Szoftverre vonatkozó határozott időtartamra korlátozott, nem kizárólagos és át nem ruházható felhasználói jogot biztosít;
  Weboldal: a www.42NET.hu oldal;
  Szoftver: Használatba adó által fejlesztett 42NET – rádiós adáslebonyolító ás automatizáló szoftver, amely a Licenchasználati szerződésben rögzített modulokkal rendelkezik, továbbá a Szoftverdokumentációjában rögzített specifikációnak felel meg. A Szoftver része a Szoftverdokumentáció;
  Szoftverdokumentáció: A Szoftver mindenkori frissítései és az azokról történő értesítések, amelyek az Ügyfélfiókba küldött üzenetek formájában kerülnek megküldésre a Használatba vevő részére. Az Ügyfélfiókba érkezett üzenetek tartalmazzák az adott frissítés specifikációját;
  Support megkeresés: A Használatba adó online, telefonos vagy egyéb úton történő megkeresése a jelen szerződés szerinti Szoftver használatával kapcsolatosan;
  Adatbekérő Kérdőív: A jelen szerződés szerinti szoftver műszaki és funkcionális paramétereivel szemben támasztott igény pontos felmérésének céljából létrehozott kérdőív, amelyet a Használatba vevő tölt ki és küldi meg a Használatba adó részére a jelen szerződés szerinti feltételek kidolgozása érdekében;
  Ajánlat: A Support megkeresés, Adatbekérő Adatlap, valamint a Használatba vevővel történő egyéb egyeztetéseknek megfelelően a Használatba adó által a Használatba vevő részére megküldött nyilatkozat a szerződéses feltételekről;
  Ügyfélszám: Az Adatbekérő adatlap megfelelően történő kitöltését és az Ajánlat elfogadását követően a Használatba adó által generált ügyfél-kódszám, amelyről a Használatba vevő az Adatbekérő Adatlapon megadott email-es elérhetőségen kap értesítést. Az Ügyfélszám a Használatba vevő által üzemeltett rádiót jelöli;
  Ügyfélfiók: Használatba adó által Ügyfélszámmal együtt létrehozott olyan elektronikus nyilvántartó felület, ahol megtalálható az előfizető, üzemeltető adatai (Cég), a létesítés helye, valamint az előfizetőhöz rendelhető különböző hozzáférési jogosultságokkal rendelkező Felhasználók/Tagok;
  Felhasználó/Tag: A Használatba adó Weboldalán az Ügyfélszámmal rendelkező Ügyfélfiókhoz Felhasználókat/Tagokat lehet regisztrálni, hozzárendelni. A Felhasználók/Tagok különböző felhasználási jogosultságokkal bírhatnak, így különösen, de nem kizárólagosan adminisztrátori/ műszaki ügyintézési/ számlaügyintézési/ SMS fal kezeléséhez való jogosultsággal. A Használatba adó az Ügyfélszámmal rendelkező Ügyfélfiókkal együtt létrehozza a minden jogosultsággal rendelkező Felhasználót/Tagot a Használatba vevő jogi képviselője részére (a továbbiakban: Képviselői Felhasználó/Tag), valamint a számlajogosult Felhasználó/Tagot. Ezt követően az Ügyfélfiókhoz hozzárendelésre kerül a többi Felhasználó/Tag a Képviselői Felhasználó/Tag utasítása szerint.
  Cég: Az Ügyfélfiókban létrehozott fül, amely a Használatba vevő, mint a rádió üzemeltetőjeként történő feltüntetése. A Cég lehet jogi személy, magánszemély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet;
  Szerződés: Felek közötti licenchasználati szerződés.
  A szerződés megkötésére írásban a Használatba adó Weboldalán (az Ügyfélfiók online platformon) kerül sor.
  A Support megkeresés eredményeképpen a Használatba adó email útján megküldi a Használatba vevő részére az Adatbekérő Kérdőívet tartalmazó linket. Az Adatbekérő Kérdőív kitöltése során a Használatba vevő telefonon vagy email-ben kérhet segítséget a Használatba adótól. A kitöltött Adatbekérő Kérdőív Használatba adó részére történő megküldése a Használatba vevő szolgáltatásra vonatkozó igényének (a továbbiakban: igény) minősül. A Használatba vevő igénye beérkezését követően a Használatba adó haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül emailben visszaigazolja az igény átvételét a Használatba vevő által – az Adatbekérő Kérdőíven - megadott emailcímre történő megküldéssel.
  A visszaigazolást követően a Használatba adó megvizsgálja a Használatba vevő igényét. Amennyiben a Használatba vevő igénye érthető és az Adatbekérő Kérdőív megfelelően került kitöltésre, úgy a Használatba adó emailben megküldi az Ajánlatát. Amennyiben a Használatba vevő az Ajánlatot email, telefon vagy a Support szolgáltatást nyújtó online felületen elfogadja, úgy a Használatba adó létrehozza az Ügyfélfiókot és értesíti a Használatba vevőt az Ügyfélszámról, valamint a felek által létrehozni kívánt szerződés tartalmáról.
  Az Ajánlat elfogadásával a Használatba adó az Ügyfélszámmal együtt létrehozza az Ügyfélfiókot, amelyben regisztrálja a Céget és a Képviseleti Felhasználót/Tagot, valamint a számlajogosult Felhasználót/Tagot. A Használatba vevő a Weboldalon keresztül, az Ügyfélszám használatával jogosult belépni az Ügyfélfiókjába. A Használatba vevő az Ügyfélszám kézhezvételét követően 2 (két) naptári napon belül jogosult a Weboldalon keresztül az Ügyfélszámmal belépni az Ügyfélfiókjába, és a regisztrációját aktiválni. A Használatba vevő a regisztráció aktiválásával fogadja el a szerződés tartalmát. Amennyiben a Használatba vevő az Ügyfélfiókjába belépve nem aktiválja regisztrációját úgy a regisztrációja és Ügyfélszáma nem lesz érvényes. Amennyiben a regisztráció aktiválása elmulasztásra kerül, úgy ismételt Adatbekérő Kérdőív megküldésével kérhető a szerződés megkötése.
  Felek között a szerződés a Használatba vevő számára megadott Ügyfélszámmal Ügyfélfiókban aktivált regisztrációjával, valamint a Használatba adó által megküldött visszaigazoló emailben foglalt tartalommal jön létre. A felek között létrejött szerződés folyamatosan elérhető a Használatba vevő Ügyfélfiókjában.
  A Használatba vevő külön kérése alapján - a Használatba adó egyedi döntése szerint - Használatba vevő részére biztosíthatja a telefonbeszélgetés útján történő Adatbekérő Kérdőív kitöltését. Ezen esetben a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül. A Használatba adó – a Használatba vevő részére - a telefonbeszélgetést követően küldi meg az Ajánlatot és annak elfogadását követően az Ügyfélszámot, valamint a felek által létrehozni kívánt szerződés tartalmát. A telefonon keresztül kezdeményezett szerződéskötésre egyebekben a szerződésmegkötés rendelkezései az irányadók.
  A Használatba adó a saját maga által kifejlesztett Szoftverhez kapcsolódó szellemi tulajdonjog kizárólagos jogosultja (a továbbiakban: Szellemi Tulajdonjogok). A Szellemi Tulajdonjogokba beletartozik minden jelenlegi és jövőbeni, az egész világra kiterjedő területi hatályú szabadalmi-, szerzői-, védjegy-, illetve üzleti titokra vonatkozó és bármely hasonló jog. A Szellemi Tulajdonjogok kiterjednek a Szoftverre, mint egészre és annak egyes részeire is.
  A Használatba adó a szerződésesjogviszony fennállása alatt rádió médiaszolgáltatás gyakorlásához szükséges módokra és mértékre korlátozott felhasználási jogot enged a Használatba vevőnek. A felhasználási jog kiterjed minden, a Használatba adó által a Használatba vevő rendelkezésére bocsátott szoftverfrissítésre, hibajavításra a Használatba adó által történő átadással. A Szoftverdokumentációnak a Szoftver jelentősebb frissítéseivel mindenkor kiegészített hatályos változatát a Használatba adó a Weboldalon teszi közzé időről időre.
  Használatba adó szavatolja, hogy a Szoftver valamennyi modulja - azok a szerződés hatálya alatt kiadott frissítéseivel és hibajavításaival együtt - a mindenkor hatályos magyar jogszabályi rendelkezéseknek megfelel. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv. törvény által meghatározott adatszolgáltatásokra alkalmas így a Használatba adó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szoftver alkalmas a megrendelés során egyeztett és az ajánlatban meghatározott funkcionalitásra.
  A Használatba adó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma, újítása vagy védjegye), amely a Használatba vevő a Szoftver felhasználáshoz szükséges jogát korlátozná, vagy megakadályozná. A Használatba adó szavatolja továbbá, hogy a Szoftverrel kapcsolatosan harmadik fél nem bír semmilyen joggal vagy követeléssel, amely a felhasználási engedély adását megakadályozná vagy korlátozná, illetve ezekkel kapcsolatban nincs jogi vitája.
  A Használatba vevő nem sértheti meg a Szellemi Tulajdonjogokat. A Használatba vevő nem jogosult
  1. a Szoftvert másolni, többszörözni, vagy abból származtatott műveket előállítani;
  2. a Szoftver vonatkozásában harmadik személyeknek bérleti, haszonbérleti, illetve további felhasználási jogokat biztosítani, a Szoftvert harmadik személyek részére forgalomba hozni, illetve harmadik személyekre átruházni, sem ellenszolgáltatás ellenében, sem ellenszolgáltatás nélkül, ideértve a nyilvánossághoz közvetítést is;
  3. a Szoftvert dekompilálni, visszafejteni, annak vonatkozásában fordított mérnöki tevékenységet végezni, vagy más módon megkísérelni a Szoftver alapjául szolgáló forráskód és algoritmusok megismerését;
  4. a Szoftvert (részben vagy egészben) módosítani, kiegészíteni, megváltoztatni vagy részekre
  5. szedni, kivéve a szerződésben rögzített frissítéseket;
  6. a Szoftvert értékesíteni vagy tovább értékesíteni.
  A Használatba vevő a Szoftver frissített változatának használatára jogosult, további licenchasználati díj megfizetése nélkül, amíg a Szoftverből a szerződéskötéskor kiadott verziószámú moduljairól van szó.
  Használatba vevő a Szoftver bevezetése és használata során ingyenes helpdesk támogatásra jogosult (a továbbiakban: távoli támogatás). Ennek módjai lehetnek: Telefon Munkanapokon 12:00 – 18:00 között, E-mailben: support@42net.hu címen. Elektronikusan emailben történő támogatás-kérés esetén a Használatba adó vállalja, hogy a rendszerébe történő igazolt megérkezésétől számított 72 órán belül válaszol. Amennyiben a Használatba adó visszaigazoló email-t küld azzal, hogy a kérést megkapta és azt milyen sorszámon tartja nyilván, az a Használatba adó rendszerében történő igazolt megkeresésnek minősül.
  Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a Szoftver távoli támogatását meghaladóan a Szoftver helyszíni támogatására - a jelen ÁSZF szerinti garanciális és szavatossági esetek kivételével – díjazás ellenében kerülhet sor (a továbbiakban: helyszíni támogatás). A helyszíni támogatás díjának meghatározása a Használatba adó által a helyszínen felvett munkalap alapján történik. A helyszíni támogatás díja a mindenkori kiszállási díjból, km díjból és a helyszínen eltöltött idő óradíjából tevődik össze. A Használatba adó a munkalapot és a helyszíni támogatás díját a Használatba vevő Ügyfélfiókjában teszi közzé. A Használatba vevő a munkalap tartalmának elfogadását vagy vitatását az Ügyfélfiókban tudja jelezni.
  A Használatba vevő köteles a Használtba adóval észszerűen együttműködni a távoli vagy helyszíni támogatások lefolytatásában, és ezen együttműködés során köteles a Használatba adó által megkívánt mértékben, betekintést engednie a felmérni kívánt rendszereibe. A Használatba adó vállalja, hogy ésszerű időben előre és írásban jelzi a Használatba vevőnek, ha helyszíni támogatást kíván vagy szükséges végrehajtani. A Használatba adó, köteles a távoli és/vagy helyszíni támogatása során a jelen szerződésben rögzített titoktartási kötelezettségeinek eleget tenni.
  A Használatba adó a Szoftvert a szerződés hatályba lépésétől számított 3 napon belül a Használatba vevő rendelkezésére bocsátja. A Használatba vevő törvényes képviselői/adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználója/Tagja a Szoftvert az Ügyfélfiókból töltheti le.
  A Használatba adó az Ügyfélszámmal rendelkező Ügyfélfiók létrehozásával egyidejűleg létrehozza a Cég törvényes képviselője részére a Képviseleti jogosultsággal bíró Felhasználót/Tagot. A Használatba adó kizárólag a Képviseleti jogosultsággal – vagy amennyiben van adminisztrátori jogosultsággal - rendelkező Felhasználó/Tag utasítása szerint hozz létre vagy törli a további Felhasználókat/Tagokat. A Használatba vevő a képviseleti/adminisztrátori jogosultsággal rendelkező vagy a Használatba adó által az alábbi felhasználói/tagi jogosultságokat biztosíthat az Ügyfélfiókja kezelése céljából:
  • adminisztrátori jogosultság
  • rádió felhasználói jogosultság
  • rádió adminisztrátori jogosultság
  • NMHH felhasználói jogosultság
   • pénzügyi kapcsolattartói jogosultság
   • értesítési felhasználói jogosultság
  • műszaki ügyintézési jogosultság
  • számlaügyintézési jogosultság
  • SMS fal kezeléséhez való jogosultság.
  A regisztrált Felhasználó/Tag a saját regisztrációs lapján keresztül kérelmet nyújthat be a Használatba adónak, hogy mely Használatba vevő Ügyfélfiókjához kapcsolja hozzá a Felhasználót. Ezen kérelem alapján – kivéve, ha nyilvánvaló a Használatba adó részére, hogy a kérelem alaptalan – a Használatba adó függő hatállyal hozzárendeli az adott Felhasználót/Tagot a kért Ügyfélfiókhoz és egyidejűleg emailben értesíti az adott Ügyfélfiók adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználóit a kérésről. A Használatba adó az értesítés kiküldése során felhívja a címzett Felhasználót/Tagot, hogy az értesítés átvételétől számított 72 órán belül jogosult email útján tiltakozni vagy az újonnan regisztrálni kívánt függő hatályú Felhasználó törlését kérni. Amennyiben a Használatba adó részére nem érkezik tiltakozás, az értesítés megküldését követő 72 órán belül az Ügyfélfiókhoz való hozzárendelését kérő Felhasználó/Tag függő hatályú hozzárendelése automatikusan aktív hozzárendelésre módosul. Adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználó/Tag kérelmét csak a Használatba vevő képviseleti jogosultsággal rendelkező Felhasználója /Tagja jogosult elfogadni, és az újonnan kért Felhasználót/Tagot hozzárendelni az Ügyfélfiókhoz. Adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználó esetében kizárt a függő hatályú regisztráció.
  Használatba vevő a Szoftver bevezetéséhez és működtetéséhez további műszaki szolgáltatásokat igényelhet a Használatba adótól, melyről a felek külön megállapodásban rendelkeznek. Így Használatba adó külön megállapodás és díjazás szerint vállalja a Használatba vevő számítástechnikai adathordozón meglévő adatainak új rendszerbe történő automatikus átvételének támogatását, illetve a szállított rendszerbe bekerülő adatok biztonságos tárolását, mentését és archiválását.
  Használatba adó, köteles a Szoftver használatát a Használatba vevőnek átengedni a szerződés és annak mellékleteiben, valamint a Szoftverdokumentációban rögzített műszaki specifikációknak megfelelően hibátlan, üzemképes állapotban. Használatba adó csak jogtiszta és támogatott környezetben vállal felelősséget a Szoftver Szoftverdokumentációnak megfelelő működéséért. A támogatott környezetről részletes és aktuális leírást a Weboldalán tesz közzé a Használatba adó.
  A Használatba adó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés szerinti havidíj előre történő megfizetése ellenében vállal távoli és helyszíni támogatást, hibajavítást a Használatba vevő részére.
  A Használatba adó továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a Szoftver szerződéskötéskori verziójának – a kritikus frissítések kivételével - minden frissítését és hibajavítását a vonatkozó Szoftverdokumentációval (jelen rendelkezés esetében a továbbiakban: frissítések) együtt a Használatba vevő Ügyfélfiókjában rendelkezésére bocsátja azok megjelenésétől számított 3 napon belül. A Használatba adó a frissítések Ügyfélfiókban történő elhelyezéséről email és rendszer üzeneteket küld a Használatba vevő részére az elhelyezést követően haladéktalanul.
  A Szoftver alábbi frissítései kerülhetnek kifejlesztésre és így a Használatba vevő Ügyfélfiókjában rendelkezésre bocsájtásra:
  • kritikus frissítések: amelyek nélkül a Szoftver hibátlan működése nem biztosítható;
  • fontos frissítések: amelyek hiányában, a kritikus frissítések miatt inkompatibilitás alakul ki és a rendszer hibátlan működése nem lesz biztosítható;
  • általános frissítések. kényelmi funkciókat tartalmaznak, ezek hiánya a Szoftver jelen szerződésben vállalt és a Szoftverdokumentációban rögzített működését lényegesen hátrányos módon nem érintik.
  A kritikus frissítéseket a Használatba adó automatikusan telepíti, amelyről a jelen pontban meghatározottak szerint értesíti a Használatba vevőt A Használatba vevő a szerződés létrejöttével egyidejűleg hozzájárul a kritikus frissítések automatikus telepítéséhez. A fontos és az általános frissítéseket a Használatba vevő maga töltheti le az Ügyfélfiókjából. A kritikus frissítések telepítésének Használatba adónak fel nem róható meghiúsulásából, vagy a fontos frissítések telepítésének Használatba vevő általi elmulasztásából eredő károkért a Használatba adót nem terheli felelősség.
  Használatba adó nem köteles a Használatba vevő esetlegesen a Szoftver meghibásodásából keletkező közvetett kárát (elmaradt előny, vagyoncsökkenés) megtéríteni. A Használatba adó nem felel a Szoftver Használatba vevő általi, nem a szerződésnek megfelelő, nem támogatott környezetben történő, nem rendeltetésszerű használatából fakadó kárért.
  A Használatba vevő köteles a felhasználási jog ellenértékeként kikötött licenchasználati díjat fizetni a Használatba adó bankszámlájára.
  Használatba vevő köteles a Szoftvert rendeltetésének megfelelően, vírusmentes környezetben használni, működtetni és az ehhez szükséges Szoftverdokumentációk épségét megőrizni. Ennek elmulasztásából vagy rendeltetésellenes, szakszerűtlen használatából, üzemeltetésből származó meghibásodások javítási költségei, illetve egyéb okozott kárai a Használatba vevőt terhelik. Mindez alapján a Használatba vevő köteles a Szoftver vagy annak bármely frissítésének telepítés előtt vírusmentességi vizsgálatnak alávetni az informatikai rendszerét. Ennek elmulasztásából fakadó minden esetleges kárért a Használatba vevő a felelős.
  Használatba vevő tudomásul veszi, hogy Használatba adó a Szoftverhez ún. Internetes szoftvervédelmi kulcsokat bocsát ki, melyek szavatolják a törvényes felhasználását. A szerződés megszűnése esetén a Használatba adó a szoftvervédelmi kulcsokkal biztosítja a Szoftver használatának Használatba vevő általi megszüntetését.
  Használatba adó tájékoztatja Használatba vevőt, hogy a Szoftver hibátlan működéséhez, valamint Bugreportjaihoz elengedhetetlen a minimális 1/1Mbit-s Internet hozzáférés. Azonban a Használatba adó a 10/10Mbit-es internet hozzáférést javasolja. Használatba adó erre a célra a LogMeIn szoftver használatát köti ki. A folyamatos internetkapcsolatot a Használatba vevő köteles biztosítani.
  A Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a Szoftver, valamint a Szoftver által létrehozott adatbázis struktúrája és a Szoftverdokumentáció a Használatba adó szerzői jog által védett alkotása. Ezek módosítása, átdolgozása, a jelen szerződés feltételeitől eltérő használata a Használatba adó szerzői jogának megsértését jelentik, amely alapján a Használatba adó jogosult a szükséges jogkövetkezmények igénybevételére.
  Használatba vevő legalább 24 havi licenchasználati jogviszony után jogosult – külön megállapodás szerint - a Szoftver megvásárlására. Ez esetben a szerződést a Használatba vevő rendes felmondással felmondhatja a Szoftver megvásárlásának napjára. Ennél rövidebb időtartamon belül a Szoftver megvásárlására és a szerződés felmondására kizárólag a jelen ÁSZF18.1.8. pontja szerinti bánatpénz mellett van mód.
  A Szoftver megvásárlása esetén a Használatba vevő jogosult 13 hónapig további frissítések igénybevételére, kivéve a verzióváltás esetén az új verzióhoz tartozó frissítéseket. A frissítések jelen pont szerinti biztosításának ellenértékét a vételár tartalmazza. A 13 hónapos időtartam elteltét követően a Szoftver egy adott időpontban elérhető frissítéseinek egyszeri megvásárlására a Használatba vevő a vásárlás időpontjában hatályos vételár 30%-nak megfelelő ellenérték fejében jogosult.
  A licenchasználati díj arányos részét Használatba vevő előre havonta kiállított számla ellenében jogosult megfizetni a Használatba vevő részére. Az éves licenchasználati díjat a felek automatikusan megemelik minden évben az előző évre vonatkozó fogyasztói árindex megjelenésekor az árindexben rögzített infláció mértékével. A módosított licenchasználati díjat a módosítást követő első havi számlában érvényesítik a felek. Amennyiben a licenchasználati díj megemelésére több évig nem kerül sor, úgy legfeljebb a megelőző 3 évre vonatkozó árindexben rögzített infláció mértékével emelkedhet meg a licenchasználati díj.
  Használatba adó az első hónapra szóló licenchasználati díjat a szerződés létrejöttének napjával, a további licenchasználati díjakat havonta egyszer előre számlázza minden hónap 1-5. napja között, 8 napos fizetési határidővel. Használatba adó a számlát minden hónapban számlázási időszakában a Használatba vevő Ügyfélfiókjában teszi közzé PDF formátumban, elektronikus aláírásával hitelesítve. A közzétételről emailben kerül értesítésre a Használatba vevő. A Használatba adó az Ügyfélfiókban közzétett számla megőrzését a kiállítástól számított 36 hónapig vállalja. Ez idő alatt a Használatba vevő bármikor újra letöltheti a kiállított számláját. A Használatba vevő köteles a számlát PDF formátumban, elektronikus aláírással hitelesített módon kinyomtatni és papíralapon az adóigazgatási elévülési időn belül megőrizni. A számla csak ezen megőrzési mód mellet tekinthető hitelesnek a vonatkozó adóeljárási szabályok szerint. A Használatba vevő a számlát az Ügyfélfiókjába való belépést követően tudja megtekinteni. A Használatba vevő számlaügyintézési jogosultsággal rendelkező Felhasználói jogosultak a számlát letölteni.
  A szerződést a felek határozott időtartamra kötik meg. Amennyiben a Használatba vevő a határozott idő lejártát megelőzően a jelen szerződést rendes felmondással felmondja, köteles a határozott időből hátralévő licenchasználati díj összegét, mint bánatpénzt 8 munkanapon belül - Használatba adó számlájára megfizetni. Figyelemmel a szolgáltatás jellegére felek a jelen pont szerinti bánatpénz mértékét nem tartják feltűnően aránytalannak és így az erre vonatkozó megtámadási jog kizárásra kerül. A határozott idő letelte után a szerződés automatikusan határozatlan idejű szerződéssé válik, kivéve a felek ellenkező megállapodása esetén. A határozatlan idejűvé alakult szerződés változatlan tartalommal marad fenn. Amennyiben a Használatba vevő nem kívánja, hogy a jelen szerződés határozatlan idejű szerződéssé váljon, úgy a határozott idő lejártát megelőző 90 (kilencven) nappal köteles erről írásban tájékoztatni a Használatba adót. Jelen határidőben történő értesítésnek az minősül, ha a Használatba adó az értesítést a határozott idő lejártát megelőző 90 (kilencven) napon belül készhez kapja az értesítést. Amennyiben a szerződés határozatlan idejű szerződéssé válik, úgy a felek jogosultak azt rendes felmondással felmondani a másik félhez – indoklás nélkül - intézett írásbeli értesítés alapján 30 (harminc) napos felmondási idővel a hónap végére. Bármelyik Fél jogosult a szerződést – írásos indokolás mellett – azonnali hatállyal felmondani a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén, ez esetben a rendkívüli felmondás másik Fél által kézhezvételével szűnik meg. Használatba vevő jogosult a jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani, így különösen, de nem kizárólagosan:
  1. ha a Használatba adó a jelen szerződésben vállalt műszaki, frissítési és hibajavítási kötelezettségeinek írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
  2. amennyiben a Használatba adó ellen felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás indult,
  3. amennyiben a Használatba vevő tudomására jut, hogy a Szoftvert nem jogtiszta.
  Használatba adó jogosult a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani, így különösen, de nem kizárólagosan:
  1. ha a Használatba vevő a jelen szerződés szerinti fizetési határidő elteltét követően 3 (három) hónapon túl, a Használatba adó írásbeli felszólítása ellenére, az ott megjelölt határidőben sem teljesíti díjfizetési kötelezettségét,
  2. ha a Használatba vevő a Szoftvert nem rendeltetésszerűén használja,
  3. amennyiben a Használatba vevő a Szoftvert a jelen ÁSZF18.1.3. pontja szerinti jogosulatlan módon használja,
  4. amennyiben a Használatba vevő ellen felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás indult,
  5. c) amennyiben a Használatba adó tudomására jut, hogy a Használatba vevő a Szoftvert nem a szerződés szerinti jogtiszta környezetben használja.
  Késedelmi kötbér: Amennyiben bármelyik fél a szerződés szerinti határidejét – olyan okból, amelyért felelős - nem tartja be, és késedelmét a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint nem menti ki, úgy vele szemben késedelmi kötbérigényt érvényesíthető. A késedelmi kötbér a szerződés szerinti határidő eredménytelen lejárta utáni első naptári naptól esedékes napi mértéke a havi licenchasználati díj 1%-a azzal, hogy annak teljes összege nem haladhatja meg mindösszesen a havi licenchasználati díj 20%-ának megfelelő összeget. Jelen pont szerinti késedelmi kötbérigény szempontjából minden megkezdett naptári nap egész napnak számít. Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
  Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése valamelyik fél hibájából meghiúsul, és a hibás fél a szerződésszegését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint nem menti ki, úgy a másik fél meghiúsulási kötbérigényt érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes éves licenchasználati díj, mértéke a kötbéralap 30%-a. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben a Használatba vevő a szerződés szerinti feladatával 20 (húsz) napot meghaladó késedelembe esik vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Használatba adó a hibátlan teljesítésre történő felszólításának nem tesz eleget.
  Felek rögzítik, hogy a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért beszámítható az esedékes licenchasználati díjba. Felek rögzítik, hogy a jogosult fél a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Továbbá a jogosult fél a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
  Felek rögzítik, hogy amennyiben a Használatba vevő a szerződéses idő előtti felmondását azzal indokolja, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiaszolgáltatási jogosultságát megvonja, megszünteti, vagy a jogosultsági idő lejártával, megújítás hiányában megszűnik így az nem minősül szerződésszegésnek és a Használatba adó a bánatpénz követelésétől is eltekint. A jelen pont szerinti felmondás nem vonatkozik arra az esetre, ha a Használatba vevő saját elhatározásából szünteti meg médiaszolgáltatási jogosultságát.
  A szerződés megszűnése esetén a megszűnés napjával a felek kötelesek egymással elszámolni. A megszűnés napjáig Használatba vevő köteles az esedékes licenchasználati díjat, illetve amennyiben esedékes, a bánatpénzt, kötbért a Használatba adónak maradéktalanul megfizetni. A Használatba adó, köteles az elszámolást alátámasztó számlákat a Használatba vevő rendelkezésére bocsátani a megszűnés napjáig.
  A szerződés megszűnésének napján a Használatba vevő köteles abbahagyni a Szoftver használatát. A Szoftver használatának megszűnését követően a Szoftver által létrehozott adatbázis struktúrából az adatok kinyerésére külön megállapodás szerint van lehetőség.
  Az Előfizető tisztában van a Szolgáltató etikus üzleti magatartási szabályaival és a korrupcióellenes jogszabályokkal való megfelelőségi kötelezettségekkel, valamint a felek fontosnak tartják mindezek figyelembevételét a jelen szerződéses jogviszony létrejötte során. Felek kijelentik, hogy az etikus üzleti magatartásnak megfelelően a szerződésben foglalt üzleti döntés, valamint a szerződés tartalmára vonatkozó feltételek kialakítása objektív szempontok alapján történt. Mindkét fél fontosnak tartja, hogy szerződéskötés tisztán üzleti alapon kerüljön megkötésre. Felek elfogadják továbbá, hogy jelen szerződés vonatkozásában a korrupcióellenes jogszabályoknak való meg nem felelés a szerződés azonnali hatályú felmondását, valamint a megfelelő korrekciós lépések megtételét vonhatja maga után.
  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.
  A jelen ÁSZF elválaszthatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
  1.sz. melléklet: Előfizetői szerződés-minta
  2.sz. melléklet: Szolgáltatások díja
  3.sz. melléklet: Minőségi mutatók, Célérték meghatározása
  4.sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat
  5.sz. melléklet: Számhordozási szabályzat
  Előfizetői szerződés és megrendelés
  Jelen előfizetői szerződés és megrendelés az Előfizető és a 42NET Marvin Cloud Kft. között jött létre. A részletes szerződéses feltételeket a melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan része jelen előfizetői szerződésnek és megrendelésnek
  Szolgálató adatai:

  Neve:

  42NET Marvin Cloud Kft.

  Székhelye:

  H-1149 Budapest, Angol utca 34.

  Adószáma:

  25830078-2-42

  Cégjegyzékszáma:

  01-09-291494

  Webcíme:

  www.42NETTel.hu

  Postacíme:

  H-1112 Budapest, Balatoni út 2/A

  Ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat telefonszáma:

  1242

  Nyitvatartási ideje:

  munkanapokon 09:00 -17:00 óráig

  Előfizető/Megrendelő adatai:

  Teljes neve/megnevezése:

  Ügyfélszám:

  Lakhelye, székhelye (ir. Szám, város, utca, házszám):

  Természetes személy előfizető esetén az előfizető születési neve, születési helye és ideje:

  Nem természetes személy előfizető cégjegyzékszáma:

  Adószáma:

  Központi telefonszáma:

  Elérhető:

  -tól

  -ig

  Fax-száma:

  Telephelye/telepítési címe
  (ir. szám, város, utca, házszám):

  Számlázási/
  levelezési cím

  Fizetés módja:

  Átutalás1 ¨

  Csoportos beszedés1 ¨

  Számlavezető bankja neve:

  Bankszámlaszáma:

  Általános kapcsolattartó személy neve2:

  (döntéshozó-cégvezető-aláíró)

  Operatív kapcsolattartó neve2:

  Fax-száma:

  E-mail címe:

  Telefonszáma:

  Fax-száma:

  Az igényelt Szolgáltatás:

  Előfizető jellege

  ¨ Egyéni                ¨ Üzleti

  Igénybevétel jogcíme:

  ¨ Tulajdonos    ¨ Bérlő      ¨ Albérlő     ¨ Hozzátartozó

  Számhordozhatóságra vonatkozó igény esetén az érintett telefonszám:

  A szerződés időtartama:

  ¨ Határozatlan                 ¨ Határozatlan …………………………….-ig

  A szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének határideje:

  Előfizetői hozzáférési pont létesítési helye:

  A csatlakoztatni kívánt végberendezések száma:

  A normál feltételektől eltérő kiviteli igény:

  Tételes számlamelléklet:

  ¨ Igénylem          ¨ Nem igénylem

  1 Előfizető a számláját pénzintézeten keresztül rendezheti. Pénzintézeten keresztüli fizetés történhet:
  - Előfizető részéről eseti átutalással (a befizetés azonosítására szolgáló közlemény rovatban a számla sorszámát fel kell tüntetni, ennek elmaradásából eredő károkért Előfizető felel),
  - Előfizető által adott megbízás alapján pénzintézetnél vezetett folyószámláról csoportos beszedési megbízással.
  Amennyiben ezt a fizetési módot választja, úgy a csoportos beszedési megbízás másolatát faxon vagy levélben juttassa el ügyfélszolgálatunkra!
  2Az adat közlése önkéntes.
  Határozott idejű szerződés esetén a szolgáltatás legalább 1 (egy) éves, határozott időtartamú szerződés keretében vehető igénybe. Amennyiben a szerződés lejárta előtt legalább 30 (harminc) nappal Előfizető, illetve Szolgáltató nem jelzi írásban a szolgáltatás felmondásával kapcsolatos igényét, úgy a szerződés újabb egy évvel automatikusan meghosszabbodik. A második év elteltével az előfizetői szerződés határozatlan időtartamra kötött szerződésnek minősül.
  Határozott idejű szerződés Előfizető oldalán felmerült okból történő megszűnése esetén Előfizető kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a szerződés időtartamából még hátralévő hónapokra eső vállalt havi forgalmi díjak összege, amelyet Előfizető 8 napon belül köteles megfizetni.
  Szolgáltató az esedékes díjakról legalább havonta számlát készít és azt Előfizető részére megküldi. Előfizető köteles Szolgáltató által kiállított számla alapján az egyedi szolgáltatási szerződésben megállapított egyszeri és ismétlődő díjakat a számla kiállításától számított 15 napon belül megfizetni.
  AZ ELŐFIZETŐ NYILATKOZATAI
  1. A jelen egyedi előfizetői szerződés tartalmát megismertem, a benne foglaltakat elfogadom és magamra és a velem egy háztartásban lakókra nézve kötelezően tudomásul veszem.
  2. Tudomásul veszem, hogy az előfizetési szerződésem elválaszthatatlan részét képező mindenkori érvényes Általános Szerződési Feltételek és annak mellékletei (különösen a Szolgáltató Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata) megtekinthető az Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában annak nyitva tartási idejében, továbbá a Szolgáltató internetes honlapján, (www.42NETTel.com), illetve Előfizetők az Általános Szerződési Feltételekről a 1242-as ügyfélszolgálati telefonszámon is tájékozódhatnak.
  3. Kijelentem, hogy az egyedi előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg a részletes szerződési feltételeket és az ÁSZF kivonatát megkaptam, azok tartalmát megismertem és elfogadom, a jelen előfizetői szerződést és megrendelést a mellékletek ismeretében kötöm meg. Elismerem, hogy az ÁSZF tartalmát a jelen szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató honlapján, valamint ügyfélszolgálatán lehetőségem volt megismerni.
  4. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételeit (különösen a díjat és a szolgáltatott programcsomagok összetételét) a Szolgáltató az érvényes Általános Szerződési Feltételekben szabályozott módon előzetes értesítés mellett, egyoldalúan is módosíthatja. Beleegyezem abba, hogy ha a Szolgáltatónak az egyoldalú szerződésmódosításról szóló tájékoztatóban megadott határidőn belül nem nyilatkozom, továbbá ha díjmódosítás esetén a módosított díjat befizetem, az a módosított feltételek elfogadásának minősüljön.
  5. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató az általa kezelt adataimat nemfizetés esetén behajtás céljából megbízottjának átadhatja, és személyes adataim kezelése során a hatályos törvények és rendeletek, valamint az érvényes Általános Szerződési Feltételek mellékleteként kiadott Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata szerint jár el.
  6. Személyes adataimnak a Szolgáltató marketing céljaira (sorsolás, tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése, stb.) történő felhasználásához hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatomat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán később bármikor megváltoztathatom.

  7.       • igen, hozzájárulok,             • nem járulok hozzá

   (ha nincs jelzés, az azt jelenti, hogy nem járult hozzá
  8. Személyes adataimnak harmadik fél marketing céljaira (tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése, stb.) történő kiadásához hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatomat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán később bármikor megváltoztathatom.

  9.       • igen, hozzájárulok,             • nem járulok hozzá

   (ha nincs jelzés, az azt jelenti, hogy nem járult hozzá
  Kelt: ………………………………………………
       ……………………………………………               ……………………………………………
  Megrendelő/ Előfizető cégszerű aláírása           Szolgáltató
  Mellékletek:
  1. számú: Részletes szerződéses mellékletek

  Előfizetői szerződés és megrendelés
  1.sz. melléklete

  Szerződéses feltételek
  1. A Szerződés tárgya
  Jelen szerződés tárgya a telepített telefon alközpont rendszeren és informatikai eszközökön IP alapú (SIP) helyi, belföldi távolsági és mobil, valamint nemzetközi vezetékes és mobil irányokra igénybe vehető szolgáltatás („Szolgáltatás”) nyújtása a Megrendelő részére, az eszközök rendszeres karbantartása, ügyeleti rendszer biztosítása az esetleges meghibásodások bejelentésének a fogadására, valamint a telefon alközpont rendszer és informatikai eszközök hibáinak elhárítása.
  2. A Szolgáltatás igénybevétele és használata
  A Szolgáltatás Magyarország területén vehető igénybe. A Szolgáltató az igényt abban az esetben elégíti ki, ha a Megrendelői végberendezés telepítésének nincsenek műszaki, jogi, hatósági (pl. műemlékvédelmi) korlátjai, és a telepítés ésszerű költséghatárok mellett megvalósítható. A Szolgáltatást a Megrendelő köteles rendeltetésszerűen használni.
  3. A Szolgáltatás kiépítése
  A Szolgáltatást a Megrendelő az általa aláírt Szerződés részére történő visszaküldésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül veheti igénybe. Ha a kommunikációs összeköttetés kiépítését műszaki akadály gátolja, akkor a Szolgáltató adja meg a megvalósításra vállalt határidőt. Amennyiben az indokolt, a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltató a kiépítés szempontjából érintett ingatlanra bejusson, és a Szolgáltatás nyújtásához szükséges berendezéseit elhelyezhesse. Az ingatlanra történő bejutással és berendezés elhelyezéssel kapcsolatos költségeket a Megrendelő viseli.
  4. A szerződés hatálybalépése és időtartama
  A Szerződés az Előfizető általi aláírás napján jön létre és lép hatályba. Amennyiben a határozott idejű szerződés lejárta előtt legalább 30 (harminc) nappal Előfizető, illetve Szolgáltató nem jelzi írásban a szolgáltatás felmondásával kapcsolatos igényét, úgy a szerződés újabb egy évvel automatikusan meghosszabbodik. A második év elteltével az előfizetői szerződés határozatlan időtartamra kötött szerződésnek minősül, amelyet Előfizető 8 napos felmondási idővel, írásban mondhat fel.
  5. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:
  5.1. Megrendelő, előfizető műszaki berendezésének hibája vagy alkalmatlansága;
  5.2. a műszaki berendezés vagy a Szolgáltatás helytelen vagy rendeltetésellenes használata;
  5.3. Megrendelő, előfizető által a hozzáférésben okozott hiba;
  5.4. a Szerződéses kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Megrendelő általi megszegése;
  5.5. a Szolgáltatás megszakítása vagy korlátozása más Szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadása miatt;
  5.6. a tápellátás hibája; vagy
  5.7. vis maior.
  6. Felmondás, a szerződés megszűnése, kötbér
  Határozott idejű szerződés Előfizető oldalán felmerült okból történő megszűnése esetén Előfizető kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a szerződés időtartamából még hátralévő hónapokra eső vállalt havi forgalmi díjak összege, amelyet Előfizető 8 napon belül köteles megfizetni. Előfizető köteles a jelen pontban meghatározott kötbér megfizetésére akkor is, ha Szolgáltató Előfizető súlyos szerződésszegése miatt mondja fel a szerződést. Előfizető súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha a szerződés hatálya alatt Előfizető a szerződésben rögzített hívásirány(oka)t átrendezteti a 42NET Marvin Cloud Kft-től eltérő szolgáltatóhoz.
  7. Számlareklamáció esetén
  Amennyiben Előfizető a 42NET Marvin Cloud Kft. szolgáltatásai igénybevételéből eredő díjak összegszerűségét vitatja, az ellen írásban reklamációt kizárólag a 42NET Marvin Cloud Kft. ügyfélszolgálatához nyújthat be. Előfizető ezen jogával a hivatkozott számla fizetési határidejének lejáratáig élhet.
  A Szolgáltató irodai címe: H-1149 Budapest, Angol utca 34.. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között áll az Előfizetők rendelkezésére. Telefon: 1242, e-mail: support@42net.hu
  8. A szolgáltató felelőssége
  A 42NET Marvin Cloud Kft-t csak az előfizetői szerződés szerinti szolgáltatások nyújtásával, és saját hálózatával összefüggésben felmerült hibákért terheli felelősség.
  9. Vállalás és elkötelezettség:

  Havi hívásforgalmi vállalás:

  - Ft/hó

  Szerződés időtartama:

  10. Opcionális díjak:

  11. Forgalmi díjak::
  Forgalmi díjak mértéke a mellékelt nemzetközi díjzóna felsorolás és az alábbi percdíj táblázat alapján:

  42Link Corporate vagy 42NETTEL

  Zónák

  Ft/perc

  Helyi

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Távolsági

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  T-Mobile

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Telenor

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Vodafone

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 1

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 2

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 3

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 4

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 5

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 6

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 7

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 8

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 9

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 10

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 11

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Nemzetközi 12

  egyedi előfizetői szerződés szerint percdíj Ft

  Kapcsolási díj

  0 Ft

  Számlázási egység

  másodperc

  *Áraink nettó árak, az ÁFA- nem tartalmazzák!
  Melléklet: Nemzetközi díjzóna táblázat
  Dátum: ___________________________________
        ___________________________             _____________________________
             Előfizető                       Megrendelő
  Melléklet: 42NETTel nemzetközi díjzónák (2017. szeptember 15-től):
  1. díjzóna:
  Abkhazia, Andorra, Argentina, Argentina-Bahia Blanca, Argentina-Buenos Aires, Argentina-Cordoba, Argentina-Corredores, Argentina-Mendoza, Argentina-Rosario, Australia (SPECIAL SVC), Australia-Christmas Islands, Australia-Cities, Australia-Perth, Australia-Sydney, Austria, Belgium, Brazil-Belo Horizonte, Brazil-Metro, Brazil-Rio, Brazil-Sao Paulo, Brazil-Sao Paulo-State, Brazil-Valadares, Canada, Chile, Chile-Santiago, China, Colombia-Armenia, Colombia-Baranquilla, Colombia-Bogota, Colombia-Bucaramanga, Colombia-Cali, Colombia-Manizales, Colombia-Medellin, Colombia-Pereira, Croatia, Cyprus, Czech Rep, Denmark, Estonia, Finland (CUBIO WORLD), France, France (OLO), Georgia, Georgia-Tbilisi, Georgia-Zkhinvali, Germany, Germany (CIVIL SERVICES), Germany (DTAG-VIRTUAL), Germany (DTAG-VIRTUAL1), Germany (HARMONIZED SERV), Germany (IN-Services), Germany (INTEGRATED COMM), Germany (INTERNATIONAL VPN), Germany (NATIONAL ACCESS VOIP), Germany (SERVICE PROVIDER), Greece, Greece-Athens, Guadeloupe, Hawaii, Hongkong, Hongkong-Mobile, Iceland, India-Cities, India-Mobile, India-Mobile (BSNL), India-States, Ireland, Israel, Italy, Kazakhstan-Almaty, Kazakhstan-Astana, Kazakhstan-Karaganda, Korea (NATIONAL ACCESS VOIP), Korea-Seoul, Latvia, Latvia-Riga, Lithuania, Luxemburg, Luxemburg (NAT ACCESS VOIP), Malaysia, Malta, Mexico (EQUAL ACCESS), Mexico-Guadalajara, Mexico-Mexico City, Mexico-Monterrey, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Pakistan-Karachi, Pakistan-Mobile, Pakistan-Mobile (MOBILINK), Pakistan-Mobile (TELENOR), Peru, Peru-Lima, Poland, Poland (TP), Poland-Warsaw, Poland-Warsaw (TP), Portugal, Puerto Rico, Romania, Romania (RDS), Romania-Bucarest (ROMTELECOM), Romania-Combridge, Romania-Proper, Russia-Moscow, Russia-St. Petersburg, San Marino, Singapore, Singapore-Mobile, Slovak Rep. (NAT ACCESS VOIP), Slovak Republic, Slovak Republic (ORANGE), Slovenia, Slovenia (TS IP), Spain, Sweden, Switzerland, Switzerland (SPECIAL SVC), Taiwan, Taiwan-Taipei, Thailand, Thailand-Bangkok, Thailand-Mobile, Thailand-Mobile (AIS), Thailand-Mobile (DTAC), Thailand-Mobile (TRUE), Turkey, Turkey (SPECIAL SVC), Turkey-Istanbul, Turkey-Mobile (TURK CELL), UK, US Virgin Islands, USA, Uzbekistan-Tashkent, Venezuela, Venezuela-Caracas
  2. díjzóna:
  Australia, Austria-Mobile (3G), Austria-Mobile (A1), Austria-Mobile (ORANGE), Austria-Mobile (T-Mobile), Bahrain, Bangladesh, Bangladesh-Mobile, Belgium (VOXBON), Bermuda, Brazil, Brunei, Bulgaria, Bulgaria (ALT. NETWORK), Colombia, Colombia-Cartagena, Colombia-Palmira, Costa Rica, Costa Rica-Mobile, Cyprus-Mobile (MTN), Cyprus-Mobile (VODAFONE), Finland, France-Mobile (BOUYGUES), France-Mobile (ORANGE), France-Mobile (SFR), French Guyana, Guadeloupe-Mobile (DIGICEL), Guam, India, Indonesia-Jakarta, Indonesia-Surabaya, Iraq-Baghdad, Iraq-CDN, Japan, Japan (IP PHONE), Kazakhstan, Korea, Laos, Malaysia-Mobile, Malaysia-Mobile (OTHERS), Martinique, Panama, Panama-City, Paraguay, Paraguay-Asuncion, Reunion, Russia, Russia (RoC1), Russia (RoC2), Russia (RoC3), Russia-Mobile, Slovenia (ALTERNATIVE B), South Africa, Spain (NORMADIC SVC), Sweden-Mobile, Sweden-Mobile (OTHERS), Sweden-Mobile (TELENOR), Sweden-Mobile (TELIA), Trinidad & Tobago, Turkey (CUSTOMER SVC), Turkey-Mobile (AVEA), Turkey-Mobile (VODAFONE), Uruguay-Montevideo, Venezuela-Mobile (DIGITEL), Venezuela-Mobile (MOVILNET), Venezuela-Mobile (TIM), Vietnam, Vietnam-Danang, Vietnam-Hanoi, Vietnam-Ho Chi Minh, Vietnam-Mobile (EVN TELECOM), Vietnam-Mobile (G-TEL), Vietnam-Mobile (HTC), Vietnam-Mobile (MOBIFONE), Vietnam-Mobile (OTHERS), Vietnam-Mobile (S-FONE), Vietnam-Mobile (VIETTEL), Vietnam-Mobile (VINAPHONE), Vietnam-POP Cities
  3. díjzóna:
  Abkhazia – Mobile, Albania, Albania-Tirana, Algeria, American Samoa, Angola, Angola-Mobile, Angola-Mobile (UNITEL), Anguilla, Argentina (ded. TELECOM), Argentina (ded. TELEFONICA), Armenia, Aruba, Australia-Mobile (TELSTRA), Bahrain-Mobile, Bahrain-Mobile (VIVA), Bahrain-Mobile (VODAFONE), Bahrain-Mobile (ZAIN FIXED), Bolivia, Bolivia-Cochabamba, Bolivia-Equal Access, Bolivia-La Paz, Bolivia-Santa Cruz, Brunei-Mobile, Burundi, Burundi-Mobile (ONATEL), Cambodia, Colombia-Mobile, Colombia-Mobile (AVANTEL), Colombia-Mobile (COMCEL), Colombia-Mobile (MOVISTAR), Colombia-Mobile (TIGO), Costa Rica-Mobile (CLARO), Costa Rica-Mobile (TELEFONICA), Cyprus (NON-GEO), Cyprus (VOICEMAIL), Cyprus-Mobile (PRIMETEL), Czech Rep-Mob (MOBILKOM), Czech Rep-Mob (TELEF O2), Czech Rep-Mob (T-MOBILE), Czech Rep-Mob (VODAFONE), Denmark-Mobile (BARABLU), Denmark-Mobile (HI3G), Denmark-Mobile (LYCA), Denmark-Mobile (TDC), Denmark-Mobile (TELENOR), Denmark-Mobile (TELIA), Domin. Rep., Domin. Rep.-Mobile, Domin. Rep.-Mobile (ORANGE), Ecuador (ANDINATEL), Ecuador (Quito), Egypt (SPECIAL SERVICES), Egypt-Mobile (ETISALAT), Egypt-Mobile (MOBILNIL), Egypt-Mobile (VODAFONE), Finland (CORPORATE), Finland (PREMIUM), Finland-Mobile, Finland-Mobile (DNA), Finland-Mobile (OTHERS), Finland-Mobile (TELIA), France-Mobile (FREE), France-Mobile (OTHERS), French Guyana-Mobile (DIGICEL), French Guyana-Mobile (ORANGE), French Guyana-Mobile (OUTREM), Georgia-Mobile (GEOCELL), Georgia-Mobile (MAGTICOM), Germany-Mobile E Plus, Germany-Mobile O2, Germany-Mobile Personal, Germany-Mobile T-Mobile, Germany-Mobile Vodafone, Gibraltar, Greece-Mobile, Guadeloupe-Mobile (ORANGE), Guadeloupe-Mobile (OUTREMER), Guatemala (TELGUA), Guatemala-Mobile (SERCOM), Hungary-Pannon – Mobile, Hungary-Tesco – Mobile, Hungary-T-Mobile, Hungary-Vodafone – Mobile, Iceland-Mobile (OTHERS), Iceland-Mobile (SIMINN), Iceland-Mobile (VODAFONE), Indonesia-Mob (EXCELCOM), Indonesia-Mob (INDOSAT), Indonesia-Mob (OFF-NET), Indonesia-Mob (OTHERS), Indonesia-Mob (TELKOMSEL), Iran, Iran-Mobile, Iran-Tehran, Iraq, Iraq-Kurdish, Iraq-Mobile (KOREK), Iraq-Omnnea, Ireland (NAT. ACCESS VOIP), Ireland-Mob (VODAFONE), Israel-Mobile, Italy-Mob (TIM), Italy-Mob (VODAFONE), Italy-Mob (WIND), Jamaica, Jordan, Kazakhstan (OTHERS), Kazakhstan-Mobile, Kazakhstan-Mobile (KCELL), Kenya, Kenya-Mobile (ESSAR), Kenya-Mobile (ORANGE), Kenya-Mobile (SAFARICOM), Kenya-Mobile (ZAIN), Kirgyzstan-Mobile (NURTELECOM), Korea-Mobile, Kuwait-Mobile (VIVA), Kuwait-Mobile (ZAIN), Latvia (OTHERS), Latvia-Mobile (BITE LATVIA), Latvia-Mobile (LMT), Latvia-Mobile (TELE 2), Lebanon, Liechtenstein, Lithuania-Mobile (BITE GSM), Lithuania-Mobile (OMNITEL), Lithuania-Mobile (OTHERS), Lithuania-Mobile (TELE 2), Macau, Malawi-Mobile (TNM), Malawi-Mobile (ZAIN), Malta-Mobile (GO MOBILE), Malta-Mobile (MELITA), Malta-Mobile (OTHERS), Malta-Mobile (VODAFONE), Martinique-Mobile (DIGICEL), Martinique-Mobile (ORANGE), Martinique-Mobile (OUTREMER), Mayotte, Mayotte-Mobile (SRR), Mexico, Mexico-Mobile, Monaco, Mongolia, Mozambique, Namibia, Netherland-Mob (KPN), Netherland-Mob (TELE2), Netherland-Mob (TELFORT), Netherland-Mob (T-MOBILE), Netherland-Mob (VODAFONE), Nigeria, Nigeria-Lagos, Nigeria-Mobile (EMTS), Nigeria-Mobile (GLOBACOM), Nigeria-Mobile (MTN), Nigeria-Mobile (OTHERS), Nigeria-Mobile (ZAIN), Northern Marianna Islands, Norway (CONNEXION), Norway-Mobile (NETCOM), Norway-Mobile (TELE2), Norway-Mobile (TELENOR), Paraguay-Mobile, Poland-Mobile (CYFROWY POLSAT), Poland-Mobile (ORANGE), Poland-Mobile (PLUS), Poland-Mobile (T-MOBILE), Portugal-Mobile, Reunion-Mobile (SRR), Romania-Mobile (COSMOTE), Romania-Mobile (ORANGE), Romania-Mobile (TELEMOB), Romania-Mobile (VODAFONE), Russia (RoC4), Russia-Mobile (BEELINE), Russia-Mobile (MEGAFONE), Russia-Mobile (MTS), Saudi Arabia, Saudi Arabia-Riyadh, Serbia, Serbia (P&T KOSOVA), Singapore (VOIP), Slovenia (ALTERNATIVE A), Slovenia-Mobile (MOBITEL), Slovenia-Mobile (SI MOB), South Africa (VAS), Spain-Mob (EUSKALTEL), Spain-Mob (MOVISTAR), Spain-Mob (ORANGE), Spain-Mob (VODAFONE), Spain-Mob (XFERA), Sri Lanka-Mobile (BHARTI), Syria, Taiwan-Mobile, Tajikistan-Mobile (TT), Turkey (CYPRUS), Uganda, Uganda (MTN), Uganda-Mobile (MTN), Uganda-Mobile (WARID), Uganda-Mobile (ZAIN), UK (NTS/LOCAL RATE), UK-Mob (3G), UK-Mob (O2), UK-Mob (ORANGE), UK-Mob (T-MOBILE), UK-Mob (VODAFONE), Ukraine, Ukraine (PNS), Ukraine-Kiev, Uruguay, Uzbekistan, Uzbekistan-Mobile, Venezuela-Mobile, Venezuela-Mobile (MOVISTAR), Venezuela-Mobile (TELCEL), VodafoneMalta E164CC, Zambia, Zimbabwe-Harare
  4. díjzóna:
  Abkhazia-Aquafon – Mobile, Alaska, Antigua & Barbuda, Antigua & Barbuda-Mob (DIGI), Argentina-Mobile, Armenia-Mobile (VIVACELL-MTS), Armenia-Nagorni Karabakh, Australia-Mobile (GSTAR), Australia-Mobile (OTHERS), Barbados, Belgium-Mob (MOBISTAR), Belgium-Mob (PROXIMUS), Bhutan, Bolivia-Mobile (ENTEL), Bolivia-Mobile (NUEVATEL), Bolivia-Mobile (OTHERS), Bosnia-Her., Bosnia-Her. (ALTERNATIVE NET), Bosnia-Her. (BH TELECOM), Bosnia-Her. (HT MOSTAR), Bosnia-Her. (TELEKOM SRPSKE), Burundi-Mobile, Cameroon, Chad, Colombia (LEX), Cote dIvoire-Mobile (COMIUM), Cote dIvoire-Mobile (GREENN), Dominica, Ecuador, Estonia-Mobile (ELISA), Estonia-Mobile (EMT), Estonia-Mobile (TELE 2), Faroe Islands, French Guyana-Mobile, Georgia-Mobile, Grenada, Guadeloupe-Mobile (DAUPHIN), Guatemala, Guatemala-Mobile (COMCELL), Guatemala-Mobile (MOVISTAR), Guatemala-Mobile (OTHERS), Guatemala-Mobile (TELGUA), Honduras-Mobile, Honduras-Mobile (DIGICEL), Indonesia, Indonesia-Major Cities, Ipko – Fixed, Ipko - Fixed New, Iraq-Mobile (ASIACELL), Iraq-Mobile (MOBITEL), Iraq-Mobile (OTHERS), Iraq-Mobile (ZAIN), Ireland (SPECIAL SERVICES), Ireland-Mob (METEOR), Ireland-Mob (O2), Italy-Mob (H3G), Italy-Mob (OTHERS), Japan-Mobile, Jordan-Mobile, Jordan-Mobile (OTHERS), Kenya-Mobile (OTHERS), Kirgyzstan, Kirgyzstan-Bishkek, Kirgyzstan-Mobile, Kirgyzstan-Mobile (BIMOKOM), Kuwait, Kuwait-Mobile, Latvia-Mobile (TELEK BALTIJA), Macedonia, Malawi, Mauritius, Mayotte-Mobile (ORANGE), Mexico-Mobile (IUSACELL Z1), Mexico-Mobile (IUSACELL Z2), Mexico-Mobile (MOVISTAR Z1), Mexico-Mobile (MOVISTAR Z2), Mexico-Mobile (ZONE 1), Mexico-Mobile (ZONE 2), Moldova, Moldova (PRIDNESTROVIE), Montenegro, Montenegro (ALTERN NET), Morocco-WANA, Mozambique-Mobile, Namibia-Mobile (CELLONE), Namibia-Mobile (MTC), Nepal-Kathmandu, Nepal-Mobile, New Zealand-Mob, Nicaragua, NLD Antilles, NLD Antilles-Mob, NLD Antilles-Mob (DIGI BONAIRE), NLD Antilles-Mob (DIGI CURACAO), Oman, Panama-Mobile (DIGICEL), Paraguay-Mobile (OTHERS), Peru-Mobile, Philippines, Philippines-Manila, Philippines-Mob (DIGITEL), Philippines-Mob (GLOBE), Philippines-Mob (NEXTEL), Philippines-Mob (OTHER), Philippines-Mob (SMART), Poland-Mobile (P4), Qatar, Reunion-Mobile, Reunion-Mobile (ORANGE), Romania-Mobile (DIGI), Romania-Mobile (ROMTEL), Russia-Mobile (OTHER), Russia-Mobile (ROSTELECOM), Rwanda, Rwanda-Mobile, Rwanda-Mobile (MTN), Saudi Arabia-Mob, Saudi Arabia-Mob (ETIHAD), Saudi Arabia-Mob (ZAIN), Serbia (IPKO), Slovak Rep.-Mobile (Orange), Slovak Rep.-Mobile (TELEF/O2), Slovak Rep.-Mobile (T-MOBILE), Slovak Republic (VAS), Slovenia (IPKO NET), Slovenia-Mobile (OTHERS), Slovenia-Mobile (T2), Slovenia-Mobile (TUSMOB), South Africa-Mob (MTN), South Africa-Mob (TSA), South Africa-Mob (VODAC), South Africa-Mob (WBS), Spain (SHARED SVC), Spain-Mob (OTHERS), Sri Lanka, Sri Lanka-Dialog, Sri Lanka-Mobile, Sri Lanka-Mobile (DIALOG), Sri Lanka-Mobile (HUTCH), Sri Lanka-Mobile (MOBIT), Sri Lanka-Mobile (ZAIN), Sri Lanka-Off-Net, Sri Lanka-On-Net, St. Kitts, St. Maarten/NLD, St. Maarten/NLD-Mob, St. Vincent, Sudan, Sudan-Mobile (MTN), Sudan-Mobile (OTHERS), Sudan-Mobile (SUDATEL), Sudan-Mobile (ZAIN), Suriname, Switz-Mob (LYCATEL), Switz-Mob (ORANGE), Switz-Mob (PAGING), Switz-Mob (SUNRISE), Switz-Mob (SWISSCOM), Tajikistan, Tajikistan-Dushanbe, Tajikistan-Mobile, Turkey-Mobile (KKTCELL), Turkey-Mobile (NCTELSIM), Turkmenistan, Turkmenistan-Mobile, Turks- & Caicos, Uganda-Mobile (GEMTEL), Uganda-Mobile (ORANGE), Uganda-Mobile (UTEL), UK (NTS/LOCAL PLUS RATE), UK (NTS/NATIONAL RATE), UK-Mob (JERSEY), Ukraine-Mob (ASTELIT), Ukraine-Mob (MTS), Ukraine-Mob (TELESYSTEMS), Ukraine-Mob (UKRTELECOM), Yemen, Yemen-Mobile, Zambia-Mobile, Zambia-Mobile (MTN), Zambia-Mobile (ZAIN), Zambia-Mobile (ZAMTEL)
  5. díjzóna:
  fganistan (On-Net), Afganistan-Mobile (AT), Afganistan (Etisalat), Andorra-Mobile, Anguilla-Mobile, Anguilla-Mobile (CW), Anguilla Mobile (Digicell), AntiguaBarbuda-Mobile, Armenia-Mobile, Armenia-Mobile (Armantel), Armenia-Mobile (Nagorni), Armenia-Mobile (Orange), Australia (Optus-Virtual), Bahamas-Mobile, Barbados-Mobile (Digicell), Belgium-Mobilev(Base), Belgium-Mobile (Others), Belgium-Mobile (Telenet), Benin-Mobile (MTN), Bolivia-Mobile (Telecel), Botswana, Botswana-Mobile (Mascom), Botswana-Mobile (Orange), Brazil-Mobile, Cayman Islands, Cayman Islands-Mobile, Cayman Islands-Mobile (CW), Cayman Islands-Mobile (Digi), Chile-Mobile, Congo, DR (Zaire)-Mobile (CCT), Congo, DR (Zaire)-Mobile (Vodac), Croatia-Mobile (Tele2), Croatia-Mobile (T-Mobile), Croatia-Mobile (VipNet), Dominica-Mobile (Digicel), Dominica-Mobile (Orange), Ecuador (Pacifictel), Ecuador-Mobile (Alegro), Ecuador-Mobile (Porta), Egypt, El Salvador, El Salvador (Telefonica), El Salvador On-Net, El Salvador- Mobile, El Salvador-Mobile (Digicel), El Salvador-Mobile (Telemovil), El Salvador-Mobile (Tfonica), Equatorial Guinea, Ethiopia-Addis Ababa, Fiji, Fiji-Mobile, Georgia-Abkhazia, Germany (Uiscn), Ghana, Ghana-Mobile (MTN), Ghana-Mobile (Vodafone), Ghana-Mobile (Zain), Honduras, Honduras-Mobile (Celtel), Israel (Palestine), Israel-Mobile (Palestine-Watan), Israel-Mobile (Palestine), Italy-Mobile (RFI), Jamaica-Mobile (Centennial), Lebanon-Mobile, Lesotho, Lesotho-Mobile (Econet), Lesotho-Mobile (Vodacom), Luxemburg-Mobile, Luxembourg-Mobile (Orange), Mexico-Mobile (Iusacell Z3), Mexico-Mobile (Movistar Z3), Mexico-Mobile (Zone 3), Moldova-Mobile (Eventis), Moldova-Mobile (Moldtelecom), Moldova-Mobile (Orange), Moldova-Mobile (Pridnestrovie), Montserrat, Morocco-Meditel, Nepal, Neth-Mobile (Others), New Caledonia, Nigeria-Alphatech, Niger-Mobile (Orange), Niger-Mobile (Sahelcom), Niger-Telecel), Niger-Mobile (Zain), Norway (VAS), Norway-Mobile (Others), Palestine, Palestine-Mobile, Palestine-Mobile (Wataniya), Panama-Mobile, Qatar-Mobile, Qatar-Mobile (Vodafone), San Marino-Mobile, South Africa-Mobile (Cellc), South Sudan-Mobile (MTN), South Sudan-Mobile (Vivcel), Sudan-Mobile (Now), Suriname-Mobile, Suriname-Mobile (Digicel), Swaziland-Mobile (MTN), Syria-Mobile, Turkey-Mobile (Others), Turks- Caicos Mobile (Digi), UAE, Ukraine-Mobile (Golden Tel), Ukraine-Mobile (Intertele), Ukraine-Mobile (Kyiv Star), Ukraine-Mobile (Others), Ukraine-Mobile (URS), Uruguay-Mobile, Zimbabwe, Zimbabwe-Mobile (Netone)
  6. díjzóna:
  Afganistan, Afganistan-Mobile, Afganistan-Mobile (AWCC), Afganistan-Mobile (MTN), Afganistan-Mobile (Roshan), Albania-Mobile (Aegle), Albania-Mobile (Plus), Albania-Mobile (Vodafone), Algeria-Mobile (Algeria Tel), Algeria-Mobile (Others), Aruba-Mobile), Aruba-Mobile (Digicel), Azerbaijan, Bahamas, Barbados-Mobile, Belarus, Belgium (Universal Access), Belize, Belize-Mobile, Benin, Benin-Mobile, Benin-Mobile (Moov), Botawana-Mobile, British Virgin Islands, British Virgin Islands-Mobile, Burkina Faso, Burkina Faso-Mobile, Burkina Faso-Mobile (Telecel), Bukina Daso-Mobile (Telmob), Burkina Faso-Mobile (Zain), Cameroon-Mobile (MTN), Cameroon-Mobile (Orange), Canada (NWT), Cape Verde, Chad-Mobile, Chad-Mobile (Millicom), Chad-Mobile (Sotel), Chad-Mobile (Zain), Comores, Congo, DR (Zaire), Mob (MTN), Congo, DR (Zaire), Mob (Oasis), Congo, DR (Zaire), Mob (Zain), Cote dIvoire, Dominica-Mobile, Ecuador-Mobile, Eritrea, Ethiopia, Ethiopia-Mobile (Addis Ababa), Ghana-Mobile, Ghana-Mobile (Mobitel), Grenada-Mobile, Grenada-Mobile (Digicel), Guyana, Ireland-Mobile (3G), Ireland-Mobile (Lycamobile), Jamaica-Mobile (CWJ), Jamaica-Mobile (Digicell), Jamaica-Mobile (Others), Libya, Liechtenstein-Mobile, Mali, Mali-Mobile (Others), Mali-Mobile (Sotelma), Mali-Orange, Moldova-Mobile (Moldcell), Mozambique-Mobile (Vodacom), Nicaragua-Mobile, Nicaragua-Mobile (Bell South), Niger, Oman-Mobile, Seychelles (VAS), Seychelles-Mobile, Somalia-Mobile, South Sudan-Mobile (Gemtel), South Sudan-Mobile (Zain), St. Kitts-Mobile, St. Kitts-Mobile (Digicell),St. Lucia, St. Lucia-Mobile, St. Lucia-Mobile (Digicel), St. Vincent-Mobile, St. Vincent-Mobile (Digicel), Swaziland, Swaziland-Mobile (In-Phone), Tanzania, Tanzania-Mobile, Tanzania-Mobile (Mobitel), Tanzania-Mobile (Vodacom), Tanzania-Mobile (Zain), Tanzania-Mobile (Zantel), Trinidad & Tobago-Mobile, Trinidad & Tobago-Mobile (Digi), Turks- & Caicos-Mobile, Turks- & Caicos-Mobile (CW), UK (NTS/National Plus rate)
  7. díjzóna:
  Albania-Mobile (AMC), Algeria-Mobile (ORASCOM), Algeria-Mobile (Wataniya), Austria-Mobile (OTHERS), Austria-Mobile (Telekom), Azerbaijan-Mobile, Belarus-Mobile, Belarus-Mobile (MTS-ITS2), Bosnia-Her.-Mobile (BH), Bosnia-Her.-Mobile (HT MOSTAR), Bosnia-Her.-Mobile (SRPSKE), Brazil-Mobile (VIDEO), Bulgaria-Mobile (GLOBUL), Bulgaria-Mobile (MOBILTEL), Bulgaria-Mobile (VIVATEL), Cape Verde-Mobile, Centr African Rep, Centr African Rep-Mob, Centr African Rep-Mob (ORANGE), Centr African Rep-Mob (TELECEL), Congo, Congo DR (Zaire)-Mob (OCPT), Congo DR (Zaire)-Mob (TATEM), Congo-Mobile (WARID), Congo-Mobile (ZAIN), Cote dIvoire-Mobile (MOOV), Cote dIvoire-Mobile (MTN), Cote dIvoire-Mobile (ORANGE), Cote dIvoire-Mobile (OTHERS), Czech Rep-Mob (TRAVEL), Djibouti, Estonia-Mobile (OTHERS), Ethiopia-Mobile, Faroe Islands-Mobile, French Polynesia, Gabon, Gabon-Mobile (LIBERTIS), Gabon-Mobile (ZAIN)Guadeloupe-Mobile, Guinea (VAS), Guinea Bissau, Guinea-Mobile (CELLCOM), Guinea-Mobile (INTERCEL), Guinea-Mobile (MAI), Guinea-Mobile (ORANGE), Guyana-Mobile, Haiti, Haiti (Audiotext), Haiti-Mobile (COMCELL), Haiti-Mobile (DIGICELL), Haiti-Mobile (OTHERS), Haiti-Port Au Prince, Ireland-Mob (OTHERS), Ireland-Mob (TESCO), Italy-Mob (NOVERCA), Latvia-Mobile (CAMEL), Liberia, Liberia-Mobile (CELLCOM), Liberia-Mobile (MTN), Libya-Mobile, Liechtenstein-Mob. (ORANGE), Mali-Mobile (ORANGE), Martinique-Mobile, Micronesia, Monaco-Mobile, Monaco-Mobile (KFOR-Kosovo), Montenegro-Mobile (MTEL), Montenegro-Mobile (PROMONTE), Montenegro-Mobile (T-MOBILE), Morocco-Mobile (WANA), Morocco-WANA (LIMITED MOB), Myanmar (=Burma), Peru-Rural, Poland-Mobile (CENTERNET), Poland-Mobile (MOBYLAND), Romania (Special SVC), Senegal, Senegal-Mobile (ORANGE), Serbia-Mobile (MTS), Serbia-Mobile (TELENOR), Serbia-Mobile (VIP), Seychelles, St. Pierre & Miquel., Swaziland-Mobile, Switz-Mob (OTHERS), Togo, Togo-Mobile, UK-Mob (OTHERS), UK-Mob (PNS), Zimbabwe-Mobile (TELECEL), Zimbabwe-Mobile(OTHERS)
  8. díjzóna:
  Bulgaria (WIMAX), Comores-Mobile, Congo, DR (Zaire), Congo-Mobile, Congo-Mobile (AZUR), Congo-Mobile (MTN), France-Mobile (GSTAR), Gabon-Mobile (AZUR), Gabon-Mobile (TELECEL), Gambia, Gambia-Mobile, Gambia-Mobile (AFRICELL), Gambia-Mobile (COMIUM), Gambia-Mobile (QCELL), Gibraltar-Mobile, Guinea, Guinea Bissau-Mobile, Guinea Bissau-Mobile (MTN), Guinea Bissau-Mobile (ORANGE), Guinea-Mobile (MTN), Guinea-Mobile (SOTELGUI), Ipko - Mobile
  Liberia-Mobile (COMIUM), Liberia-Mobile (LIBERCELL), Libya-Mobile (ALHURA), Liechtenstein-Shared SVC, Macedonia-Mobile, Macedonia-Mobile (T-MOBILE), Madagascar, Madagascar-Mobile (ORANGE), Madagascar-Mobile (OTHERS), Madagascar-Mobile (TELMA), Madagascar-Mobile (ZAIN), Marshall Island, Mauretania, Mauretania-Mobile (CHINGUITEL), Mauretania-Mobile (MATTEL), Mauritania - Main – Mobile, Mayotte-Mobile, Morocco-Mobile (MEDITEL), Morocco-Mobile (TELECOM), Senegal-Mobile (EXPRESSO), Senegal-Mobile (TIGO), Serbia (ORION), Sierra Leone, Sierra Leone-Mobile (AFRICELL), Sierra Leone-Mobile (COMIUM), Sierra Leone-Mobile (OTHERS), Sierra Leone-Mobile (TIGO), Sierra Leone-Mobile (ZAIN), Slovenia-Mobile (IPKO), Somalia, Somalia (GOLIS), Somalia (HORMUUD), Somalia (TELCOM), Somalia (TELESOM), South Sudan, South Sudan-Mobile, Switz-Mob (BARABLU), Togo-Mobile (TELECEL), Tunisia, Tunisia-Mobile, Tunisia-Mobile (ORANGE), Tunisia-Mobile (ORASCOM), Tunisia-Orange, Zimbabwe (VAS), Zimbabwe-Mobile (ECONET)
  9. díjzóna:
  Albania (VAS), Bulgaria (SPECIAL SERVICES), Centr African Rep-Mob (INVI), Chile-Isla de Pascua, Chile-Rural, Estonia (PERSONAL NUMBER), Estonia-Mobile (TELEFANT), Greenland, Greenland-Mobile, Latvia (SPECIAL SVC), Latvia-Mobile (TELEFANT), Liechtenstein (VAS), Liechtenstein-Mob. (OTHERS), Lithuania (Special SVC), Lithuania-Mobile (TELEFANT), Moldova (PRS), Poland (DIRECTORY CALL), Poland (SPECIAL SVC), Russia (MTT GLOBAL), Senegal (VAS), Senegal-Mobile (OTHERS), St. Pierre & Miquel.-Mobile, Tonga, Turkey (DIRECTORY ASSISTANCE), Western Samoa, Western Samoa-Mobile
  10. díjzóna:
  Belarus (SPECIAL SVC), Belarus-Mobile (MTS-ITS1), Cameroon (VAS), Guantanamo, Inmarsat Mini-M, Italy-Mob (INTERMATICA), Kiribati, Korea DPR, Maldives, Maldives (PREMIUM), Maldives-Mobile (WATANIYA), Palau, Papua-New Guinea, Papua-New Guinea-Mobile, Tuvalu, Vanuatu, Vanuatu-Mobile (DIGICEL), Vietnam (PREMIUM), Wallis & Futuna-Mobile
  11. díjzóna:
  Albania (OLO), Cook Islands, Cote dIvoire (VAS), Cuba, Falkland Islands, Indonesia-Mob (SATELLITE), Inmarsat BGAN, Inmarsat M, Madagascar (VAS), Madagascar-Mobile (GULFSAT), Niger (PREMIUM SERVICES), Russia-Mobile (GLOBALTEL), San Marino (SPEC SVC)
  12. díjzóna:
  Aeromobile, Antarctic, Antarctic Global Networks, Ascension, Australia-Mobile (SATELLITE), Azerbaijan (SPECIAL SVC), Chile-Audiotext, Comores-VAS, Congo DR (Zaire) PREMIUM, Diego Garcia, East Timor, EMSAT, Global Star, Inmarsat Aero, Inmarsat B, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat M4, International Network Seanet, Iridium 16, Iridium 17, MCP Satellite System, Nauru, Neth-Mob (PAGING), Niger (VAS), Niue, Norfolk Islands, Poland (PREMIUM), Sao Tome & Principe, Solomon Islands, St. Helena, Thailand-Mobile (SATELLITE), Thuraya, Tokelau, Tunisia (VAS), Wallis & Futuna, Sweden-Mobile (PAGER)

  Szolgáltatás megnevezése

  Szolgáltatás díja* (havi díjak)

  42Link Corporate, 42NETTEL előfizetési díj

  egyedi előfizetői szerződés szerint Ft/hó

  Migráció, telepítés

  meglévő műszaki paraméterek figyelembevételével, egyedi előfizetői szerződés szerint meglévő műszaki paraméterek figyelembevételével, egyedi előfizetői szerződés szerint

  Szolgáltatás megnevezése

  Szolgáltatás díja* (egyszeri díjak)

  Előfizetői adatok módosítása, átírás:

  0 Ft

  Előfizetői szám visszakapcsolása:

  2.500,- Ft/számtartomány

  Számhordozás:

  3.500,- Ft/ számtartomány

  Tételes számlarészletező, elektronikus formában:

  0 Ft

  Tételes számlarészletező, papíralapú, egyéni előfizetőknek:

  ingyenes

  Tételes számlarészletező, papíralapú, üzleti előfizetőknek:

  10 Ft/lap

  *a díjak az áfa mértékét nem tartalmazzák!

  Megnevezés

  Értelmezés

  Minimál érték

  Célérték

  Új hozzáférési létesítési idő

  A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80%-ában teljesített határideje (megkezdett naptári nap)

  45 nap

  30 nap

  Minőségi panasz hibaelhárítási ideje

  A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ában teljesített határideje

  120 óra

  48 óra

  Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje

  A forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett panaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80%-ában teljesített határideje. (megkezdett naptári nap)

  30 nap

  15 nap

  A szolgáltatás rendelkezésre állása

  A szolgáltatás éves átlagban kiszámított rendelkezésre állásának ideje (%).

  98%

  96%

  Sikertelen hívások arány

  A sikertelen hívások aránya a megadott időtartamban megkísérelt összes hívások számához képest (%).

  <10 %

  <5 %

  A hívás felépítési ideje

  Az adatgyűjtési időszakban végzett teszthívások közül a leggyorsabban felépülő 95%-nyi hívás átlagos felépítési ideje (mp).

  10 mp

  5 mp

  A kezelő, hibafelvevő válaszideje

  A hibafelvevő munkahelyre beérkezett hívások 75%-ában teljesített együttes válaszideje (mp).

  120 mp

  30 mp

  Adatkezelési és Adatbiztonsági Tájékoztató
  BEVEZETÉS
  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
  Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
  Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
  A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.
  1. E TÁJÉKOZTATÁS KIADÓJA, EGYBEN AZ ADATKEZELŐ:

  ADATKEZLŐ NEVE:

  42NET Marvin Cloud Kft.

  SZÉKHELY:

  1149 Budapest, Angol utca 34.

  TELEPHELY:

  2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 1. | 1149 Budapest, Balatoni út 2/A.

  CÉGJEGYZÉKSZÁM:

  01-09-291494

  ADÓSZÁM:

  25830079-2-42

  HONLAP:

  www.42NET.hu

  E-MAIL CÍM:

  segitunk@42NET.hu

  TELEFONSZÁM:

  +3614249000

  KÉPVISELŐ NEVE:

  Tarr-Pintér Dániel Róbert

  ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

  dr. Kőnig Dorottya (e-mail.: gdpr@42NET.hu, tel: +3613007474)

  (a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő)
  A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információkat.
  Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Tásaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
  2. FOGALMAK
  Szolgáltató: az ÁSZF és a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában megjelölt gazdálkodó szervezet
  Igénylő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki, vagy amely használja, vagy igényli – Társaság által nyújtott - az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat.
  Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki, vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtó Társasággal az ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll.
  Felhasználó: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki, vagy amely az előfizetést az Előfizető felelőssége alapján használja.
  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító. Ilyen személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve. Minden olyan információ, amely nem azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, valamint az olyan adatok, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem azonosítható többé (pl. statisztikai adatok), nem minősülnek személyes adatnak.
  Érintett: az a természetes személy, aki a személyes adatai alapján azonosított, illetve – közvetve vagy közvetlenül – azonosítható. Az érintettet más megfogalmazással élve adatalanynak is nevezzük.
  Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon (lásd papír alapú) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A Társaság azon munkavállalói és megbízottjai, akik a Társaság közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak, nem minősülnek adatkezelőnek.
  Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
  Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.
  Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
  Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ilyen hozzájárulásnak minősül például, ha az érintett a Társaság honlapján bejelöl egy adatkezelésre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre (például cookie/süti elfogadása).
  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé/megismerhetővé tétele.
  Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
  Anonimizálás: a személyes adatok az érintett azonosításának visszafordíthatatlan módon történő megakadályozása céljából végzett feldolgozását jelenti, azaz a személyes adatokon végrehajtott minden olyan eljárást, amelynek következtében az adatból, az adat felhasználásával az érintett többé már nem azonosítható, tehát a folyamat végén a személyes adatból un. anonim adat, információ keletkezik. Az adatvédelem elveit az anonim információkra nem kell alkalmazni, nevezetesen olyan információkra, amelyek nem azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak (pl. statisztikai adatok).
  Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
  Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
  Adatbiztonság: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó által a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével történő, azaz a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések kialakítása és végrehajtása. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. Az adatbiztonság az állapot, amelynél a technikai és szervezési védelmi intézkedések a fenyegetések általi károkozás kockázatát elviselhető szintűre csökkentik
  Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  3. JOGSZABÁLYOK
  • A személyes adatok kezelésének jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.)
  • az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.);
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.);
  • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (a továbbiakban: SzVMt.), és az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet);
  • a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Akr.);
  • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
  • a szolgáltatóváltás és számhordozás részletes szabályairól szóló 23/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet;
  • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet;
  • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)
  4. TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA, A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADTKEZELÉS JOGALAPJA ÉS ANNAK IDŐTARTAMA

  Adatkezelés célja

  Személyes Adatok köre

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés időtartama

  I. Szerződés létrejötte, teljesítése, díjak meghatározása, számlázása, díjak beszedése

  1.

  Szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása

  1. az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye
  2. az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma
  3. az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve
  4. az előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai
  5. az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma (pl. adószám, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma)
  6. az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és okmányszáma
  7. az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma
  8. az előfizető által kapcsolattartásra, értesítésre megadott elérhetőségek (ilyen lehet többek között az előfizetőnek vagy az előfizető képviselőjének, kapcsolattartójának a kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségeit: név, levelezési cím, egyéb postai/levelzési cím, telefonszám, e-mail cím)
  9. az előfizető és az előfizető képviselőjének ügyfélazonosító száma, és aláírása, állampolgársága
  10. az előfizető képviselőjének személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és okmányszáma,
  11. ha a számlafizető nem azonos az Előfizetővel akkor, a számlafizető a)-i) pontok szerinti adatai
  12. cégjegyzésre jogosult képviselő közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája;
  13. az előfizetői szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott előfizető cselekvőképességének részleges korlátozásáról szóló bírósági döntésben foglalt különleges személyes adatok
  14. az igényelt előfizetői hozzáférési pont/létesítési hely teljes címe
  15. ingatlanhasználat jogcímének megnevezése (pl.: bérlet, tulajdon dtb.)
  16. hozzájárulás - vagy amennyiben az ingatlant bérlőként használja az előfizető, úgy az arra vonatkozó nyilatkozat, hogy rendelkezik a létesítéshez szükséges valamennyi tulajdonosi és – szükség szerint – egyéb hozzájárulással
  17. ingatlan tulajdonosának neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme és személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának típusa és okmányszáma

  A jelen 1 pontban megjelölt alpontok közül az a)-h) pontok esetén a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adatkezelés – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel az Eht 154. §-ra és az Eszr. 11. §-ra.

  A jelen 1 pontban megjelölt alpontok közül az i)-q) pontok esetén az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
  Az előfizetői szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott előfizető cselekvőképességének részleges korlátozásáról szóló bírósági döntésben foglalt különleges személyes adatok esetén az érintett és a gondnoka kifejezett hozzájárulása alapján - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja.

  Az előfizetői szerződés megszűnésétől számított egy év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.
  Ha nem kerül sor szerződéskötésre, akkor a személyes adatokat az átadástól számított 30 napig őrzi

  2.

  Szerződésből eredő díjak meghatározása, számlázása, ezek, valamint a kapcsolódó díjak beszedése (forgalmi és számlafizetési adatok)

  1. az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye;
  2. az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma;
  3. az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve;
  4. az előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai;
  5. az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma;
  6. az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma;
  7. az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma,
  8. az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója
  9. az előfizetői hozzáférési pont címe és az állomás típusa
  10. az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma
  11. a hívó és a hívott előfizetői számok
  12. a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, a lefolytatott beszélgetés időtartama, továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon szolgáltatásnál: a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók
  13. a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma
  14. a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok
  15. tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei
  16. az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok
  17. az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott - így különösen a tulajdonosa által letiltott - előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok
  18. minden olyan személyes adat, amely a díj meghatározásához, a számlázáshoz és a kapcsolódó díjak beszedéséhez szükséges és elégséges

  Az adatok kezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 142. § (1) bekezdésére és az Eszr. 21. § (1) és (3) bekezdésére

  Előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

  3.

  Számla és számlamelléklet kiállítása

  1. számla: a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe, ügyfélazonosító száma
  2. számlamelléklet: az előfizető által fizetendő díjak valamennyi eltérő díjú hívásirány, hívásirányok alkalmazásának hiányában a végződtető szolgáltató, emelt díjas hívások, távszavazás, SMS, MMS, fogadott hívások után a fizetendő díjak szerinti bontásban, továbbá a telefon szolgáltatás útján igénybe vett nem telefon szolgáltatások díja. beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított díjak, valamint a díjazási időszakok.

  Az adatok kezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 142. § (1) bekezdésére és az Eszr. 21. § (1) és (3) bekezdésére

  Előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

  4.

  Hívásrészletező kiállítása

  Szolgáltatásonként és szolgáltatóként:

  1. a hívott szám
  2. a hívás kezdő időpontja
  3. a hívás időtartama
  4. a hívásegység díja
  5. a hívás díja
  Nem beszéd célú adatforgalmi kapcsolatok, hívások esetén hozzáférés típusonként:
  1. a nem beszéd célú adatforgalom időpontja
  2. adatforgalom mennyisége, vagy időalapú számlázásnál az adatforgalom időtartama
  3. egységnyi forgalom díja, vagy időalapú díj számlázásánál az egységnyi időalapú díj
  4. az adatforgalom díja

  Az adatok kezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 142. § (1) bekezdésére és az Eszr. 21. § (1) és (3) bekezdésére

  Előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

  5.

  Az Előfizető személyazonosságának ellenőrzése

  1. az előfizető személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa, okmányszáma, érvényessége és a személyazonosság megállapítására alkalmas jelen 1. pont a-c) pontjában meghatározott személyes adatok
  2. nem magyar állampolgár - magyar személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkező – előfizetők esetében útlevél, magyarországi lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági igazolvány a szolgáltatónak történő bemutatása, és a személyazonosság megállapítására alkalmas jelen 1. pont a-c) pontjában meghatározott személyes adatok

  Az adatok kezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 129. §-ára

  Előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

  6.

  Adatátadás a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek, illetve a végrehajtó részére

  Jelen 2. pontban meghatározott személyes adatok köre.

  Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges - GDPR 6 (1) b) pontja, figyelemmel az Eht. 157. § (9) bekezdésre

  Előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

  7.

  Számhordozással kapcsolatos ügyintézés

  a) számhordozást kérő természetes személy esetében:
  aa) magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély és magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány (jelen táblázat 1. pont a-d) szerinti személyes adatok), aláírás
  ab) nem magyar állampolgár: útlevél és magyarországi lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági igazolvány, valamint az előfizető döntése és hozzájárulása alapján olyan hatósági igazolvány vagy engedély, amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti előfizetői szerződés megkötésekor azonosította (jelen 1. pont a-d) szerinti személyes adatok), aláírás
  b) számhordozást kérő vállalkozás esetében:
  ba) cégkivonat vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám
  bb) a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája
  bc) az eljáró képviselő személyazonosító igazolványa (jelen 1. pont a-d) szerinti személyes adatok), aláírás
  bd) meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el
  c) hordozni kívánt telefonszám
  e) jelenlegi szolgáltató neve
  f) számhordozásra alkalmas nap
  g) előfizetés típusa és ügyfél típusa (magánszemély, jogi személy)

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges -GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 150. §-ra, illetve az Szhr-re

  Előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

  8.

  Előfizetői jogviszony átírása

  1. átadó előfizető neve, születési neve, lakóhelye, székhelye, számlázási címe, születési helye és ideje, anyja születési neve, személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, adószáma, képviselő neve, születési helye és ideje, személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma, aláírása
  2. átírás kedvezményezettjének neve, születési neve, lakóhelye, számlázási címe, születési helye és ideje, anyja születési neve, személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma, aláírása
  3. az átírásra kerülő mobiltelefonszámhoz kapcsolódó főbb adatok (mobilszám, tarifacsomag, készülék típusa, IMEI szám, stb)
  4. tanúk neve, lakóhelye és személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának száma

  Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges - GDPR 6 (1) b) pontja

  Előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

  II. Az adó meghatározása, valamint a számviteli bizonylatok elszámolása

  9.

  Számla kiállítása és az adó megállapítása

  1. számla: a szolgáltatás igénybe vevőjének neve és címe, ügyfélazonosító száma
  2. számlamelléklet: az előfizető által fizetendő díjak valamennyi eltérő díjú hívásirány, hívásirányok alkalmazásának hiányában a végződtető szolgáltató, emelt díjas hívások, távszavazás, SMS, MMS, fogadott hívások után a fizetendő díjak szerinti bontásban, továbbá telefon szolgáltatás útján igénybe vett nem telefon szolgáltatások díja, beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított díjak, valamint a díjazási időszakok

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény X. fejezetére

  Annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év, amelyik évben az adóbevallást be kell nyújtani (Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény IX. és XXVI fejezetei), illetve az esetleges adóhatósági ellenőrzés és jogvita lezárásáig.

  10.

  Számviteli bizonylatok elszámolása és nyomon követése

  1. számla: a szolgáltatás igénybe vevőjének neve és címe, ügyfélazonosító száma
  2. számlamelléklet: az előfizető által fizetendő díjak valamennyi eltérő díjú hívásirány, hívásirányok alkalmazásának hiányában a végződtető szolgáltató, emelt díjas hívások, távszavazás, SMS, MMS, fogadott hívások után a fizetendő díjak szerinti bontásban, továbbá telefon szolgáltatás útján igénybe vett nem telefon szolgáltatások díja, nem beszéd célú hívásokért felszámított díjak, valamint a díjazási időszakok.
  3. a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), amelyek a számlán és a számlamellékleten már megjelenített személyes adatokon túl, de beleértve az előfizető egyenlegét, egyéb személyes adatot nem tartalmaznak.

  Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére

  Az üzleti év utolsó napját követő 5. hónap utolsó napjától számított 8 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

  III. Adatszolgáltatás a közhatalmi és közfeladatot ellátó szervek részére

  11.

  Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzési és erre irányuló kérelem esetén adatszolgáltatási kötelezettség

  1. helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizető egyedi előfizetői szerződésben rögzített személyes adatai
  2. helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az előfizető, felhasználó egyedi azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az előfizetőhöz, felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai azonosítók
  3. helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont létesítési címe és típusa
  4. helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt vevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja
  5. helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, illetve ezek kombinációja igénybevételénél alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói hívószámok
  6. mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatás igénybevételekor használt, a kommunikációban részt vevő felek készülékazonosítója (IMEI), valamint mobil-előfizetői azonosítója (IMSI)
  7. mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó hálózat- és cellaazonosítója a közlés megkezdésekor, valamint az adott szolgáltatás nyújtásának időpontjában az adott cellaazonosítóhoz tartozó cella tényleges földrajzi helyének meghatározását lehetővé tevő adatok
  8. internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a d) pont szerinti adatok
  9. internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás előfizető vagy felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám
  10. internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám)
  11. előre fizetett anonim hívókártyás mobil rádiótelefon szolgáltatás esetében a szolgáltatás első igénybevételének dátuma és időpontja, valamint a cellaazonosító, amelyről az aktiválás megtörtént.
  Az adatszolgáltatási kötelezettség a sikertelen hívások során előállított vagy kezelt adatokra is kiterjed.

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 159/A. § (1) és (2) bekezdésére

  a)-c) adatokat az előfizetői szerződés megszűnését követő 1 évig;
  d)-k) adatokat keletkezésüket követő 1 évig a sikertelen hívásokra vonatkozó adatokat azok keletkezését követő fél évig;

  12.

  Az adatkérésre törvény alapján jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, előkészítő eljárást folytat szerv, közigazgatási szerv, valamint nemzetbiztonsági szolgálat számára a törvényben meghatározott feladatai ellátásához, kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében

  1. az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye;
  2. az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma;
  3. az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve;
  4. az előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai;
  5. az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma;
  6. az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma;
  7. az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma;
  8. előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója;
  9. az előfizető hozzáférési pont címe és az állomás típusa;
  10. az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma;
  11. a hívó és a hívott előfizetői számok;
  12. a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetve a továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók;
  13. a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;
  14. a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
  15. a tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei.
  16. telefon szolgáltatás esetén az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok;
  17. az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott - így különösen a tulajdonosa által letiltott - előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok.

  Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 154. § (2), 157. § (2) és (10) bekezdésére

  Az a-e) pontban szereplő adatokat az előfizetői szerződés megszűnését követő egy év, egyebekben az adatszolgáltatás teljesítéséig, illetve, ha egyéb a tájékoztatóban megjelölt célokból is kezeli a Társaság ezeket az adatokat, akkor az ott megjelölt határidőig

  13.

  Kötelező adatszolgáltatás az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, illetve az előkészítő eljárást folytató szerv, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából

  a kérelemben érintett, az előfizetővel és a felhasználóval kapcsolatos, forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatok

  Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 156. § (16) bekezdésére

  az adatszolgáltatás teljesítéséig, ha egyéb a tájékoztatóban megjelölt célokból is kezeli a Társaság ezeket az adatokat, akkor az ott megjelölt határidőig

  14.

  Kötelező adatszolgáltatás a körözési eljárást lefolytató szerv megkeresésére az ismeretlen helyen tartózkodó személy hollétének megállapítása - ennek keretében kapcsolatrendszerének, feltételezhető tartózkodási helyének megismerése – céljából

  a kérelemben érintett, az előfizetővel és a felhasználóval kapcsolatos, forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatok

  Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 156. § (17) bekezdésére

  az adatszolgáltatás teljesítéséig, ha egyéb a tájékoztatóban megjelölt célokból is kezeli a Társaság ezeket az adatokat, akkor az ott megjelölt határidőig

  15.

  Kötelező adatszolgáltatás a szabálysértési hatóság kérelmére a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele szabálysértés elkövetőjének azonosítása céljából

  A segélyhívószámra kezdeményezett hívó telefonszám vonatkozásában:

  1. az előfizető családi nevére és utónevére, születési helyére és idejére, anyja születési családi és utónevére, lakcímére és értesítési címére, vagy
  2. a nem természetes személy előfizető esetén annak cégnevére, székhelyére, telephelyére, képviselőjének családi nevére és utónevére vonatkozó adatok

  Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 157. § (11) bekezdésére

  az adatszolgáltatás teljesítéséig, ha egyéb a tájékoztatóban megjelölt célokból is kezeli a Társaság ezeket az adatokat, akkor az ott megjelölt határidőig

  16.

  Kötelező adatszolgáltatás a fogyasztóvédelmi hatóság fel

  a kérelemben érintett, a Társaság hálózatából kezdeményezett hívás kezdő időpontjára és időtartamára vonatkozó adatok

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel a Fgytv. 47. § (9a) bekezdésére és az Eht. 157. § (9) bekezdésére

  az adatszolgáltatás teljesítéséig, ha egyéb a tájékoztatóban megjelölt célokból is kezeli a Társaság ezeket az adatokat, akkor az ott megjelölt határidőig

  17.

  Segélyhívások megválaszolása céljából a segélyhívó szolgálatok és a segélyszolgálati állomások részére történő adatszolgáltatás

  a hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó adatok (a hívó fél azonosítása kijelzésének letiltása, továbbá a helymeghatározási adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás hiánya vagy visszavonása esetén is)

  Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 145. § (1) és (2) bekezdésére

  az adatszolgáltatás teljesítéséig, ha egyéb a tájékoztatóban megjelölt célokból is kezeli a Társaság ezeket az adatokat, akkor az ott megjelölt határidőig

  18.

  Adatszolgáltatás a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak

  1. előfizető családi és utóneve, születési neve az előfizető lakóhelye, tartózkodási helye
  2. előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az előfizetőt hívó és általa hívott előfizetői számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 157. § (8) bekezdésére

  az adatszolgáltatás teljesítéséig, ha egyéb a tájékoztatóban megjelölt célokból is kezeli a Társaság ezeket az adatokat, akkor az ott megjelölt határidőig

  19.

  Adatszolgáltatás a Gazdasági Versenyhivatalnak versenyfelügyeleti eljárás céljából - a személyes adatok

  1. előfizető családi és utóneve, születési neve az előfizető lakóhelye, tartózkodási helye
  2. előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az előfizetőt hívó és általa hívott előfizetői számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma, kezdő időpontja, valamint időtartama
  3. mobil rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 157. § (8a) bekezdésére

  az adatszolgáltatás teljesítéséig, ha egyéb a tájékoztatóban megjelölt célokból is kezeli a Társaság ezeket az adatokat, akkor az ott megjelölt határidőig

  20.

  Adatszolgáltatás a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által irányított rendvédelmi szervnek, amennyiben az előre fizetett díjú mobil szolgáltatás kapcsán az ügyfélazonosító adatok valódiságával, megfelelőségével kapcsolatos kétség, vagy a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel

  1. rögzített ügyfélazonosító adatok
  2. az előfizetői szerződések száma vagy az előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatások

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 127. § (2d) bekezdésére

  az adatszolgáltatás teljesítéséig, ha egyéb a tájékoztatóban megjelölt célokból is kezeli a Társaság ezeket az adatokat, akkor az ott megjelölt határidőig

  21.

  Más elektronikus hírközlési szolgáltatónak való adatátadás és átvétel, illetve közös adatállomány létrehozása díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve a szerződéskötés megtagadásának céljából

  1. az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye
  2. az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma
  3. az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve
  4. előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai
  5. az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma
  6. az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma
  7. az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma
  8. a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás megjelölése, az előfizetői egyéni előfizetői minőségére vonatkozó nyilatkozatának tartalma, továbbá az átadás indokáról szóló tájékoztatás

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6 (1) c) pontja alapján, figyelemmel az Eht. 158. §-ra.

  közös adatállományba kerülést kiváltó eseményt követő egy év vagy az elévülés időpontja (az előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig).

  IV. Megkeresések, panaszkezelés, hibabejelentés hangfelvételek, kamerafelvételek

  22.

  Előfizetői, felhasználói és fogyasztói megkeresések, bejelentések intézése, panaszok kivizsgálása és kezelése, a megkeresések és panaszok gyors és hatékony megválaszolása

  1. előfizető/fogyasztó neve, lakcíme
  2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
  3. előfizető/fogyasztó panaszának részletes leírása (az előfizető/fogyasztó által a panaszban megadott személyes adatok, ideértve az előfizető/fogyasztó telefonszámát és egyéb elérhetőségét (ld. e-mail cím), a szolgáltatásra vonatkozó adatok), az általa bemutatott iratok, dokumentumok, és egyéb bizonyítékok jegyzéke
  4. a Társaság nyilatkozata az előfizető/fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról
  5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az előfizető/fogyasztó aláírása
  6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
  7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma
  8. az előfizető egyértelmű azonosításához szükséges előfizetői hívószám vagy más azonosító (pl. ügyfélszám, személyes biztonsági kód, szolgáltatási cím)

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel a Fgytv. 17/A. § (5) és (7) bekezdéseire, az Eht. 138.§ (8) és (10) bekezdéseire és a GDPR 12. cikkére.
  A h) pont alatti személyes adatok az előfizető, felhasználó, illetve fogyasztó hozzájárulása alapján GDPR 6 (1) a) pontja

  A megkeresésekkel kapcsolatos adatokat 1 évig, vagy jogvita esetén, annak lezárásáig. A panaszokkal kapcsolatos adatokat 3 évig, vagy jogvita esetén, annak lezárásáig.

  23.

  Hibabejelentés kivizsgálása és hibaelhárítás, a hibák gyors és hatékony megválaszolása

  1. az előfizető neve, értesítési címe, értesítési e-mail címe vagy más azonosítója
  2. az előfizetői hívószáma vagy más azonosító
  3. a hibajelenség leírása
  4. a hibabejelentés időpontja (év, hónap, nap, óra)
  5. a hiba okának behatárolására tett intézkedések és azok eredménye
  6. a hiba oka
  7. a hiba elhárításának módja és időpontja (év, hónap, nap, óra), eredménye (eredménytelensége és annak oka)
  8. az előfizető értesítésének módja és időpontja, ezen belül is különösen az előfizető bejelentésének visszaigazolásáról, valamint a g) pontban foglaltakról történő értesítések módja és időpontja.
  9. az előfizető kapcsolattartási hívószáma, szolgáltatási címe, egyéb elérhetősége, illetve személyes biztonsági kódja
  Amennyiben a bejelentést nem az előfizető teszi, illetve a bejelentésben egyéb harmadik személyek is érintettek, úgy a rájuk vonatkozó, fenti a)-b) és h-i) pont szerinti adatok.

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 141. §-ra.
  Az i) pont alatti személyes adatok az előfizető, felhasználó, illetve fogyasztó hozzájárulása alapján – GDPR 6 (1) a) pontja.

  A bejelentéstől számított 1 évig, vagy jogvita esetén, annak lezárásáig.

  24.

  Hangfelvételek megőrzése

  jelen 22. és 23. pontjaiban foglalt személyes adatok, a telefonos ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi panaszról, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációról (megkeresés, bejelentés, panasz, hibabejelentés stb.) szóló hangfelvétel

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel a Fgytv. 17/A. §-ra, 17/B. §-ra, az Eht. 138. § (10) bekezdésére, az Eht. 141.§ (1) bekezdésére és az Eszr. 4. § (5) bekezdésére. A jelen 22. h) és a 23. i) pontok tekintetében az előfizető, felhasználó, illetve fogyasztó hozzájárulása alapján GDPR 6 (1) a) pontja.

  A telefonos ügyfélszolgálatra érkező fogyasztóimegkeresésről, panaszról és hibabejelentésről, az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációról szóló hangfelvételt a bejelentés időpontjától számított 5 évig, üzleti előfizető esetén 1 évig, vagy jogvita esetén, annak lezárásáig.

  25.

  Személy- és vagyonvédelem keretében Társaság márkaképviseletein

  1. az elektronikus megfigyelőrendszer (biztonsági kamera) alkalmazásával rögzített képfelvétel (képmás és cselekmények)
  2. a felvételek készítésének helye és időpontja

  A Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges GDPR 6 (1) f) pontja.
  A Társaság jogos érdeke, hogy az ügyfelek kiszolgálását végzi, és ahol a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen tartozékok találhatóak a személy- és vagyonvédelmet biztosítsa.

  Felhasználás (bűncselekmény, más rendkívüli esemény körülményeinek utólagos kivizsgálása) hiányában, legfeljebb a rögzítéstől számított 7 napig. Egyéb esetben az eset kivizsgálása, illetve az annak alapján indult hatósági vagy bírósági eljárás lezártáig.

  26.

  A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről szóló jegyzőkönyv felvétele

  1. a rögzített felvétel azonosításához szükséges adatok
  2. a felvétel megismerésére jogosult személy neve, a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvány típusa és száma, vállalkozás neve és működési engedélyének száma
  3. a felvétel megismerésének oka, ide értve az érintetti joggyakorlás indokát
  4. a felvétel megismerésének helye és ideje (kezdő és záróidőpontja)
  5. adathordozó megjelölése

  A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel a SzVMt. 31. §-ra és az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10. §-a

  Felhasználás (bűncselekmény, más rendkívüli esemény körülményeinek utólagos kivizsgálása) hiányában, a rögzítéstől számított harminc nap.

  V. Elektronikus előfizetői névjegyzék és tudakozó

  27.

  Előfizetői névjegyzék készítése

  1. az előfizető
   - neve, előfizetői hívószáma, lakcíme helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő előfizető esetén:
  2. az előfizető nyilatkozata, hogy személyes adatai nem használhatóak fel közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás céljára
  3. az előfizetői hívószámhoz tartozó végberendezés felhasználás módja (telefon/fax)
  4. egyéni előfizető esetén foglalkozása, iskolai végzettsége, szakképesítése
  5. egy mobil rádiótelefon előfizetői hívószám

  Az előfizető hozzájárulása alapján - GDPR 6 (1) a) pontja, figyelemmel az Eht. 160. §-ra és az Eszr. 31. §-ra

  A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

  28.

  Országos belföldi tudakozó nyújtása és az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele céljából történő adatátadás

  előfizető hozzájárulásától függően az előfizető neve, lakcíme, előfizetői hívószáma

  Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel az Eht. 146. §-ra, valamint 162. §-ra.

  A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

  VI. Üzletszerzés céljából

  29.

  Értéknövelt szolgáltatások nyújtása vagy közvetlen üzletszerzés céljából személyre szabott ajánlatok email-en történő megküldése, céljából történő megkeresés

  Az előfizető, felhasználó, illetve a közvetlen üzletszerzéshez hozzájáruló;

  1. neve és
  2. email címe

  Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel az Eht. 146. §-ra, valamint 162. §-ra.

  A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

  A személyes adatok forrása: A személyes adatok forrása az Előfizető vagy más érintett, kivéve a fentebb rögzített táblázat
  • III. Adatszolgáltatás a közhatalmi és közfeladatot ellátó szervek részére című fejezetben rögzített adatkezelések esetében, ahol a forrás a Társaság által történő nyilvántartások;
  • IV. Megkeresések, panaszkezelés, hibabejelentés hangfelvételek, kamerafelvételek című fejezet 22 – 24. pontjai alapján a személyes adatok forrása a szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok tekintetében pedig a Társaság,
  • IV. Megkeresések, panaszkezelés, hibabejelentés hangfelvételek, kamerafelvételek című fejezet 25. pontja alapján a személyes adatok forrása a kamerarendszer látószögébe lépő személy, ügyfél vagy munkavállaló;
  • IV. Megkeresések, panaszkezelés, hibabejelentés hangfelvételek, kamerafelvételek című fejezet 26. pontja alapján a személyes adatok forrása a felvétel megismerését kérő személy;
  LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK -COOKIE-, ALKALMAZÁSÁRÓL
  A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.
  A süti -angolul cookie,- egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.
  A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön -pl. hogy belépett az oldalra-, és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban -pl. Facebook, Google Analytics-, ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
  Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet -session-, sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek -egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig-.
  Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
  Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai -pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.
  A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
  A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
  • az látogató által használt IP cím,
  • a böngésző típusa,
  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői -beállított nyelv-,
  • látogatás időpontja,
  • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
  • kattintás.
  Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.
  Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
  Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
  Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai -pl. Google Analytics, AdWords-.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.
  TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
  • A tájékoztatáshoz való jog
  • Az érintett hozzáférési jog
  • A helyesbítéshez való jog
  • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  • Az adathordozhatósághoz való jog
  • A tiltakozáshoz való jog
  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
  • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Az érintettnek joga van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyet a jelen Tájékoztató rendelkezésére bocsátása útján teljesíti a Társaság a GDPR 13-14. cikkében foglaltakkal összhangban.
  Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
  Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával
  Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
  A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  1. az adatkezelés céljai;
  2. az érintett személyes adatok kategóriái;
  3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja Vodafone, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása estén az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról;
  4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  5. az előfizető vagy más érintett joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, és a bírósági jogorvoslathoz való jog;
  7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  8. az automatizált döntéshozatal ténye (ideértve a profilalkotást is), valamint az alkalmazott logikára, és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az előfizetőre vagy más érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  érintett kérésére a Társaság a rendelkezésre bocsátja az általa kezelt személyes adatok másolatát. További másolatok kéréséért a Társaság adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
  Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
  Az érintett előfizető köteles az előfizetői szerződésben rögzített adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul bejelenteni a Társaságnak. A Társaság a változások érintett Előfizető általi haladéktalan bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem felel, és követelheti az érintett Előfizetőtől az előfizetői szerződésszegésére tekintettel felmerülő kárának megtérítését.
  Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  7. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
  1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  2. az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést (azaz kérheti adatkezelési műveletek ideiglenes, meghatározott időre szóló felfüggesztését) ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Amennyiben megtörténik a korlátozása, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az előfizető vagy más érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja a Társaság.
  A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  E szabályok a GDPR19. cikke alatt találhatók.
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
  1. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
  2. az adatkezelés automatizált módon történik.
  A Társaság fel kívánja hívni az érintett figyelmét, hogy ezt a jogát csak az előfizető vagy más érintett, csak a saját maga által a Társasság részére bocsátott információk esetében van joga gyakorolni, tehát a más forrásból származó, illetve a Társaság által származtatott információk tekintetében nem.
  Az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
  A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken -6. cikk f)-, alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  . Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
  Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
  Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
  A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve:
  1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
  Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
  A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.
  Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bejelentést tegyen az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél a következő elérhetőségeken:
  adatvédelmi tisztviselő: dr. Kőnig Dorottya
  email címe: gdpr@42NET.hu
  telefonszáma: +3613007474
  Az érintett továbbá jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. email: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. Az érintett a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. A keresetet az érintett a lakóhelye, a tartózkodási helye, illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél (Fővárosi Törvényszék) nyújthatja be. A https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon megkeresheti a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket. A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Társaság mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
  E szabályokat a Rendelet 77.- 79. cikkei tartalmazza.
  A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja különösen, de nem kizárólagosan:
  1. az álnevesítés és titkosítás;
  2. a használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása;
  3. fizikai és műszaki incidens esetén az arra való felkészülés, hogy az adatokhoz való hozzáférést kellő időben vissza lehessen állítani;
  4. az adatkezelés biztonsága céljából technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelése, figyelemmel kísérése.
  A Szolgáltató úgy választja meg, és minden esetben úgy üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani tudja a közlés bizalmasságát, és a továbbított közlések tartalmát csak olyan mértékben ismeri meg és tárolja, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges.
  Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.
  Szolgáltató vállalja, hogy az egyes, személyes adatokat kezelő informatikai rendszereihez csak olyan munkavállalói és megbízottai férnek hozzá, akinek a személyes adatok kezelése a munkaköri feladata, továbbá megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek. A hozzáférés terjedelme igazodik a személyes adatok azon köréhez, amelyek az adott feladat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.
  A Szolgáltató és az általa igénybe vett adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék a személyes adatokat, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog más kötelezettséget nem ír elő.
  Az Eht. 155. § (5)-(6) bekezdése szerint a nyomozó hatóságok és a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben foglaltak szerint, továbbá az NMHH az Eht. 11. § (3) bekezdésében előírt jogkör gyakorlása során a közléseket megfigyelhetik, lehallgathatják, tárolhatják vagy a küldeménybe, közlésbe azok megfigyelése érdekében más módokon beavatkozhatnak. A Szolgáltató - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-ában meghatározott adatszolgáltatás és adatbetekintés kivételével - köteles tájékoztatni az érintett nemzetbiztonsági szolgálatot a szolgálat minősített adatot képező, védett telefonszámait érintő adatszolgáltatási megkeresésekről vagy adatkérésről.
  Az Előfizető felelősséggel tartozik minden olyan saját érdekkörében bekövetkezett eseményért, tevékenységért, mely személyes biztonsági kódjának, bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. Amennyiben a személyes biztonsági kód vagy jelszó jogosulatlan harmadik személyek tudomására jutott, vagy juthat, úgy azokat haladéktalanul meg kell változtatni. A Szolgáltató a személyes biztonsági kód megváltoztatását Weboldalán ingyenesen biztosítja az Előfizető részére.
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
  1. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket
  Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
  A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
  Amennyiben a Szolgáltató harmadik fél közreműködését veszi igénybe személyes adatok kezelésének egyes elemeihez, kizárólag olyan adatfeldolgozókkal szerződik a GDPR 28. cikkében foglaltaknak megfelelően, akik adatkezelése - különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – azonos garanciákat nyújtanak az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.
  Az adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás csak azokat a személyes adatokat érinti, amelyek az adatkezelés céljához feltétlenül szükségesek. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató VI./29. pontja tekintetében Adatfeldolgozót (Headwaymakers Kft) vesz igénybe az email-ek kiküldése céljából.
  SZÁMHORDOZÁSI SZABÁLYZAT
  Ügyfelünk számhordozást akkor kezdeményezhet, ha a hordozni kívánt telefonszám használatára jogosult, azaz érvényes szerződéssel rendelkezik jelenlegi szolgáltatójánál. Ez azt jelenti, hogy az adott telefonszámhoz tartozó, névre szóló előfizetői szerződése van). Számhordozás először az adott előfizetői számra vonatkozó szolgáltatás megindítása után 30 nappal kezdeményezhető.
  A számhordozást az 42NET Marvin Cloud Kft. bonyolítja teljes egészében. Ehhez szükség van egy meghatalmazásra, melyben ügyfelünk felhatalmazza a 42NET Marvin Cloud Kft-t, hogy számhordozási ügyben eljárjon Ön helyett jelenlegi szolgáltatójánál. Meghatalmazás ügyfélszolgálatunkon, vagy partnereinknél igényelhető.
  A számhordozás ún. számátadási időablakban történik meg. A számátadási időablak az a 4 óra hosszúságú időtartomány, amelyben számhordozáskor szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatónál megkezdődik, illetve a szolgáltatás az egyik előfizetői hozzáférési ponton megszűnik és a másik előfizetői hozzáférési ponton megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás szünetelhet. A számátadási időablakok kezdő időpontjait jogszabály rögzíti: munkanapokon 18.00 óra, szombaton 8.00 óra. A számhordozás időpontjáról e-mailben küldünk értesítést a hordozást megelőző 2-4 munkanappal.
  Számhordozást csak akkor tudunk kezdeményezni, amennyiben Ön jelenlegi szolgáltatója fele minden fizetési kötelezettséget teljesített, és nincs lejárt tartozása a hordozás pillanatában. Az átadó szolgáltató abban az esetben tagadhatja meg a számhordozási igényt, ha az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben számlatartozása vagy egyéb, szerződésből eredő tartozása van, amelyet az átvevő szolgáltató nem vállal át, vagy ha a számhordozást kér előfizető nem azonosítható a meghatározott dokumentumok alapján, vagy az adott előfizető számára a szolgáltatás megindítása óta még nem telt el 30 nap.
  A 42NET Marvin Cloud Kft. a számhordozást követően nem a hagyományos telefonvonalon szolgáltató tovább, hanem az Interneten keresztül ún. VoIP hálózaton. Ezt azt jelenti, hogy a számhordozási igény megadásakor ügyfelünknek össze kell kapcsolódni az 42NET Marvin Cloud Kft-vel az Interneten keresztül. Az összekapcsolódáshoz szükséges VoIP eszközt ügyfelünknek kell beszereznie. Eszközök beszerzésében és beüzemelésében kérje segítségünket, vagy jelezze igényét ügyfélszolgálatunkon.
  E dokumentum aláírásával ügyfelünk tudomásul veszi:
  • a számhordozás idő pontjának kijelölését követően nem áll módunkban a folyamatot visszafordítani.
  • a számhordozást követően minden egyéb szolgáltatás megszűnik az ügyfél telefonvonalán. Ez érinti esetleg azt az ADSL szolgáltatást is, mely meglévő telefonvonalán működött. Ennek következményeként a korábbi telefonszolgáltatással együtt az Internet-szolgáltatás is megszűnhet. Mivel az 42Link PBX telefonszolgáltatását csupán Internet-kapcsolaton keresztül lehet igénybe venni, az Internethez való (esetleg más módon történő) hozzákapcsolódásról az ügyfélnek gondoskodnia kell.
  Számhordozáshoz szükséges dokumentumok:
  • Számhordozási szabályzat (eredeti)
  • Előfizetői meghatalmazás (eredeti)
  • Szolgáltatási szerződés
  • Aláírás címpéldány (csak üzleti ügyfelek esetén)
  A számhordozási szabályzatot tudomásul veszem:
  Kelt: _____________________
  ____________________________
       Ügyfél
  1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes honlapjának címe

  Szolgáltató cégneve:

  42NET Marvin Cloud Korlátolt Felelősségű Társaság.

  Szolgáltató rövidített cégneve:

  42NET Marvin Cloud Kft.

  Szolgáltató székhelye:

  H-1149 Budapest, Angol utca 34

  Szolgáltató telephelye:

  H-2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 1.

  Szolgáltató levelezési címe:

  H-1112 Budapest, Angol utca 34

  Szolgáltató telefonszáma:

  1242

  Adószám:

  25830079-2-42

  Cégjegyzékszám:

  01-09-291494

  Statisztikai számjel:

  25830079-5829-113-01

  Bankszámlaszám:

  10100840-25197300-01005009

  Szolgáltató levelezési címe:

  H-1112 Budapest, Balatoni út 2/A

  ÁSZF elérhetősége:

  www.42NET.hu

  Központi e-mail cím:

  segitunk@42NET.hu

  Ügyfélszolgálat címe:

  H-1149, Budapest Angol utca 34.

  Ügyfélszolgálat telefonszáma:

  1242

  Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

  munkanapokon 09:00 - 17:00

  2. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. (a továbbiakban: Eht.) 130.§ (1) -ben foglaltaknak megfelelően, figyelemmel az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003 (XII. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: Efsz.) 3.§ (1) bekezdésére a Szolgáltató írásban Általános Szerződési Feltételeket köteles készíteni.
  Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja: Az ÁSZF célja, hogy az Eht-nak, az Efsz-nek és az egyéb, a távközlési szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének módját szabályozó jogszabályoknak megfelelően az Előfizetők számára hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse a Szolgáltató általános szerződési feltételeit.
  Az ÁSZF tárgyi hatálya: a címben specifikált Internet Protokoll (a továbbiakban: IP) alapú helyhez kötött és helyhez nem kötött hang;- videó;- szolgáltatásokra terjed ki. Az Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozzák a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit, a szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint az egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, a Ptk-ban foglalt rendelkezések és a jogszabályoknak megfelelően közzétett nemzetközi szerződések és szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak.
  Az ÁSZF személyi hatálya: A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és valamennyi Előfizetőre, Igénylőre, valamint Felhasználóra. Szolgáltató: az 1. pontban megjelölt gazdálkodó szervezet Igénylő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki, vagy amely használja, vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki, vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll. Felhasználó: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki, vagy amely az előfizetést az Előfizető felelőssége alapján használja.
  Az ÁSZF területi hatálya: kiterjed a Magyar Köztársaság területén mindazon közigazgatási egységre (város, község), ahol a Szolgáltató szolgáltatást nyújt a hírközlési hatóság által elfogadott és nyilvántartásba bejegyzett bejelentése alapján.
  A Szolgáltató, az Előfizető, illetőleg az Igénylő az egyedi Előfizetői szerződésben ezen ÁSZF-től egyező akarattal, közös megegyezéssel eltérhetnek.
  Az ÁSZF-et a Szolgáltató WEB oldalán és az ügyfélszolgálaton megtekintés céljából rendelkezésre bocsátja.
  Az ÁSZF időbeli hatálya: AZ ÁSZF az Eht. és az Efsz alapján a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig hatályos.
  3. A jelen ÁSZF alkalmazásában a szolgáltatások az IP alapú helyhez kötött, és az IP alapú helyhez nem kötött telefonszolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) jelenti, amelyek segítségével az Előfizetők az előfizetői végponton keresztül audió és vagy videó telefonszolgáltatást vehetnek igénybe.
  3.1 A helyhez kötött telefonszolgáltatás
  Jelen ÁSZF-ben azt a szolgáltatást jelenti, amely segítségével az Előfizetők előfizetői hozzáférési pontjukon keresztül hívást tudnak kezdeményezni ugyanazon vagy más helyhez kötött, illetve helyhez nem kötött telefonhálózatok előfizetői végpontjára, vagy bármely mobiltelefon hálózat előfizetői végpontjára. Az Előfizetők hívás fogadására képesek ugyanazon, vagy bármely helyhez kötött és helyhez nem kötött telefonhálózatból vagy mobiltelefon hálózatból érkező hívás esetében. A hívások kezdeményezése történhet akár belföldi, akár nemzetközi irányba, illetve hívások fogadása történhet akár belföldi akár nemzetközi irányból. (Számozás a 164/2005. (VIII. 16.) Korm. Rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási terve alapján).
  42Link Corporate, IP alapú hang (VoIP) szolgáltatás
  A helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás, beszéd valós idejű továbbítását jelenti. A távbeszélő összeköttetés létesítését és szolgáltatás előfizető azonosítását a szolgáltató telefonszámmal (földrajzi azonosítókkal) teszi lehetővé.
  A 42NET Marvin Cloud Kft., helyhez kötött távbeszélő szolgáltatása VoIP alapú telefonrendszer, amely az internet, mint hálózat közbeiktatásával sokrétű telefonálási alternatívát kínál, a hagyományos telefonszolgáltatásokkal szemben. A szolgáltatás távbeszélő összeköttetés létesítését teszi lehetővé belföldön és külföldön elérhető nyilvános távbeszélő (PSTN) és mobil rádiótelefon hálózathoz csatlakozó előfizetőkkel.
  A szolgáltatás KSH besorolása:
  • SZJ 64.20.12.0 Nyilvános helyi távbeszélő-szolgáltatás
  • SZJ 64.20.12.1 Nyilvános belföldi távbeszélő-szolgáltatás
  • SZJ 64.20.12.2 Nyilvános nemzetközi távbeszélő-szolgáltatás
  • SZJ 64.20.16 Adathálózati szolgáltatás
  • SZJ 64.20.28 Egyéb távközlési szolgáltatás
  A fenti szolgáltatások az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C törvény fogalmi meghatározása szerint „Helyhez kötött telefonszolgáltatás”-nak minősülnek, amelybe beletartoznak a korábban az Adathálózati szolgáltatások (SZJ szám: 64.20.16) körébe sorolt IP alapú hang (VoIP) szolgáltatások. A helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás az alábbi irányokba hívások kezdeményezését és kezdeményezett hívások végződtetését teszi lehetővé:
  • Helyi hívás
  • Belföldi távolsági hívás
  • Mobil hívások
  • Nemzetközi hívás
  • Ingyenes segélyhívás
  • Tudakozó hívás
  3.2 A helyhez nem kötött, ún. Nomadikus beszédcélú szolgáltatás
  Idetartoznak a mobilitást nem biztosító, de helytől független (nomád) használatot (akár különböző hozzáféréseken is) lehetővé tevő nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások.
  A nem helyhez kötött telefonszolgáltatás jelen ÁSZF-ben azt a szolgáltatást jelenti, hogy a helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás (SHS=21) esetén az Előfizetők azonosítását a 21-abc-defg felépítésű előfizetői hívószám teszi lehetővé. A szolgáltatás csak Magyarország területén vehető igénybe. A helyhez nem kötött elektronikus hírközlő hálózathoz csatlakozó előfizetői hozzáférési pont helye változhat. A helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás a helyhez kötöttel hívások kezdeményezése és hívhatóság szempontjából megegyezik.
  A Szolgáltató 42Link Universal szolgáltatása, olyan Internet protokoll alapú hangszolgáltatás (VoIP), amely Internet telefonhívások bonyolítására szolgál. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató biztosítja, hogy a szolgáltatás Előfizetője az Internetre csatlakozva bármely, a Díjszabásban (3. számú mellékletben) található díjtáblázatban feltüntetett hívásirányba tartozó telefonszámot felhívhasson, illetve a szolgáltatótól kapott 06 21 abcdefg szám segítségével felhívható legyen.
  A hívhatóságot és az Internet hálózatból történő kihívást a Szolgáltató a Társszolgáltató szolgáltatásainak felhasználásával nyújtja az Előfizető számára, míg az Internet hozzáférést bármely Internet szolgáltatótól igénybe veheti az Előfizető.
  A 42Link Universal szolgáltatás helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely nem minősül telefonszolgáltatásnak. A szolgáltatás nem helyettesíti a vezetékes és/vagy mobil telefonszolgáltatást, a szolgáltatás nem alkalmas segélyhívásra és jelenleg nem biztosít számhordozhatóságot, nem működik áramszünet esetén, és a hívások sikeressége - az Internet forgalmi viszonyaiból adódóan - nem garantált. A szolgáltatáshoz nem kapcsolódnak a telefonkönyvhöz és a tudakozóhoz fűződő jogszabályi kötelezettségek.
  Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtása nyilvános Internet hálózaton történik, annak ismert technológiai hátrányaival és korlátaival. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás technológiai hátrányaiból vagy korlátaiból származó minőség- vagy működésbeli csökkenésért, illetve a szolgáltatás igénybevétele során bekövetkezett esetleges károkért (adatvesztés, vírusfertőzés, meghibásodás).
  4. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MŰSZAKI FELTÉTELEI, FÖLDRAJZI, IDŐBELI ÉS ESETLEGES EGYÉB KORLÁTAI
  4.1. A Szolgáltatások igénybevételének műszaki feltételei
  A 3. pontban meghatározott szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen szélessávú Internet hozzáférés szolgáltatással (minimum 128 kbit/s fel- és letöltési sebesség), melyet bármely Internet szolgáltatótól megrendelhet. További feltétel, hogy az Előfizető rendelkezzen számítógéppel és a szükséges kiegészítőkkel (mikrofon, fülhallgató, IP telefon szoftverrel), vagy a szolgáltatás használatára alkalmas végberendezéssel (ATA + hagyományos telefon; IP telefon), vagy SIP protokollra alkalmas mobiltelefonnal, amely alkalmas az Internet hálózathoz való csatlakozásra.
  Szükséges ezen felül, hogy az Előfizető Előfizetői szerződést kössön a Szolgáltatóval 42Link Universal szolgáltatásra.
  4.2. A Szolgáltatások területi lefedettsége
  Szolgáltató a Szolgáltatásokat kizárólag a Magyar Köztársaság területén nyújtja.
  4.3 A Szolgáltatások elérhetősége más hálózatokból
  A 3. pontban meghatározott szolgáltatások keretében az Előfizetők azon társszolgáltatók hálózatából hívhatóak, amelyek erre vonatkozóan hálózati szerződést kötnek a Szolgáltatóval.
  Amennyiben újabb irányokból is hívhatóvá válik a szolgáltatáshoz kapott 06/21abcdefg hívószám, erről a Szolgáltató a www.42NET.hu oldalon tájékoztatja az Előfizetőt.
  A Szolgáltatások leírását, valamint díjait a Szolgáltató internetes oldalán a www.42NET.hu címen elérhetővé teszi, annak változásáról az Előfizetőket 30 nappal a változás hatályba lépése előtt értesíti.
  A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az egyes szolgáltatástípusokon belül a szolgáltatástípusok elemeiből szolgáltatáscsomagokat állítson össze. A szolgáltatáscsomagok leírását, valamint díjait a Szolgáltató weboldalán és ügyfélszolgálatán elérhetővé teszi, azok változásáról az Előfizetőket 30 nappal a változás hatályba lépése előtt értesíti.
  5. Az Előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai
  Az előfizetői szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtásáról a Szolgáltató, az Előfizető, illetve Igénylő (a továbbiakban együtt: Felek) Előfizetői szerződést kötnek.
  Az Előfizetői szerződést a felek írásban vagy rögzített telefonvonalon keresztül szóban, vagy kivételes esetben az Előfizetői szerződés, ráutaló magatartással kötik meg. Így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevétele esetén. Ráutaló magatartással létrejöttnek tekinthető a szerződés, amennyiben az Igénylő igénybejelentése alapján a Szolgáltató a kért előfizetői szolgáltatást írásos szerződés létrejöttének elmaradása esetén is teljesítette, az Igénylő a szolgáltatást igazolható módon igénybe vette.
  6. Szerződéskötés
  Szerződő felek az Előfizetői szerződést írásban vagy rögzített telefonvonalon keresztül szóban, a Szolgáltató képviselőjén, üzletkötőjén keresztül, ügyfélszolgálaton köthetik meg. Az Előfizetői szerződésből fakadó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése akkortól történik, amikortól a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét biztosítja.
  Üzletkötőn keresztül vagy ügyfélszolgálaton megkötött írásos szerződés úgy jön létre, hogy az Előfizető a szerződést aláírásával hitelesíti. A szerződés aláírásával az Előfizető az ÁSZF-ben foglaltakat, valamint a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező mellékletekben foglaltakat magára nézve elfogadja, és az ott meghatározottak szerinti díjakat a szolgáltatás igénybevételéért megfizeti. A szerződés a Felek között határozatlan időre jön létre kivéve, ha a Felek meghatározzák a szerződés időtartamát előre. A szerződés aláírását követően a Szolgáltató maximum 30 napon belül aktiválja a megrendelt szolgáltatásokat az Előfizető számára. Az aktiválást követően a Szolgáltató az Előfizetőnek megküldött e-mailben jelzi a szolgáltatás aktív állapotát.
  Írásos szerződés létrejöttével egyidejűleg a Szolgáltató az egyedi Előfizetői szerződés egy példányát és az ÁSZF kivonatát, valamint - az Előfizető kérésére - az ÁSZF egy példányát térítésmentesen köteles az Előfizető rendelkezésére bocsátani. Egyedi esetekben a szerződés kibővülhet az Előfizetői szerződésben rögzített egyéb mellékletekkel. Az ÁSZF elfogadásával Felhasználó elfogadja, hogy a szerződés és annak valamennyi melléklete kézbesítettnek tekinthető, amennyiben azt a Szolgáltató elektronikus levél formájában küldte meg.
  Amennyiben az Előfizetői szerződés ráutaló magatartással jött létre, a Szolgáltató postai vagy elektronikus úton megküldi az Előfizetői szerződés dokumentumait az Előfizetőnek, aki a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles azt aláírva visszajuttatni a Szolgáltatónak. Ennek elmaradása esetén a ráutaló magatartással létrejött szerződés is hatályosnak tekinthető. Ráutaló magatartással létrejött szerződés létrejöttének időpontja a szolgáltatás első igénybevételétől számított 30. naptári nap.
  Az előírt határidőn belül visszaküldött szerződés esetén a szerződés létrejöttének időpontja a szolgáltatás átadás/átvételének napjával megegyezik.
  Az Előfizetői szerződésben a felek megállapodhatnak abban, hogy az Előfizető a szerződést a Szolgáltató által nyújtott kedvezményekért cserébe meghatározott időn belül nem szünteti meg, nem szünetelteti, illetve a Szolgáltató által történő korlátozásra okot nem ad.
  A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötésekor megkülönbözteti az egyéni (természetes személy) és az üzleti (közületi) előfizetőt. Az Előfizetői szerződés megkötésekor a természetes személy Előfizető köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Az Előfizető ezt a nyilatkozatát az Előfizetői szerződés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja, ha ennek feltételei fennállnak.
  Az Előfizetői szerződés határozatlan vagy határozott időre jön létre. Legrövidebb szerződési időszakot természetes személy esetén és egyéb előfizetők esetén is egyedi megállapodás szabályozza.
  7. Az Előfizetői szerződés Megkötéséhez az alábbi előfizetői adatok szükségesek:
  1. Magánszemélyek esetén:
   • név
   • születési dátum
   • személyi igazolvány száma;
   • adószám;
   • állandó lakóhely;
   • e-mail cím
   • mobiltelefonszám
  2. Cégek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók1 esetén:
   • cég/egyéb szervezet/egyéni vállalkozó neve;
   • cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;
   • székhely
   • bankszámlaszám, adószám;
   • kapcsolattartó név
   • levelezési cím
   • alternatív értesítési telefonszám
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben az Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Előfizető nem, hiányosan, vagy nem a valóságnak megfelelően adja meg, az Előfizetői szerződés nem jön létre.
  A Szolgáltató az Előfizető által szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése céljából az alábbi eredeti dokumentumok bemutatását kérheti:
  1. Cégjegyzékben nyilvántartott szervezetek (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, betéti társaság, közkereseti társaság, közös vállalat, szövetkezet, közhasznú társaság, egyesülés, egyéni cég, oktatói munkaközösség, vízgazdálkodási társulat) esetében:
  2. - 30 napnál nem régebbi és hatályos adatokat tartalmazó cégbírósági bejegyző végzés, vagy cégkivonat, amennyiben még nincs bejegyezve a Cégbíróság által érkeztetett bejegyzési kérelem teljes példánya, vagy mindezek másolati példánya, aláírási címpéldány, a cégjegyzésre jogosult személyazonosító okmánya, meghatalmazás közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el)

  3. Cégjegyzékben nem nyilvántartott szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyházak, politikai pártok, társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák, stb.) esetében:
  4. - 30 napnál nem régebbi hatályos adatokat tartalmazó bírósági nyilvántartásba vételről rendelkező végzés, vagy nyilvántartásba vétel előtt az alapszabály bíróság által érkeztetett másolati példánya, a képviseletre jogosult személyazonosító okmánya. Szükséges lehet meghatalmazás közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában, abban az esetben ha nem az aláírásra jogosult személy jár el.

  5. Egyéni vállalkozók esetében: a vállalkozó igazolvány eredeti vagy másolati példánya, személyi azonosító okmány, meghatalmazás közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el)
  6. Természetes személy esetében: személyi azonosító okmány, meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el).
  Jelen pont vonatkozásában személy azonosítására alkalmas dokumentumnak minősül a személyi igazolvány és a lakcímkártya, az új típusú vezetői engedély, az útlevél, a tartózkodási engedély, a letelepedési engedély.
  8. A szerződés aláírására jogosultak:
  1. az Előfizető részéről:
  2. - természetes személy Előfizető esetén az Előfizető saját kezűleg vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott képviselője - nem természetes személy Előfizető esetén a képviseletre jogosult személy(ek) cégszerűen.
  3. a Szolgáltató részéről:
  4. - az Ügyfélszolgálati Irodában történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató arra felhatalmazott munkatársa vagy - az Ügyfélszolgálati Irodán kívül megkötött szerződés esetén a Szolgáltató aláírásra felhatalmazott képviselője írja alá. Az Előfizetői szerződésben foglalt adatok valóságtartalmáért az aláíró személy tartozik felelősséggel, az Előfizetői
  szerződéssel járó kötelezettségek az Előfizetőt terhelik.
  9. Az elektronikus úton történő (online) regisztráció és szerződéskötés
  Az online szerződéskötést minden esetben megelőzi a potenciális előfizető (Tesztelő) szolgáltatástesztelési folyamata. E folyamat részletes feltételei jelen ÁSZF 7. számú mellékletében találhatók. Alapvetően szükséges egy működő, a Tesztelő által használt kapcsolattartási email cím és egy működő, szöveges üzenet (SMS) fogadására alkalmas mobiltelefon megadása a Szolgáltató visszaigazolásának, valamint a teszteléshez szükséges adatok fogadására. A regisztráció, tesztelés és online szerződéskötés lépései:
  1. Az online regisztrációs űrlap kitöltése: A Szolgáltatás tesztelésének igénylése az online felületen a Szolgáltatás tesztelési feltételeinek elfogadásával (a jelen ÁSZF 7. számú melléklete) és az űrlap, mint igénybejelentés kitöltésével történik. Az űrlap kitöltése során a Tesztelő a saját adatait adja meg. A Tesztelő által kötelezően megadandó adatok: Tesztelő neve, Tesztelő email címe, Tesztelő mobiltelefonszáma. Az online tesztelési folyamat igénylése során a Tesztelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A kötelezően kitöltendő adatokat a rendszer formailag ellenőrzi, és visszajelzést ad a hibás kitöltésre vonatkozóan. A Tesztelő tesztelésre történő regisztrációja csak akkor jöhet létre, ha az online regisztrációs felület (oldal) alján található négyzet (checkbox) bejelölésével a Szolgáltató számára visszaigazolja, hogy elfogadja a tesztelés feltételeit (a jelen ÁSZF 7. számú melléklete). A tesztelés nem kötelezi a Tesztelőt a tesztidőszakot követő szerződés megkötésére.
  2. A tesztigény-bejelentés adatainak elküldése és a tesztidőszak megkezdése: Az elküldést követően az igénybejelentés elektronikus úton továbbításra kerül a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató az igénybejelentés beérkezését követően azonnali email és SMS üzenetben kiküldi a Tesztelő által regisztrált elérhetőségekre a teszteléshez szükséges adatokat. Ugyanebben az időpontban megkezdődik a tesztidőszak. A Szolgáltató nem felelős, ha a Tesztelő az általa tévesen regisztrált elérhetőségeiből adódóan nem kapja meg a teszteléshez szükséges adatokat. A Szolgáltató jogosult, ha bizonyos jogi feltételek nem teljesülnek, a tesztelés visszautasítására.
  3. A tesztidőszak vége: A tesztelési feltételekben (a jelen ÁSZF 7. számú melléklete) pontosan megjelölt esetekben a Szolgáltató megszűnteti a Tesztelő szolgáltatástesztelésnek lehetőségét. A Szolgáltató erről a Tesztelőt email-ben értesíti, valamint további tesztelési kísérleteikor hangüzenetben tájékoztatja. A tesztelőnek további tesztelésre nincs lehetősége. Az értesítő email tartalmazza a Tesztelő online szerződési oldalára vezető linket. A Tesztelő nem köteles a Szolgáltatóval szerződni. A Szolgáltató, amennyiben a Tesztelő nem köt szerződést a tesztidőszak végét követő 90. napig, jogosult a Tesztelő tesztfiókjának megszűntetésére, valamint a Tesztelőnek automatikusan kiosztott tesztadatainak visszavonására. A Szolgáltató erről a Tesztelőt email-ben értesíti.
  4. Online szerződés megkötése: Amennyiben a Tesztelő a tesztidőszak végét követően szeretné megkötni az online szerződést, úgy a tesztidőszak végén kiküldött automatikus email utasításait követve a saját online szerződő oldalán további adatait megadva szerződhet. A további kötelezendően megadandó adatok: a Tesztelő születési ideje, a Tesztelő személyi igazolvány száma, a Tesztelő adószáma és a Tesztelő levelezési címe. Az online szerződési folyamat során a Tesztelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az online módon kötött Szerződés csak akkor jöhet létre, ha a Tesztelő az online szerződéskötésre vonatkozó szabályokat elfogadja, és ezt az online megrendelő felület (oldal) alján található négyzet (checkbox) bejelölésével a Szolgáltató számára visszaigazolja. Ha a Tesztelő nem fogadja el az online szerződéskötésre vonatkozó feltételeket, a 1242-as telefonszámon érdeklődhet a Szerződés megkötésének egyéb lehetőségeiről. Az ELKÜLD gomb megnyomásával a Tesztelő elfogadja és számára kötelező érvényűnek tekinti az online szerződést.
  5. A szerződés elküldése és a szolgáltatási időszak megkezdése: Az elküldést követően a szerződési igénybejelentés elektronikus úton továbbításra kerül a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a szerződési igénybejelentés beérkezését követően elbírálja a Tesztelő által megadott adatokat. A Szolgáltató az adatok elbírálására maximum 48 órát határozott meg. A Szolgáltató, amennyiben elfogadja a Tesztelő által megadott adatokat, úgy rendszerében a Tesztelő státuszát Online Szerződött Előfizető státuszúra változtatja, ezzel a Szolgáltató elfogadja és saját részére is kötelező érvényűnek tekinti a szerződést. Ugyanebben az időpontban a Tesztelő Online Szerződött Előfizetővé válik, a szerződés elektronikus úton kiküldésre kerül és megkezdődik a szolgáltatási időszak. A szerződés és a szolgáltatási időszak határozatlan időre jön létre. A Szolgáltató jogosult, ha bizonyos jogi feltételek nem teljesülnek, a szerződés visszautasítására.
  6. Az Online Szerződött Előfizető státusz: A Szolgáltató Online Szerződött Előfizető státuszú Előfizetői jogosultak a Szolgáltató 42Link Universal szolgáltatásának igénybevételére az online szerződést követően minden naptári hónapban bruttó 3 000.- Ft forgalmi díj értékig. A Szolgáltató az Online Szerződött Előfizető havi forgalmát a 42Link Universal szolgáltatás mindenkori díjszabása alapján számolja. A Szolgáltató jogosult az Online Szerződött Előfizető havi forgalmát a következő hónap 5. napjáig kiszámlázni, és a számlát az Online Szerződött Előfizető részére elektronikus úton megküldeni. Az Online Szerződött Előfizető köteles a Szolgáltató által kiállított számlát a számlakiállítástól számolt 15 napig banki átutalással kifizetni.
  10. Szerződéskötés megtagadása
  A Szolgáltatót az Eht. 129.§.(1) bekezdése alapján nem terheli szerződéskötési kötelezettség, ezért fenntartja magának a jogot, hogy egyedi döntés alapján, indokolás nélkül megtagadhassa az új Előfizetői szerződés megkötését, így különösen:
  • ha az Előfizető a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket nem tudja biztosítani;
  • ha a Szolgáltató nyilvántartása szerint az Előfizetőnek a Szolgáltató felé tartozása van, vagy tudomására jut, hogy az Előfizetőnek más Szolgáltatókkal szemben 30 napnál régebbi lejárt tartozása van;
  • ha a Szolgáltatónál korábban igénybevett szolgáltatást az Előfizető súlyos szerződésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg;
  • ha - különös tekintettel az akciókhoz kötődő igénylések esetében - az Előfizető a Szolgáltatónak az előfizetői hozzáférési pont (fizikai) létesítése időpontjának egyeztetésére irányuló megkeresésétől számított 30 napon belül nem biztosítja Szolgáltató részére a megvalósítás (bekötés) feltételeit;
  • ha a Szolgáltató az Előfizetővel korábban fennállott szerződését felbontotta;
  • ha az Előfizető tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy:
  • az újabb szerződéskötést az Előfizető korábban fennálló tartozásának megfizetéséhez kösse, és/vagy a szerződés megkötésével egyidejűleg a belépési díj egyidejű megfizetésével egyhavi előfizetési díjnak megfelelő összeg - mint biztosíték - megfizetését kérje, mely biztosíték a szerződés megszűnése esetén díjtartozás hiányában Előfizetőnek visszajár, és/vagy határozott idejű szerződést kössön. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy fenti lehetőségek közül megítélése szerint válasszon, vagy azokat együttesen alkalmazza.
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az igénylő fizetőképességét más távközlési Szolgáltatóknál ellenőrizze.
  11. A szolgáltatások igénybevételének további műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai
  A szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által a hírközlési hatósághoz bejelentett, és ott nyilvántartásba vett területeken érhető el. Jelenleg ez a Magyar Köztársaság területe. A szolgáltatás az előfizetői hozzáférési pont létesítése, illetve a szolgáltatáscsomag bekapcsolása után az Előfizető és a Szolgáltató között megkötött Előfizetői szerződés alapján vehető igénybe.
  A Szolgáltató a szolgáltatás tartalmát az Előfizető előzetes értesítése mellett megváltoztathatja, és új szolgáltatáscsomagokat alakíthat ki.
  A Szolgáltató által biztosított szolgáltatásnak nincs időbeli korlátja. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötése előtt Szolgáltató az igénylőt - annak kérésére - előzetesen tájékoztatja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális és ajánlott műszaki követelményekről.
  Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az Előfizetői szerződés megkötésével az őt megillető jogokat harmadik személyre átruházza. Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés az ingatlanán kiépített előfizetői hozzáférési ponton keresztül történik.
  12.1 Előfizetői hozzáférési pont
  Előfizetői hozzáférési pont azon hálózati végpont, amelyen keresztül az Előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés csatlakoztatása révén, a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. A Szolgáltató jogosult az előfizetői hozzáférési pont létesítésekor egyszeri díjat (telepítési díj) felszámítani, abban az esetben, ha az Előfizető a Szolgáltatót bízza meg a hozzáférési pont kialakításával. Azon Előfizetők, akik helyhez nem kötött távközlési szolgáltatást vesznek igénybe, önállóan alakítják ki a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Előfizetői hozzáférési pontot. A Szolgáltató ebben az esetben nem jogosult telepítési díjat felszámítani. Azon Előfizetők, akik helyhez kötött távközlési szolgáltatást vesznek igénybe, önállóan alakítják ki a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Előfizetői végpontot. A Szolgáltató ebben az esetben nem jogosult telepítési díjat felszámítani, de az Előfizetőnek írásos szerződésben kell vállalni, hogy a kiépített végpontot kizárólag a szerződésben meghatározott felszerelési helyen üzemelteti. Minden a használatból adódó jogi felelősség ezt követően az Előfizetőt terheli.
  12.2 Az előfizetői hozzáférési pont létesítése
  A Szolgáltató az ingatlanon belüli előfizetői hozzáférési pont kiépítésével kapcsolatban az Előfizetővel állapodik meg. A telepítési díj egy hozzáférési pont kiépítését tartalmazza oly módon, hogy a Szolgáltató az Előfizető ingatlanában rendelkezésre álló internet-csatlakozási pont mellé telepíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket. További kábelezési, vagy minden olyan munkálat elvégzése, ami a szolgáltatás igénybevételének helyéig tart, az Előfizető feladata. A fentiekben megjelöltektől eltérő feltételek esetén a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont kiépítését megtagadhatja, vagy egyedi kalkuláción alapuló díjazásért vállalhatja. A helyben telepített és a szolgáltatás működéséhez szükséges Szolgáltatói berendezések/eszközök áramellátását az Előfizető köteles biztosítani. Az Előfizető érdekkörébe tartozó hálózatszakasz hibájáért Szolgáltatót felelősség nem terheli, az azon keletkezett hibák elhárítását nem, vagy csak külön díjazásért, megállapodás alapján vállalja.
  12.3 Előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje
  Az Előfizetői szerződés alapján az Előfizető külön kérésére az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató - a 4. számú mellékletben vállalt célértéknek megfelelően - a hálózatához kapcsolódó előfizetői hozzáférési pontot létesít, amelyen az Előfizető a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt a szerződés feltételei szerint igénybe veheti. Amennyiben a szolgáltató a 4. számú mellékletben vállalt célértéken belül nem létesít előfizetői hozzáférési pontot, illetve nem biztosítja a szolgáltatást, az Szolgáltató részéről az Előfizetői szerződés késedelmes teljesítésének minősül, amely esetben Szolgáltató kötbér megfizetésére kötelezhető. A Szolgáltató kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden késedelmes nap után a telepítés díjának egyharmada, legfeljebb azonban a telepítés díjával megegyező összegű. A telepítés díját az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza.
  Abban az esetben, ha Előfizető igényli a hozzáférési pont kialakításához a Szolgáltató közreműködését, igényét külön kell jeleznie a Szolgáltatónak. Nem minősül a Szolgáltató vonatkozásában késedelmes teljesítésnek az igénybejelentéstől számított, a 4. számú mellékletben vállalt célértéken túli Előfizetői hozzáférési pont létesítés vagy jelszolgáltatás megkezdés ha:
  1. a Felek a 4. számú mellékletben vállalt célértéknél későbbi időpontban állapodtak meg vagy
  2. az Előfizető a kiszámlázott telepítési díjat a számla határidejéig nem fizeti be vagy
  3. az Előfizető a helyszíni munkálatok feltételeit az előzetesen egyeztetett időpontban nem biztosítja vagy
  4. az Előfizető vagy harmadik személy magatartása miatt a rendszerre való csatlakozás késve vagy nem valósulhat meg.
  13.1 Az Előfizetői szerződés módosítása
  Az Előfizetői szerződés általában a Felek egyező akaratával módosítható. Az Előfizetői szerződés módosítása írásban, üzletkötőn keresztül, a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen, postai levélben vagy a szolgáltató rögzített telefonos ügyfélszolgálatán keresztül szóban az Előfizetői szerződés megkötésének szabályai szerint történhet.
  13.2 Az ÁSZF módosítása
  Az ÁSZF - azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően - nyilvánosságra kell hozni, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetővé kell tenni, valamint a hatóságnak meg kell küldeni. A Szolgáltató a módosítás hatóságnak történő megküldésének kivételével nem köteles a jelen bekezdésben foglaltakat az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti.
  Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén az eljárás az e pontban foglaltaktól eltér, az eljárást a 13.3 pont tartalmazza.
  13.3 A Szolgáltató egyoldalú szerződés módosításának esetei
  A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására jogosult, különösen, ha a Szolgáltató: a) a hálózat műszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb indokolt és szolgáltatással összefüggő üzleti ok miatt az előfizetői szolgáltatások körét, illetve a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit kívánja változtatni, b) a jelen ÁSZF-ben szereplő díjakat meg kívánja változtatni vagy c) jogszabályváltozás, hatósági döntés vagy
  d) egyéb, vis maior vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben bekövetkezett lényeges változás indokolja. A Szolgáltató a fentiek szerint jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az Előfizetőket értesíteni az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt.
  A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidő betartására olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-t nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken.
  13.4 Az Előfizető ÁSZF módosítás miatti szerződés felmondási joga
  Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-t a 13.3 pontban meghatározottak szerint egyoldalúan módosítja, az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában tett Szolgáltatói értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására. Ha a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői szerződést.
  Nem mondhatja fel az Előfizető az Előfizetői szerződést akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az Előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja az Előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.
  Az ÁSZF Szolgáltató általi módosítása esetén az Előfizető a fentiek szerinti felmondási joga helyett jogosult az egyedi Előfizetői szerződését ugyanattól a naptól hatályosan módosítani.
  Amennyiben a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításának következtében Előfizetőt megillető felmondásról szóló tájékoztatásban meghatározott határidőn de legkésőbb 15 napon belül az Előfizető nem nyilatkozik, továbbá a díj összegére irányuló módosítás esetén az Előfizető a módosított díjat megfizeti, úgy ezen magatartások az Előfizető részéről a módosított feltételek elfogadását jelentik.
  A jelen pont vonatkozásában az előfizető jognyilatkozat tételének kezdő időpontja az elektronikus levél formájában kézbesített értesítés elküldésének napját követő 4. napon, illetve az egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítés esetében az egyéb elektronikus hírközlési módon megtett közlés napját követő 4. napon.
  Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az Előfizetőt a törvényben előírt módon és időpontban értesítette.
  13.5 Kétoldalú szerződésmódosítás - lényeges módosítások esetében
  Lényeges módosításnak minősül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a szerződésmódosítást kezdeményezni. Az előfizetői nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás - a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak minősül.
  13.6 Díjmódosítás
  A Szolgáltató díjmódosítás esetén köteles az Előfizetőt az ÁSZF módosítására vonatkozó előírások megtartásával értesíteni. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, az Előfizetői nyilatkozattétel elmulasztása - a Feleknek az egyedi szerződésben rögzített erre vonatkozó eltérő megállapodása kivételével - elfogadásnak minősül.
  13.7 Előfizető egyoldalú szerződés módosításai
  Az egyedi Előfizetői szerződésnek az Előfizető egyoldalú nyilatkozatával történő módosítására a következő esetekben kerülhet sor:
  Az Előfizető előfizetői minősége (egyéni, nem egyéni Előfizető) megváltozik. Az Előfizető igénye esetén a bejelentést követő hónap első napjától megváltoztathatja Előfizetői minőségét, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 15 nappal megtette és az előfizetői minőség megváltoztatásához szükséges feltételeket igazolta, továbbá aktuális díjtartozása nincs és az adminisztrációs átírási díjat és az egyéb esetleg felmerülő díjakat (így például amennyiben az átírandó előfizetéshez hűségnyilatkozat kapcsolódik és a hűség átvállalására nem kerül sor, a hűségnyilatkozatban rögzített összeg) megfizette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi.
  Ha az Előfizető módosítani kívánja a fizetési módra vonatkozó nyilatkozatát, a bejelentést követő hónap első napjától megváltoztathatja a fizetési módot, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 30 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. Folyószámlás fizetési mód esetén az Előfizető köteles az előfizetési díj teljesítésével kapcsolatban a bank megnevezését és a számlaszámot a Szolgáltatónak megadni.
  A Szolgáltató a díjbeszedést az Előfizető nyilatkozata szerinti fizetési móddal köteles megkísérelni a módosítás hatályba lépésétől kezdődően. Ha ez a Szolgáltatón kívüli okból (pl. banki elutasítás megbízás hiánya vagy hibás bankszámlaszám miatt) nem vezet eredményre, a Szolgáltató - az Előfizető egyidejű értesítésével - visszatérhet a módosítás előtti fizetési módhoz. Ha a díjbeszedés folyamatosságában a bankszámlás fizetésre való átállás során kimaradás történik, a Szolgáltató jogosult az Előfizető első sikeres bankszámla terhelésekor vagy azt követően az aktuális díj mellett az időközben kialakult díjhátralék összegének leemelésére is.
  Ha az Előfizető valamely, a szerződésben szereplő adata, továbbá jogállása, gazdálkodása változik, köteles a változást követő 8 napon (fizetési mód megváltozása esetén a változás megelőző 30 napon) belül azt a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Az Előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ha ezt elmulasztja, az Előfizető ebből adódó esetleges káráért vagy bármely többletköltségéért a Szolgáltató nem felelős, és a Szolgáltatónak okozott esetleges kárt vagy többletköltséget a Szolgáltató az Előfizetőtől követelheti.
  Ha az Előfizető módosítani kívánja havidíjas szolgáltatásainak körét (új szolgáltatás aktiválása, meglévő szolgáltatás lemondása), azt a bejelentést követő hónap első napjától megváltoztathatja, feltéve, hogy kérelmét írásban (postai levél, fax, e-mail) annak kért hatályba lépése előtt legalább 3 munkanappal eljuttatta a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi.
  13.8 Felek közös megegyezésével történő Előfizetői szerződésmódosítás
  Átírás:
  Az Előfizető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az Előfizető személyének módosítását, ha személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás történik.
  Átírás esetén az átírás alapjául szolgáló tényekről a Feleknek mindkét fél által aláírva írásban, vagy az ügyfélszolgálati irodában együttesen (az Előfizető halála vagy megszűnése miatti átírás esetén az átírást kérő örökösnek vagy jogutódnak) kell nyilatkoznia vagy az átírás okát bírósági végzéssel vagy hagyatékátadó végzéssel kell igazolni. Az átírás időpontját az átírást kérő Felek az átírási kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy az átírási kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt kell benyújtani. Az átírási kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek megfelelő (beleértve a szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságot) kérelem benyújtásától számított 15 napon belül köteles teljesíteni. E rendelkezésektől a Szolgáltató az Előfizető kérésére eltekinthet.
  Ha az átírás során a régi és új Előfizetők előfizetői kategóriája megváltozik, akkor az átírás időpontjától az új Előfizetőnek az új Előfizetői kategóriára vonatkozó előfizetési díjakat kell megfizetnie.
  Az Előfizető az Előfizetői hozzáférési pont kiépítése előtt kérheti igénybejelentése átírását is. Ha a régi és új Előfizető által a hatályos ÁSZF szerint fizetendő díjak eltérnek, a díjkülönbözetet az átíráskor kell rendezni.
  A korábbi előfizető jogutódja - az a személy, akinek javára az átírás történt - a jogelőd szerződésből eredő tartozásaiért és egyéb kötelezettségeiért felelősséggel tartozik.
  Előfizető kijelenti, hogy az átírást követő 15 napon belül rendezi jogelődje fennálló tartozását, illetve eleget tesz a szerződésből fakadó elmaradt kötelezettségeinek.
  Áthelyezés:
  Az előfizetői hozzáférési pont tulajdonos Előfizető áthelyezés címén kérheti a Szolgáltatótól az előfizetői hozzáférési pont helyének megváltoztatását a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül. Az áthelyezési kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek megfelelő (beleértve a szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságot) kérelem benyújtásakor egyeztetett időpontban - de legfeljebb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül - teljesíti ha a kért új előfizetői hozzáférési pont kiépítésének műszaki feltételei adottak.
  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a kérelem benyújtásakor egyeztetett időpont megváltoztatását Előfizetőnél kezdeményezze és Előfizetővel egyeztetve új időpontot jelöljenek meg.
  Amennyiben Szolgáltató az egyeztetett időpontban saját érdekkörében felmerülő okból nem teljesít, úgy az késedelmes teljesítésnek minősül, amely esetben Szolgáltató kötbér megfizetésére kötelezhető. A Szolgáltató kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada, legfeljebb azonban az áthelyezés díjával megegyező összegű. Az áthelyezés díját a 3. számú melléklet tartalmazza.
  Ha az áthelyezés műszaki okok miatt nem teljesíthető, erről a Szolgáltató az áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül értesíti az Előfizetőt a várható teljesítési időpont (év, negyedév) megjelölésével, amely esetben az eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetésére sor kerül, és az előfizetői jogviszony ettől az időponttól kezdve az áthelyezési kérelem teljesítéséig szünetel. Ha az áthelyezésre az eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetését követő 180 napon belül nem kerül sor, az Előfizetői szerződés az Előfizető - a kiépítés hiányáról szóló - előzetes írásbeli értesítéséves megszűnik. Az áthelyezési kérelem beadásakor az Előfizető köteles megadni, hogy a szolgáltatási hozzáférési pontot mely címre kéri. Amennyiben az áthelyezési kérelem beadásakor az Előfizető a létesítési címet megadni nem tudja, a Szolgáltató az áthelyezési igényt 60 napig tartja nyilván. Ezt követően az Előfizetői szerződés megszűnik.
  14. Az előfizetői hívószámot a Szolgáltató az alábbi esetekben változtathatja:
  1. ha a Felek ebben megállapodtak;
  2. ha a módosítást jogszabály kötelezővé teszi;
  3. ha a számváltoztatás műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen, és ennek szükségességét a hatóság igazolta.
  A Szolgáltató az Előfizető kérésére megváltoztatja az előfizetői hívószámot, ha annak műszaki feltételei adottak. Felek eltérő megállapodása hiányában a megváltozott hívószámot a Szolgáltató választja ki a rendelkezésre álló számtartományból. Az Előfizető kérésére történő számváltoztatás díját a 3. sz. melléklet tartalmazza.
  Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető hívószám megváltoztatására irányuló kérelmét műszaki feltételek hiányára hivatkozva megtagadja, köteles az elutasítást részletesen megindokolni.
  A Szolgáltató köteles a b) és c) pontban meghatározott esetekben az Előfizetőt legalább 30 nappal előre értesíteni a hívószám megváltozásáról és tájékoztatni az Efsz rendelet 8.§ (5)-ben lefektetett jogairól, amely szerint az előfizetői hívószám megváltoztatása esetén az Előfizető igényelheti, hogy a korábbi előfizetői hívószámon az új előfizetői hívószámról a Szolgáltató 60 napig - a Szolgáltató által meghatározott szövegkészletből az Előfizető által választott szöveggel - tájékoztatást adjon, továbbá, hogy a Szolgáltató a hívószámot 6 hónapig ne rendelje más előfizetőhöz. Előfizetői igény hiányában Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hívószámot 60 nap után más előfizetőhöz rendelje. A Szolgáltató az előfizetői hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján köteles mindaddig tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz, de legfeljebb az előfizetői hívószám megváltozásától számított egy évig.
  Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének bármely esetében a szüneteltetés időtartama alatt az Előfizető hívást kezdeményezni és fogadni nem tud. Ez vonatkozik a segélyhívó számokra is.
  15. A szolgáltatás szünetelhet
  1. Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból vagy
  2. az Előfizető érdekkörébe tartozó okból
  3. mindkét fél érdekkörén kívüli okból (vis maior) vagy
  4. a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon.
  A szüneteltetés ideje beszámít az éves rendelkezésre állási időbe.
  15.1 Szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból, valamint a mindkét fél érdekkörén kívüli okból
  történő szünetelés A szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, rendkívüli karbantartása vagy a hálózaton végzett havi rendszeres karbantartás miatt átmenetileg szünetelhet. A tervezett szüneteltetésről a Szolgáltató az Előfizetőket annak megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíti, és a munkát úgy szervezi, hogy a szüneteltetés — amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre — naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg, a rendszeres karbantartás idején túl. A szolgáltatás rendszeres karbantartás miatti szüneteltetése miatti időtartam, de maximum havonta 1 nap a rendelkezésre állás időalapjába nem számít bele.
  Az Előfizetői szolgáltatások teljesítése szempontjából mindkét fél érdekkörén kívüli, előre nem látható és el nem hárítható oknak, azaz vis maiornak minősül különösen a háborús helyzet, sztrájk, természeti katasztrófa, a hálózat valamely elemét működésképtelenné tevő természeti erő vagy harmadik fél által okozott erőhatás, illetve a szolgáltatást megtiltó vagy szüneteltetését elrendelő, jogszabályon alapuló hatósági rendelkezés.
  Ha a szünetelésre a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor - ide nem értve a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles.
  Ha a szüneteltetés meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy Szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. A szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  15.2 A szolgáltatás szüneteltetése az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt
  Előfizető érdekkörébe tartozó oknak minősül a szünetelés, ha a szünetelést az Előfizető kérte, vagy a szünetelés az Előfizetőnek felróható okra vezethető vissza.
  Az Előfizető kérésére az Előfizetői szolgáltatás határozott időre szünetelhet - kivéve a határozott idejű szerződéseket. Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését írásban, legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás előtt kérheti. A szüneteltetés az Előfizető által kért visszakapcsolásig, a szerződés felmondásáig, a maximális szüneteltetési idő lejártáig tart. A visszakapcsolást az Előfizető a szüneteltetés kérésekor, vagy a kért visszakapcsolást megelőzően legalább 5 munkanappal, írásban kérheti. A visszakapcsolást a Szolgáltató legkésőbb az Előfizető által kért munkanapig elvégzi, a 3. sz mellékletben meghatározott eljárási díj megfizetése mellett.
  Az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatti szüneteltetés ideje a rendelkezésre állás idejébe beleszámít. Amennyiben az Előfizető a szüneteltetés lejárta után nem kéri a szolgáltatás visszakapcsolását, úgy Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést 8 napos felmondási idővel felmondani.
  A szolgáltatást egy naptári évben az egyéni Előfizető legfeljebb 6 hónapra szüneteltetheti, míg más előfizetők esetében a szüneteltetés időtartama legalább egy hónap azzal, hogy a szüneteltetés összidőtartama naptári évenként legfeljebb 6 hónap. E szabály alkalmazása alól a Szolgáltató az Előfizető kérésére indokolt esetben eltekinthet.
  Amennyiben az Előfizető a szolgáltatást feltételes kedvezménnyel kívánja igénybe venni, úgy az érdekkörébe tartozó szolgáltatás szüneteltetésének lehetőségéről a hűségnyilatkozatban vállalt időtartamra lemond.
  A szüneteltetés az Előfizetői jogviszony folytonosságát nem érinti.
  16.1 A Szolgáltató szolgáltatás-korlátozási joga
  Az Előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult:
  1. az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az Előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott,
  2. az Előfizető az Előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja,
  3. az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló első felszólításban megjelölt - de legalább 10 napos; 2 000 Ft feletti díjtartozás esetén a fizetési határidő lejártát követő 10 napos- határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az ÁSZF-ben meghatározott vagyoni biztosítékot,
  4. Tiltott használat miatti szolgáltatás-korlátozás: amennyiben Előfizető súlyosan megszegi a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi vagy magyarországi törvényeket, jog-, etikai szabályokat, elveket.
  Az Előfizetői hozzáférést biztosító Szolgáltató a közreműködő szolgáltató megkeresése esetén is korlátozhatja az Előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét, ha 16.1. b) c) pontjaiban meghatározott feltételek az Előfizető által - a szolgáltató-választás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről szóló jogszabály szerint - választott közreműködő szolgáltató vonatkozásában állnak fenn.
  A Szolgáltató az előfizetés korlátozásának megkezdésekor az Előfizetőt írásban, elektronikus levél formájában értesíti. A korlátozás időtartama alatt a Szolgáltató az Előfizetői szerződésben megrendelt szolgáltatásokat sem biztosítja. A korlátozás ideje beszámít az éves rendelkezésre állási időbe.
  A fenti bekezdéstől eltérően a telefonszolgáltatás tekintetében Szolgáltató a szolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani
  1. az Előfizető hívhatóságát,
  2. a segélykérő hívások továbbítását,
  3. a szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét,
  4. a hibabejelentőjének elérhetőségét.
  16.2 Előfizetői szolgáltatás korlátozás megszüntetése
  A Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére a 16.1. pont szerinti bármely korlátozást a kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül megszüntetni, ha a korlátozás oka megszűnt, az Előfizetőnek nincs semmilyen díjtartozása és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez.
  A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért a 3. számú mellékletben feltüntetett visszakapcsolási díjat (visszakapcsolási díj Szolgáltató általi felfüggesztés esetén) számolhat fel.
  A szolgáltatás - Előfizető általi szerződésszegés miatti - korlátozásból eredő igényét a Szolgáltató peren kívüli vagy peres úton érvényesítheti az Előfizetővel szemben szerződésszegés jogcímén.
  17. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével egyidejűleg a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség esedékessé válik. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megszűnésekor megküldi az Előfizető részére az utolsó tárgyidőszakra vonatkozó számlát, illetve az igénybe vett szolgáltatás alapján a Szolgáltatónak még járó és ki nem egyenlített tartozásról kiállított számlát.
  17.1 A határozott idejű szerződés megszűnése
  A határozott idejű Előfizetői szerződés megszűnik
  1. a határozott idő leteltével - amennyiben a Felek az Előfizetői szerződésben ettől eltérően nem állapodnak meg,
  2. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén,
  3. a természetes személy Előfizető halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy az átírást nem igényli,
  4. a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén,
  5. az egyedi Előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, amelyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt,
  6. a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével,
  7. a Felek közös megegyezésével.
  A határozott idejű szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az Előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.
  17.2 A határozatlan idejű szerződés megszűnése
  A határozatlan idejű Előfizetői szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
  1. valamelyik fél általi felmondással,
  2. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén,
  3. a természetes személy Előfizető halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy az átírást nem igényli,
  4. a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, az egyedi Előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, amelyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével, a Felek közös megegyezésével.
  A határozatlan idejű szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az Előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.
  A határozatlan idejű szerződés automatikusan megszűnik, amennyiben az Előfizető az utolsó hívást követően 180 napig teljesen tétlen. Ez azt jelenti, hogy az Előfizető arra alkalmas készülékkel nem regisztrál a Szolgáltató hálózatában, illetve hívást nem kezdeményez és nem fogad. Határozatlan idejű szerződés automatikus megszűnése esetén az Előfizető:
  1. a szerződés megszűnését követő 180 napig visszaigényelheti hívószámát az adminisztrációs díj megfizetése mellett.
  2. nem élhet számhordozási kéréssel a Szolgáltató felé.
  18. A szerződés felmondásának szabályai az Előfizető részéről
  Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői szerződést írásban, legalább 8 naptári napos felmondási határidővel, indoklás nélkül bármikor jogosult felmondani.
  Az Előfizetői szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követő 8. nap. Az Előfizető ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi tartozását azonnal kiegyenlíteni. Az Előfizető a szerződés felmondása esetén köteles együttműködni a Szolgáltatóval.
  Az Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket a szerződés megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban a Szolgáltató ügyfélszolgálati pontján leadni, illetve együttműködni Szolgáltató képviselőjével azok leszerelésében.
  19. A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről
  Az Előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondásának ideje - a szerződésszegés és az előfizetési díj nem fizetése miatti felmondás kivételével - nem lehet kevesebb, mint 60 nap.
  A Szolgáltató az Előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles megküldeni az Előfizetőnek, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem így tudja értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ebben az esetben az értesítést Szolgáltató egyéb módon is teljesítheti. A felmondásnak tartalmaznia kell:
  1. a felmondás indokát,
  2. a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját,
  3. ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról, hogy ha az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával.
  Az Előfizetői szerződés megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha az Előfizető részére a Szolgáltató írásbeli felmondását kézbesítették. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által az Előfizető utoljára bejelentett nevére és címére küldött tértivevényes levél az „átvételt megtagadta, nem fogadta el, nem kereste, ismeretlen vagy elköltözött, meghalt” jelzéssel érkezik vissza. Ebben az esetben a szerződés megszűnésének időpontja a visszaérkezéstől számított 3. nap.
  Az Előfizetői szerződés felmondása nem mentesíti az Előfizetőt a Szolgáltató szerződésből eredő követeléseinek megtérítése alól.
  19.1 A Szolgáltató Felmondása Előfizetői szerződésszegés esetén
  A Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése esetén az Előfizetői szerződést az Eht. 134 § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint 15 napos határidővel felmondhatja, ha
  1. az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű* működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg.
  2. az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze,
  3. az Előfizető az egyetemes Előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti,
  4. az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.
   * A Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését veszélyeztető cselekménynek minősül különösen az, ha az Előfizető a szolgáltatáshoz használt eszközöket a szerződésben foglaltaktól eltérően üzemelteti, átalakítja, megrongálja.
  19.2 A Szolgáltató felmondása előfizetői díjtartozás esetén
  A Szolgáltató az Előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 8 nappal követő második értesítés megtörténtét követően, annak kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon belül sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha
  1. a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget,
  2. az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti,
  3. az Előfizető díjfizetési kötelezettségét a második értesítés megtörténtét követően, annak kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon belül kiegyenlítette, és azt a Szolgáltató felé hitelt érdemlő módon igazolta.
  A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy - az ÁSZF 16.1 pontjának feltételei szerint - a kárenyhítés érdekében korlátozni az Előfizetői szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak.
  Amennyiben az Előfizető több Előfizetői Szerződést kötött a Szolgáltatóval és akár egy szerződéssel kapcsolatban is elmulasztotta díjfizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult megszüntetni az Előfizető valamennyi Előfizetői Szerződését a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.
  Ha az Előfizető a felmondási idő alatt a felmondásra okot adó szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni. Ha a Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatást a felmondási idő alatt korlátozta, köteles azt haladéktalanul megszüntetni, és a szerződés szerinti állapotot visszaállítani.
  19.3 A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén
  Az Előfizetői szerződés megszűnésekor az Előfizető túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az Előfizető írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre. Az 500 Ft alatti túlfizetést a Szolgáltató az Előfizető kérésére, az ügyfélszolgálatán fizeti vissza.
  20. Amennyiben az Előfizetői szerződés megkötésekor az Előfizető kedvezményt vett igénybe, amelyet a Szolgáltató a megjelölt szolgáltatási szint igénybevételéhez kötött, az Előfizető nem jogosult a kedvezményes időszak időtartama alatt a szerződés felmondására, szüneteltetésére, módosítására, különben ezen esetekben az Előfizető elveszíti a kedvezményt. A kedvezményt abban az esetben is elveszíti az Előfizető, ha a szerződés Szolgáltató általi felmondására az Előfizető szerződésszegése miatt kerül sor.
  Az Előfizető a feltételes kedvezmény elvesztése esetén köteles a kedvezménynek az egyedi Előfizetői szerződésben megállapított vagy a szerint kalkulált összegét késedelmi kamattal növelten a Szolgáltató részére megfizetni.
  21. Az Előfizetői szerződés megszűnése esetén Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a tőle elvárható módon együttműködik a Szolgáltatóval. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az átadott, Szolgáltató tulajdonában lévő technikai eszközöket a szerződés megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban visszaszolgáltatja a Szolgáltatónak. Amennyiben ennek a kötelezettségének a szerződés megszűnését követő 8 napon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a ténylegesen igazolható kárának megtérítésére.
  22. A minőségi mutatók meghatározását, illetve ezek minimál, és célértékeit a jelen ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza
  22. 1 A minőségi célértékek értelmezése
  1. Új hozzáférés létesítési idő
   A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80%-ában teljesített határideje. [megkezdett naptári nap]
  2. Minőségi panasz hibaelhárítási ideje
   A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ában tejesített határideje. [megkezdett óra]
  3. Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje
   A bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80%-ában teljesített határideje [megkezdett nap]
  4. A szolgáltatás-rendelkezésre állása (RA)
   A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest [%]
  5. A rendelkezésre állás számítási módja
   RA=[1-SZKT/SZT]*100, ahol
   SZKT - szolgáltatás-kiesés teljes időtartama
   SZT - teljes elvi szolgáltatási időtartam
  6. A sikertelen hívások aránya
   A sikertelen hívások aránya a vizsgált időtartamban megkísérelt összes hívások számához képest. (%)
  7. A hívás felépítési ideje
   A hívás felépítése az az időtartam, amely alatt az összeköttetés felépül. (megkezdett másodperc)
  8. Kezelő, hibafelvevő válaszideje:
   A kezelői, hibafelvevő munkahelyekre beérkezett hívások 75%-ában teljesített együttes válaszideje. (másodperc)
  9. Bithibaarány hozzáférési vonalanként
   A hibásan átvitt bitek számának aránya az átvitt összes bitek számához képest.
  22.2 A szolgáltatás minőségének ellenőrzése
  A szolgáltatás minőségét a Szolgáltató ellenőrzi
  1. a központi berendezések ellenőrzésével folyamatosan és méréssel legalább félévente rendszeresen,
  2. a gerinchálózaton meglevő mérőpontokon keresztül rendszeresen,
  3. az Előfizetői hozzáférési pontokon időszakonkénti szúrópróbaszerű méréssel, illetve a 229/2008. (IX. 12.) Kormányrendeletben és az MSZ EN 50083-7:1998 szabványban meghatározott mérésszámban és módon.
  4. az Előfizető minőségre vonatkozó panasza esetén az Előfizető Előfizetői hozzáférési pontján a panasztól függően objektív módon méréssel és/vagy szubjektív módon szemrevételezéssel.
  A méréshez a Szolgáltató megfelelő műszert és szükség esetén ellenőrző vevőberendezést alkalmaz. A mérés eredményeit a Szolgáltató dokumentálja.
  22.3 A minőségi célértéktől való eltérés
  A Szolgáltató kivételesen indokolt esetben jogosult a minőségi célérték vállalt paraméterektől eltérő, csökkentett minőségi célértékekkel való szolgáltatás nyújtására. Csökkentett minőségi követelményű szolgáltatás nyújtására
  1. csökkentett műszaki minőségű részszolgáltatás felhasználásával vagy
  2. a teljes értékű szolgáltatás követelményeinek meg nem felelő minőségű bejövő szolgáltatás esetén kerülhet sor.
  3. Csökkentett műszaki minőségű részszolgáltatás igénybevétele akkor indokolt, ha
  4. a szolgáltatás másik, teljes értékű részszolgáltatás felhasználása telítettség miatt már nem lehetséges vagy
  5. a rendelkezésre álló teljes értékű szolgáltatás kapacitás olyan műszaki megoldás mellett nyújtható, hogy így a felhasználást a régebbi Előfizetői eszközök nem teszik lehetővé vagy
  6. az Előfizetői végponton nem áll rendelkezésre megfelelő minőségű Internet-kapcsolat a teljes értékű szolgáltatás nyújtására.
  22.4 Minőségi célérték miatti Előfizetői vita
  Ha az Előfizetői panasz miatt lefolytatott mérés eredményét az Előfizető vitatja, a vita eldöntése érdekében az Előfizető jogosult a hírközlési hatóságtól minőség vizsgálatot kérni. Amennyiben a hatóság által elvégzett mérés eredményeként bebizonyosodik, hogy a szolgáltatás minősége nem megfelelő, a Szolgáltató köteles a szolgáltatás minőségét a vállalt minőségi célértékeknek megfelelőre kijavítani. Amennyiben az Előfizető ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi, és a megismételt vizsgálatot igényli, úgy a Szolgáltató jogosult a hatósággal közösen azt elvégezni. Amennyiben a vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit a Szolgáltató jogosult az Előfizetőre áthárítani.
  A Szolgáltató nem tekinti a minőségi célértéktől való eltérésnek az Előfizető Internet-kapcsolatának hibájából bekövetkező minőségromlást.
  Szolgáltató jogosult a minimálisan vállalt műszaki paramétereket meghaladó értékű - maximált teljesítési értéket meghatározni szolgáltatásonként.
  A szolgáltatás észlelhető hiányosságait az Előfizetőnek haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató hibaelhárító szolgálatánál.
  A hiba elhárítása, megszüntetése érdekében Előfizető köteles Szolgáltatóval együttműködni, különösen a hibaelhárítást és karbantartást lehetővé tenni, ellenkező esetben Szolgáltatónak okozott kárért felelősséggel tartozik különösen abban az esetben, ha más Előfizetőket is érintő hiba elhárítását, illetve az egyéb hálózat üzemeltetési tevékenységét akadályozza vagy hiúsítja meg.
  23.1 Egyszeri díjak
  Az Előfizető a Szolgáltató egyes nem rendszeres szolgáltatásaiért alkalmanként a 3. sz. melléklet szerinti egyszeri, illetve adminisztrációs díjakat köteles fizetni. Az aktuális díjak mértékét, alkalmazásának szabályait a mindenkor hatályos ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.
  23.2 Előfizetési díjak
  Az Előfizető az Előfizetői szolgáltatásokért az ÁSZF 3. sz. melléklete szerinti díjakat köteles fizetni.
  23.3 Havi hívásforgalmi díjak Az Előfizető az Előfizetői szolgáltatásokért az ÁSZF 3. sz. melléklete szerinti percdíjak és zónalista alapján megállapított forgalmi díjat köteles fizetni. Szolgáltató a hívások után kapcsolási díjat nem számol fel.
  23.4 Számlázás módja és a díjbeszedés rendje
  A Szolgáltató az esedékes díjakról az esedékesség hónapjában számlát küld az Előfizetőnek, aki a számla összegét az azon feltüntetett határidőig köteles kiegyenlíteni. A fizetési határidő nem lehet kevesebb a számla keltétől számított 8 naptári napnál. Az Előfizető által megadott levelezési címre, illetve az Előfizető állandó lakhelyére, tartózkodási helyére, székhelyére kiküldött számlák és értesítések a postára adástól számított 5. napon kézbesítettnek tekintendők. Elektronikus úton kiküldött vagy közzé tett számla esetén a kézbesítés időpontja a kiállítástól számított 5. nap. Ha az Előfizető a számlát a tárgyhó végéig nem kapja meg, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyhó 20. napjáig bejelenteni. A Szolgáltató a fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett egyszeri és rendszeres díjat vagy költséget az esedékesség napjától számított egy éven belül számlázhatja.
  A számla kiegyenlítése történhet átutalással, bankkártyás fizetéssel a szolgáltató weboldalán keresztül vagy személyesen bankkártyával a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában. Az Előfizetőnek a számlán feltüntetett, esedékes teljes összeget kell megfizetnie a fizetési határidőig, az összegre nézve beszámítással nem élhet.
  A telepítési díjat, ha ilyen költség felmerül, az Előfizető bekapcsolása után fizeti meg az Előfizető a Szolgáltató számlája alapján.
  A Szolgáltató által kiállított számla a mindenkori jogszabályoknak megfelel. A számlázási rendszer zárt, így a Szolgáltató által kiállított számlák aláírás nélkül is érvényesek.
  23.5 Díjfizetési gyakoriság, számlázási időszak
  Az előfizetési- és a forgalmi díj megfizetésének gyakorisága havi rendszerességgel történik. A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül esedékes.
  A díjfizetési időszakok naptári időszakokra értendők.
  A Szolgáltatónak jogában áll a számlázási időszakot módosítani. A díjfizetési időszak módosulásáról a Szolgáltató az Előfizetőt jelen ÁSZF-ben meghatározott módon értesíti.
  23.6 Kedvezmény az egyes díjakban
  A Szolgáltatónak jogában áll az Előfizetők egyes rétegei, csoportjai számára az értékesítést elősegítendő, kedvezményes akciót szervezni. A Szolgáltató önállóan dönthet a kedvezményekről, meghatározott idejű, illetve meghatározott területi hatályú akciókról, amelyek a díjakat csökkentik.
  A Szolgáltató jogosult arra, hogy a kedvezményes akcióban történő részvétel feltételeit az ÁSZF rendelkezéseitől eltérően, az Előfizető részére összességében az ÁSZF-nél előnyösebben, az azonos helyzetben levők számára azonos feltételekkel, akciónként eltérően szabályozza. A Szolgáltató ezen akciók nyilvánosságát saját érdekében biztosítja. A Szolgáltató az akció ideje alatt is köteles az Előfizetővel az ÁSZF-nek megfelelő szerződést kötni, ha az Előfizető az akcióban nem kíván részt venni, vagy nem felel meg a meghirdetett feltételeknek. Akciós kedvezmény lehet:
  1. a telepítési díj mértékének csökkentése vagy részletekben történő kiegyenlítése,
  2. valamely egyszeri díj elengedése vagy csökkentése,
  3. valamely szolgáltatás terjedelmének növelése, vagy díjmentesen, illetve csökkentett díjjal történő, határozott időre szóló biztosítása,
  4. egyéb eseti kedvezmény(ek),
  5. ajándéksorsolás,
  6. az a) e) pontok közül több lehetőség együttese.
  Az akció keretében a Szolgáltató a telepítési díjat és a határozott időre igénybe vett szolgáltatás díját összekapcsolhatja. A Szolgáltató az akcióba bevont földrajzi területet meghatározhatja és/vagy az akcióban részt vevők számát a jelentkezés sorrendjének megtartásával korlátozhatja.
  Akció meghirdetése esetén a Szolgáltató a kedvezményes Előfizetői szerződésben jogosult az Előfizető szerződésmódosítási és felmondási jogának gyakorlását meghatározott időre korlátozni. Amennyiben az Előfizető ennek ellenére felmondja a szerződést, az adott akciós kiírásban megjelölt jogkövetkezmények terhelik.
  A Szolgáltató jogosult az igénylőt az akcióból kizárni, ha nem felel meg az akciós szabályoknak. A kizárás okai lehetnek elsősorban:
  1. az Előfizető akciós igényével egyidejűleg, illetve az akciót megelőző és követő, pontosan meghatározott időtartam alatt meglévő Előfizetői szerződését felmondja,
  2. az Előfizetővel szemben a Szolgáltatónak lejárt díjkövetelése van.
  Valamely akció keretében megkötött Előfizetői szerződést a Szolgáltató jogosult nem kedvezményes szerződésként kezelni, ha utóbb kiderül, hogy az Előfizető az igény beadásakor nem felelt volna meg az akciós feltételeknek, azonban ettől ellentétes nyilatkozatával a Szolgáltatót megtévesztette. A Szolgáltató ezen Előfizetőtől a kedvezményt megvonja, a már megkötött Előfizetői szerződést a Felek megegyezése esetén az ÁSZF-nek megfelelően módosítják, és az Előfizető a díjkülönbözetet — ha van — megfizeti, vagy ha ilyen megegyezés nem jön létre, a Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani, és kárát az Előfizetővel szemben érvényesíteni.
  Amennyiben az Előfizető valamely ideiglenes akció keretében kötött szerződésben vállalta, hogy valamely szolgáltatást az akcióban meghirdetett feltételekkel valamely határozott ideig igénybe vesz, a meghatározott időtartam alatt az Előfizető általi Előfizetői szerződés felmondása, szüneteltetése vagy módosítása, vagy a Szolgáltató által az Előfizető szerződésszegése vagy díjhátraléka miatti felmondás esetén az Előfizető a kapott kedvezményt elveszti. A kedvezmény elvesztése alapján az Előfizető köteles a Szolgáltatónak a kedvezmény elvesztésének időpontjában egy összegben megfizetni az akciós kedvezmény igénybe vételének időpontjától visszamenőleg az akció nélküli (ÁSZF szerinti) és az akciós díjak (ideértve az igényléskor fizetendő díjakat is) közötti különbözetet, annak - akciós szerződésben meghatározott - kamatával együttesen; vagy az akciós szerződésben meghatározott és vállalt jogkövetkezményeket viselni.
  23.7 Az egyes díjak esedékessége
  A rendszeres előfizetési díjak és az előfizetési díj jellegű díjak előre, a telepítési díj és az egyéb egyszeri díjak, valamint a havi forgalmi díjak pedig utólag esedékesek.
  23.8 Díjfizetési módok, a számla kiegyenlítésének napja:
  A számla kiegyenlítésének napja:
  • postai átutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett összeg;
  • banki átutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámláján könyvelési idővel a pénzintézet jóváírja a befizetett összeget;
  • bankkártyás fizetés esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámláján könyvelési idővel a pénzintézet az összeget jóváírja
  23.9 Az Előfizetőt terhelő késedelmi kamat
  A Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására abban az esetben, ha az Előfizető a számlán feltüntetett időpontig a számla összegét nem fizeti meg. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja a számlán feltüntetett fizetési határidőt követő nap. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Előfizető a számla szerinti összeget nem fizeti be. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
  Az Előfizetőt alaptalan számlareklamáció esetén - a befizetési határidőig ki nem egyenlített összeg erejéig - késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.
  23.10 A Szolgáltatót terhelő késedelmi kamat
  A Szolgáltató a tévesen felszámított és beszedett díjat késedelmi kamattal növelt értékben köteles haladéktalanul visszafizetni. A Szolgáltató késedelmi kamatfizetési kötelezettségének a kezdő napja a számla befizetésének a napja, végső napja az összeg visszafizetésének napja.
  23.11 A késedelmi kamat mértéke
  A késedelmi kamat mértéke, az Előfizető és a Szolgáltató kamatfizetési kötelezettsége esetén is a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese minden naptári napra lebontva, időarányosan alkalmazva.
  23.12 A befizetések elszámolása
  A Szolgáltató az Előfizető által teljesített befizetéseket a Ptk. 293. §-a szerinti módon számolja el, így ha az Előfizető kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni. Az Előfizető eltérő rendelkezése hatálytalan. Ez az eljárás irányadó Szolgáltató Előfizető számára teljesített fizetéseire is.
  22.13. Vagyoni biztosíték
  A Szolgáltató az esetleges díjhátralék biztosítékaként az Előfizetőtől vagyoni biztosítékot kérhet. Vagyoni biztosíték lehet pl. ingón vagy ingatlanon alapított jelzálogjog, pénzösszeg letétbe helyezése, vagyoni értékről jog engedményezése stb., amelynek összegét a Szolgáltató az eset összes körülményeire tekintettel állapítja meg.
  24.1 Az Előfizető nyilatkozat tételei
  Az Előfizető nyilatkozatait a Szolgáltató ügyfélszolgálatára postai úton feladva vagy személyesen benyújtva vagy digitális aláírással ellátott elektronikus levélben írásban jogosult megtenni.
  24.2 A Szolgáltató közzétételi kötelezettsége
  A Szolgáltató ügyfélszolgálaton történő közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak szerint teljesíti:
  1. a tájékoztatást az ügyfélszolgálati helyiségben és internetes honlapján közzéteszi, továbbá
  2. az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli tájékoztatást ad.
  24.3 A Szolgáltató Előfizetővel szemben fennálló értesítési kötelezettsége
  A Szolgáltató Előfizetővel szemben fennálló értesítési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti:
  1. az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben) vagy,
  2. elektronikus levélben, vagy
  3. egyéb elektronikus hírközlés útján.
  24.4 Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
  1. pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;
  2. a módosítások lényegének rövid leírását;
  3. a módosítások hatálybalépésének időpontját;
  4. a közzétett ÁSZF elérhetőségét;
  5. ha a Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét;
  6. azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást
  7. indokolja;
  8. az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat.
  Fenti értesítésekkel egyidejűleg Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt a felmondás feltételeiről.
  24.5 A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete
  24.5.1 Hibabejelentő szolgálat működése
  A Szolgáltató a hálózat és az Előfizetői szolgáltatások folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében az ügyfélszolgálat elérhetőségével azonos feltételek szerint hibabejelentő szolgálatot is működtet. Az Előfizető az Előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő szolgálatnál telefonon vagy az ügyfélszolgálatnál telefonon a 1242-as telefonszámon, vagy e-mailben a segitunk@42NET.hu címen jelentheti be.
  A Szolgáltató az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében (illetve munkaidőben) élőhangos hibabejelentőt működtet. Az ügyfélszolgálat/hibabejelentő szolgálat elérhetőségének biztosítása keretében a Szolgáltató köteles havi átlagban az ügyfélszolgálatra/hibabejelentő szolgálatra érkező hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 120 másodpercen belül ügyintéző bejelentkezését is biztosítani.
  Az élőhangos szolgálat szünetelése idején a Szolgáltató üzenetrögzítő működését biztosítja. Az ügyfélszolgálat nyitvatartási idején kívül (illetve munkaidőn kívül) a távbeszélőn üzenetrögzítőre, vagy elektronikus, vagy postai úton érkező bejelentéseket a Szolgáltató köteles nyilvántartásba venni, és visszaigazolni az ügyfélszolgálati idő (illetve munkaidő) alatt a bejelentések beérkezésének sorrendjében. A Szolgáltató a hiba bejelentése után a lehető legrövidebb időn belül megkezdi a hibabehatárolást.
  24.5.2 Hibabejelentés, hibás teljesítés
  Hibabejelentésnek minősül az Előfizető által a hibabejelentő szolgálatnak telefonon, e-mailben vagy az ügyfélszolgálatnál személyesen tett minden olyan bejelentés, amely az Előfizető által jogszerűen igénybe venni kívánt valamely Előfizetői szolgáltatás igénybe vételi lehetőségének teljes vagy részleges hiányára vagy a Szolgáltató által vállalt minőségi célértékeknél alacsonyabb szintű használhatóságára vonatkozik. Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének ha
  1. a hiba az Előfizető érdekkörében keletkezett,
  2. a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében keletkezett,
  3. a hiba elháríthatatlan külső ok miatt következett be,
  4. a hibát nem jelentették be,
  5. a hibát a Szolgáltató a hibaelhárítási időn belül elhárította,
  6. a hibaelhárítás lehetőségét az Előfizető nem biztosította az érintett ingatlanon, feltéve, hogy a hiba elhárításához szükséges a bejutás,
  7. az Előfizető a biztosított szolgáltatás minőségtől eltérő szolgáltatás vagy szolgáltatási feltételek teljesítését várja el.
  24.5.3 Hibaelhárítás időtartama
  A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult érdekkörébe tartozó hibát a 4. számú mellékletben vállalt célértéken belül kijavítani. Nem minősül valós hibának az, ha az Előfizetővel szemben a szolgáltatás korlátozására került sor, és a korlátozásról a Szolgáltató az Előfizetőt a hibabejelentéskor értesítette.
  Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól az Előfizető által megjelölt új alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik.
  24.5.4 A hibabejelentés nyilvántartása
  A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával azt a hiba elhárításától számított egy évig megőrzi.
  A Szolgáltató a hibabejelentéseket nyilvántartásba veszi, amely nyilvántartás minden hibabejelentésről a következő adatokat tartalmazza:
   - az Előfizető bejelentése alapján tartalmazza
  1. az Előfizető értesítési címét, vagy más azonosítóját;
  2. az Előfizetői hívószámot vagy más azonosítót;
  3. a hibajelenség leírását;
  4. a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra),
  5. - a Szolgáltató hibaelhárítási eljárása alapján tartalmazza
  6. a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét,
  7. a hiba okát,
  8. a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát),
  9. az Előfizető értesítésének módját és időpontját.
  24.5.5 Hibabejelentés visszaigazolása
  A Szolgáltató az Előfizető általi hibabejelentést visszaigazolja:
  1. telefonon, vagy ügyfélszolgálaton személyesen tett bejelentés esetén a bejelentett hibára vonatkozóan e-mailben az Előfizető által megadott e-mail címre írt levél formájában,
  2. a telefonos üzenetrögzítőre mondott, vagy írásban benyújtott bejelentés esetén az Előfizető által megadott e-mail címre írt levél formájában
  24.5.6 Előfizető értesítése a hiba javításáról
  A hibabejelentés kivizsgálása és elhárítása során a Szolgáltató haladéktalanul értesíti az Előfizetőt arról, hogy
  1. a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel;
  2. a hiba kijavítását megkezdte;
  3. a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére kötbért fizet.
  A Szolgáltató a hibaelhárítás után, annak megtörténtéről az Előfizetőt e-mail formájában értesíti. A hiba akkor tekinthető kijavítottnak, ha az Előfizető a javítást elfogadta. Amennyiben az Előfizető a javítást nem fogadja el, viszont a felügyeleti rendszer, vagy Szolgáltató mérési eredményei szerint az Előfizetői szolgáltatás megfelel a szolgáltatás leírásban rögzített minőségi követelményeknek, akkor a hibát kijavítottnak kell tekinteni.
  24.5.7 Előfizető kötelezettségei a hibaelhárítás során
  Az Előfizető a hibaelhárítás során köteles a Szolgáltatóval együttműködni, a hibaelhárítás lehetőségét az Előfizetői hozzáférési ponton, valamint az azt magában foglaló ingatlanon biztosítani. Ha a Szolgáltató a hibaelhárítást az Előfizető bejelentése alapján a 4. számú mellékletben vállalt célértéken belüli határidőben elvégzi, úgy csak akkor köteles a Szolgáltató az Előfizetőt előzetesen értesíteni, ha a hiba elhárításához az ingatlanba szükséges bejutni.
  24.5.8 Előfizető érdekkörébe tartozó hiba
  Amennyiben a Szolgáltató a hiba kivizsgálása során megállapítja, hogy a hiba oka az Előfizető érdekkörébe tartozó okból (pl. a csatlakoztatott készülék, illetve az Előfizető által üzemeltetett saját belső hálózati szakasz vagy azok beállítási hibája miatt) merült fel, a Szolgáltató a hiba elhárítására nem köteles, és a 3. számú melléklet szerinti kiszállási- és munka óradíjat jogosult kiszámlázni. Amennyiben a Szolgáltató tevékenységi köre és kapacitása azt lehetővé teszi - egyedi megállapodás szerinti díjazásért a nem az érdekkörébe eső hiba elhárítását is elvégezheti.
  Az Előfizető kiszállási díj fizetésére köteles a 3. számú mellékletben megjelölt mértékben, ha
  1. a Szolgáltató helyszíni vizsgálat alapján megállapítja, hogy a hiba oka az Előfizető érdekkörébe tartozik,
  2. a helyszínen végezhető kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, azonban az Előfizető
  3. ingatlanba való bejutást vagy az Előfizetői hozzáférési ponthoz való jutást nem biztosította,
  4. az Előfizető téves, megtévesztő vagy nem valós hibára irányuló bejelentést tett,
  5. a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel.
  24.5.9 Soron kívüli hibaelhárítás
  Amennyiben az Előfizető kéri, és a Szolgáltató azt teljesíteni tudja a feltételek adottsága miatt, úgy a Szolgáltató a hibabejelentés nyilvántartásba vételétől számított 6 órán belül megkezdi a helyszíni hibaelhárítást a 3. számú mellékletben megjelölt sürgősségi díj ellenében.
  24.5.10 Késedelmes hibaelhárításhoz kapcsolódó kötbér
  A 23.5.3. pontban megjelölt határidő nem teljesítése esetén a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra az alábbiak szerinti kötbér fizetésére köteles:
  1. Ha a hiba következtében az Előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az Előfizető által az Előfizetői szerződés alapján az adott Előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú Előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az Előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg.
  2. Ha a hiba következtében az Előfizető az Előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak az a) pontban meghatározott kötbér felét kell fizetnie.
  A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő elszámolás alkalmával az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy az Előfizetői jogviszony megszűnése esetén az Előfizető választása szerint a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül azt az Előfizető részére egy összegben visszafizeti.
  Mentesül a Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a hibát az Előfizető nem, vagy csak utólag, a hiba Szolgáltató általi elhárítása után jelentette be.
  Ha az Előfizető a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordulhat.
  24.5.11 Együttműködés más Szolgáltatókkal a hibaelhárítás terén
  Amennyiben a szolgáltatás hibája, hibás működése más Szolgáltató hatáskörében felmerülő hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy erről az érintett szolgáltatót értesíti.
  25.1 Az ügyfélszolgálat működése
  A Szolgáltató az Előfizetők és Felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők és Felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1 sz. pontja tartalmazza. A szolgáltató központi telefonos ügyfélszolgálata elérhető a legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású hívhatósággal is.
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amiről a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási időn belül rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a rögzített hang-anyagokat a rögzítés napját követő 1 évig tárolja.
  25.2 Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése
  Az ügyfélszolgálat útján a Felhasználó, illetve az Előfizető szolgáltatás iránti igényt jelenthet be, szerződést köthet, módosíthat, és szüntethet meg, díjfizetést teljesíthet, szüneteltetés iránti igényt jelenthet be, a szolgáltatással kapcsolatban tájékozódhat és információt kérhet, hibabejelentést tehet, a szolgáltatással kapcsolatban szerződésével összefüggésben panasszal élhet.
  Ha az ügyfélszolgálaton az Előfizető hibát kíván bejelenteni, a Szolgáltató az ÁSZF 23.5. pontja szerint jár el.
  A Szolgáltató az Előfizetőktől származó bejelentéseket, panaszokat és a bejelentés, panasz alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával azt 1 évig megőrzi.
  A Szolgáltató az Előfizető bejelentését, panaszát azonnal elintézhető szóbeli panasz esetén lehetőleg azonnal kivizsgálja, és eredményéről Előfizetőt igénye szerint szóban vagy írásban értesíti. Nem szóbeli vagy hosszabb ügyintézést igénylő szóbeli bejelentés esetén legkésőbb a bejelentéstől számított maximum 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről az Előfizetőt írásban értesíti a kivizsgálás befejezésétől számított 15 napon belül. Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 nap nem elegendő, a Szolgáltató az általános elintézési idő lejárta előtt köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy elintézésének várható időpontjáról.
  Ha a bejelentés, panasz kivizsgálásához vagy orvoslásához helyszíni bejárás is szükséges, az Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való felhívással értesíti és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli.
  A panasz elutasítása esetén az ügyfélszolgálat köteles az elutasítást indoklással ellátva írásba foglalni és annak 1 példányát fogyasztónak átadni vagy 15 napon belül megküldeni.
  25.3 Díjreklamáció
  Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az Előfizető szerződést felmondani. Az Előfizető díjreklamációját a hivatkozott számla fizetési határidejének lejáratáig teheti meg.
  Az ezt követően beérkezett számlareklamációkat a Szolgáltató nem köteles befogadni.
  Az Előfizetői számlareklamáció a számla fizetési határidejére nincs halasztó hatállyal.
  Ha a Szolgáltató az Előfizetői bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül - az Előfizető választása szerint - a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Előfizetőt megillető kamat mértéke megegyezik a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékével.
  Ha az Előfizető a Szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett, és számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt.
  Előfizető felelőssége, hogy a szolgáltatás elengedhetetlen részét képező jelszó védelméről gondoskodjon. Az Előfizető jelszavának felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Szolgáltató a 100 Ft alatti eltérések kivizsgálására és helyesbítésére nem kötelezhető.
  25.4 A Szolgáltató kötbérfizetési kötelezettsége
  Az Előfizető kötbérigénnyel léphet fel, ha a Szolgáltató az Előfizető bejelentését az arra az ÁSZF szerint rendelkezésére álló időtartam alatt nem vizsgálta ki. A maximálisan igényelhető kötbér mértéke a 23.5.10. pontban meghatározott kötbér mértékéhez igazodik.
  25.5 Kötbérigény kezelése
  Az Előfizető a Szolgáltatónak kötbérigényét írásban jelenheti be, amely bejelentést a Szolgáltató haladéktalanul nyilvántartásba vesz, annak jogosságát legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és postai úton kézbesített levélben értesíti az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről, továbbá az igény elfogadásáról vagy elutasításáról.
  A szolgáltató a kötbért a következő havi elszámolás alkalmával az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy az előfizetői jogviszony megszűnése esetén az előfizető részére a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül egy összegben visszafizeti.
  Ha a kötbérigény kivizsgálásához helyszíni bejárás is szükséges, az Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli.
  A Szolgáltató az Előfizető utólagos bejelentésére nem fizet kötbért.
  25.6 Szolgáltató általi kártérítési igény érvényesítése
  Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevétele során az ÁSZF és az egyedi Előfizetői szerződés alapján eljárni, jogait jóhiszeműen gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni, valamint a Szolgáltatóval együttműködni.
  Az Előfizető felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé az Előfizetői szerződés megszegéséből eredő ténylegesen felmerült károkért (különösen nem megfelelő vevőkészülék meghibásodásából, nem engedélyezett berendezés csatlakozástatásából, Szolgáltató ellenőrzési jogának megakadályozásából, Szolgáltató általi hibaelhárítás biztosításának elmulasztásából, harmadik személy részére történő jogosulatlan jel- vagy szolgáltatás átengedésből, illetve jogellenes jelvételezésből eredő károkért). A kártérítés összege a Szolgáltatónak okozott kárral azonos mértékű.
  25.7 Előfizetői kártérítési igények kezelése
  Az Előfizető a kötbért meghaladó, de kizárólag csak a meglévő vagyonában okozott kárát érvényesítheti a hatályos jogszabályok szerint. Ha az Előfizető a Szolgáltatónak kártérítési igényét írásban bejelenti, a Szolgáltató a bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, annak jogosságát legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és postai úton kézbesített levélben értesíti az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről.
  Ha a kártérítési igény kivizsgálásához helyszíni bejárás is szükséges, az Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli.
  Az Előfizetői szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért felel, amely azt az értéket jelenti, amellyel az Előfizető meglévő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében ténylegesen csökken. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, és a szolgáltatás nem, vagy nem megfelelő működéséből adódó és az azzal összefüggésbe hozható kommunikáció- és információhiányból eredő kárt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Előfizetőt ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.
  25.8 Szolgáltató mentessége a kártérítési felelősség alól
  A Szolgáltató felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése vagy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben általában elvárható.
  A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.
  Nem kell a Szolgáltatónak megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet vis major okozott, vagy abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
  A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, hogy a Szolgáltató szolgáltatása részben vagy egészen nem megfelelően működik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és költségekért, amelyek azért merültek fel mert az Előfizető kárenyhítési, együttműködési, tájékoztatási kötelezettségét késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesítette.
  Az Előfizetői szerződésekből eredő követelések elévülési ideje egy év, melyet a késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani.
  25.9 Vis maior
  Egyik fél sem felel jelen ÁSZF-ben megállapított valamely kötelezettsége teljesítéséért - a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételektől eltekintve - azokban az esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható, illetve elháríthatatlan körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák az Előfizetői szerződés teljesítését. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, szél- és hóvihar, belvíz, más természeti katasztrófa, közműszolgáltatás szünetelése), illetve a törvény alapján arra feljogosított szervezetek rendkívüli helyzetben tett intézkedéseinek következményei, és ezek az esetek a szerződő feleket az Előfizetői szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák vagy gátolják, és ennek eredményként vétlen módon vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okoznak.
  26.1 Előfizető jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén
  A szolgáltatás hibás teljesítése esetén az Előfizető jogait, így különösen az Előfizetőt megillető kötbér mértékét, valamint az egyéb igények érvényesítési módját és eljárását jelen ÁSZF tartalmazza.
  26.2 Az Előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke
  Ha az Előfizető hibabejelentése alapján elvégzett vizsgálat és hibaelhárítás során nyilvánvalóvá válik, hogy a Szolgáltató a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, e tényről a Szolgáltató az Előfizetőt tudomására jutást követően haladéktalanul és megfelelő indoklással értesíti. Az Előfizetőt a hiba kijavításáig a bejelentésétől számított 72 órát, illetve az Előfizető esetleges késedelmével meghosszabbodott hibajavítási határidőt meghaladó időtartamra terjedően naponta megillető és jóváírandó díjcsökkentés mértéke:
  1. csomag jellegű szolgáltatás esetén a havi előfizetési díj egy napra eső része és a hibabejelentésben szereplő, nem a vállalt minőségi követelményeknek megfelelő minőségben továbbított csomag részegysége és a csomagban összesen szolgáltatott részegységek darabszáma arányának szorzata, vagy
  2. egység jellegű szolgáltatás esetén a havi előfizetési díj egy napra eső összegével egyenlő, ennek hiányában az Előfizető által az adott Előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a bejelentését megelőző 6 hónapban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg
  Ha az Előfizető a szolgáltatás minőségi problémája miatt a Szolgáltatótól díjcsökkentést kapott, ugyanazon minőségi probléma miatt egyidejűleg kötbérre nem jogosult.
  27. Az Előfizető díjreklamációja, kötbérigénye, kártérítési igénye elintézésével kapcsolatos panasza esetén jogosult a 31.1. pont szerinti illetékes hatóság(ok) vizsgálatát kérni.
  Az Előfizető a Szolgáltatóval szemben fennálló követelését az elévülési időn belül bíróságon érvényesítheti. Az elévülési idő 1 év. Az Előfizetői jogviszonyból eredő esetleges jogvitáknál az ÁSZF 30.2. pontja szerinti bíróság illetékes.
  28.1 Hálózathoz csatlakoztatható Előfizetői végberendezés
  Szolgáltató Előfizető részére alapesetben nem biztosít végberendezést. A végberendezésről az Előfizetőnek kell gondoskodni, amelynek rendeltetésszerű használhatóságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által biztosított végberendezést használja, az Előfizető az Előfizetői szerződés megszűnésekor köteles Szolgáltatónak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. Szolgáltató által biztosított végberendezés nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat Előfizető köteles megtéríteni.
  A szolgáltatás igénybevételéhez csak az alapvető követelményeknek, szabványoknak megfelelő, így különösen belföldön megfelelő típusengedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező és megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést szabad használni. Az Előfizető nem üzemeltethet olyan végberendezést, amely veszélyeztetheti a felhasználók és más személyek életét, egészségét, testi épségét, biztonságát vagy vagyonát (alapvető biztonságtechnikai követelmények); és meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelményeknek.
  28.2 Előfizető felelőssége
  A hálózat Előfizetői hozzáférési pontot követő szakaszának és a hálózathoz az Előfizető által csatlakoztatott berendezések állapotáért, azok karbantartásáért az Előfizető a felelős. Ha az Előfizető üzemeltetésében levő valamely berendezés a Szolgáltatónak kárt okoz az Előfizető köteles azt megtéríteni.
  A Szolgáltató nem felelős a hálózat Előfizetői hozzáférési pontot követő szakaszának vagy az Előfizető végberendezésének bármilyen beállítási hibájáért, meghibásodásáért, részben vagy egészben való vételi alkalmatlanságáért. Az esetleges készülékhiba elhárítása vagy a vevőkészülék vételre alkalmassá tételére a Szolgáltató nem köteles, azok elvégzésére külön díjazásért vállalkozhat, amely költségek az Előfizetőt terhelik. A végberendezés hibájára, alkalmatlanságára vagy hiányára való hivatkozással az Előfizető nem mentesül az előfizetési díj megfizetése alól. Szolgáltató nem felel azért, ha az Előfizetői végberendezés korszerűtlensége vagy technikai jellemzője vagy egyéb sajátossága miatt nem alkalmas a szolgáltatás teljes körű igénybevételére.
  A készülék beállítása az Előfizető feladatkörébe tartozik. A hálózatra történő csatlakozást követő további beállításokat az Előfizető kérésére a Szolgáltató a 3. számú melléklet szerinti kiszállási és óradíj ellenében végzi el.
  28.3 Eljárás vevőkészülék hibájából adódó vita esetén
  Az Előfizető vevőkészülékének hibájára vagy alkalmasságára vonatkozó esetleges viták eldöntésére az illetékes hírközlési hatóság jogosult. Amennyiben az Előfizető ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi, és a megismételt vizsgálatot igényli, úgy a Szolgáltató jogosult a hatósággal közösen azt elvégezni. Amennyiben a vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit 3. számú melléklet szerint meghatározott vizsgálati díj, valamint a hatóság által a Szolgáltatóval szemben érvényesített további díjat a Szolgáltató jogosult az Előfizetőre áthárítani.
  28.4 A Szolgáltató ellenőrzési jogosultsága
  A Szolgáltató indokolt esetben (amennyiben az Előfizető berendezései vagy hálózata veszélyezteti a Szolgáltató hálózatát) jogosult az Előfizetőnél a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot és berendezéseket ellenőrizni. Ha ellenőrzése során hiányosságokat, hibákat stb. tapasztal, az Előfizetőt felszólítja annak 15 napon belüli megszüntetésére, ennek eredménytelensége esetén jogosult a szolgáltatást korlátozni. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató írásbeli felszólításának nem tesz eleget, a Szolgáltató az Előfizetői szerződést felmondhatja.
  29.1 Adatkezelési szabályzat
  A Szolgáltató által nyilvántartott, az Előfizetőre vonatkozó személyes adatok körét, azok részletes felhasználási és nyilvántartási szabályait jelen ÁSZF 5. sz. melléklete szerinti Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
  29.2 Felvilágosítás Előfizetői adatokról
  A Szolgáltató az általa nyilvántartott személyes adatokról az Előfizető kérésére köteles az Előfizető saját adatairól felvilágosítást adni. Szolgáltató az Előfizető személyes adatait ügyfélszolgálatán elérhetővé teszi. Az Előfizető ezen adataihoz az Előfizetői szerződésben megadott telefonszám/azonosító segítségével fér hozzá.
  29.3 Előfizetői adatok tárolási ideje
  A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat csak az Előfizetői szerződés fennállása alatt, illetve azután annyi ideig tárolhatja, ameddig az Előfizetők tájékoztatásával, a díjszámlázással, továbbá az Előfizetői szolgáltatások igénybevételére vonatkozó panaszok ügyintézésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei fennállnak.
  29.4 Adatkezelési nyilatkozattal ellentétes adatszolgáltatás
  A Szolgáltató az Előfizető adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet.
  29.5 A Szolgáltató adat-és titoktartási kötelezettsége
  A Szolgáltatót külön jogszabályok alapján adat és titoktartási kötelezettség terheli. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltatót, annak tagjait, alkalmazottait és megbízottját egyaránt terhelik.
  A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a hálózatán továbbított adatok változatlanságáért vállalja a felelősséget, azok tartalmáért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.
  Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben számláját vagy egyéb tartozását a számlán vagy egyéb érvényes iraton feltüntetett esedékesség napjáig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató a számlatartozás behajtását egy, az általa ezzel a feladattal megbízott, titoktartásra kötelezett harmadik személlyel is elvégeztetheti.
  Az Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy az írásbeli felszólítást követően, az abban írt fizetési határidő elmulasztása esetén a nevét, késedelmes fizetésének tényét, valamint az ezzel kapcsolatos adatait egy nyilvános - harmadik személyek által hozzáférhető - adatbázisban rögzítsék illetve, hogy ezeket a Szolgáltató másik távközlési szolgáltatónak átadja.
  30.1 A számhordozásra vonatkozó jogszabályok
  2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről,
  46/2004. Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól,
  17/2003. IHM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról,
  2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a számhordozás részletes szabályairól, valamint az ezt módosító
  7/2012. (I.26.) NMHH rendelet.
  30.2 A számhordozással kapcsolatos fogalmak
  Átadó szolgáltató: az az Előfizetői hozzáférést biztosító távbeszélő szolgáltató, amelynek Előfizetője az Előfizetői szerződés megszüntetését, illetve módosítását követően az Előfizetői számát egy másik távbeszélő szolgáltatóhoz viszi át;
  Átvevő szolgáltató: az az Előfizetői hozzáférést biztosító távbeszélő szolgáltató, amelynek Előfizetője Előfizetői szerződés megkötésének keretében az Előfizetői számát egy másik távbeszélő szolgáltatótól hozza át;
  Hordozott szám: olyan földrajzi Előfizetői szám, amelyet az Előfizető az átadó szolgáltatótól az átvevő szolgáltatóhoz való áttéréskor megtart. 2004. május 01-től a számhordozás biztosításának kötelezettsége kiterjed az ún. nem földrajzi számokra is (06-40, 06-80, 06-90-es számok);
  Központi Referencia Adatbázis (KRA): az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmazza az összes hordozott számmal kapcsolatos hívásirányítási információt, amelyet a szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát;
  Számhordozási igény bejelentésének időpontja: az az időpont, amikor az Előfizető az átvevő szolgáltatónál - Előfizetői szerződése megkötésének kezdeményezésével egyidejűleg - írásban bejelenti a számhordozás iránti igényét;
  Számátadási időablak: az a rögzített időintervallum, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött Előfizetői szerződés alapján nyújtott távbeszélő szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatóval megkötött új Előfizetői szerződés alapján az átvevő szolgáltatónál megkezdődik;
  Hívásirányítás: az a hálózati funkció, amely a hordozott számra kezdeményezett hívás esetén meghatározza és beilleszti a valós végződésre utaló irányítási információt, és a hívást a hívott fél valós hálózata felé továbbítja;
  30.3 A számhordozás tartalma, a számhordozással kapcsolatos szolgáltató és Előfizetői jogok és kötelezettségek
  A Szolgáltató együttműködik a többi távbeszélő szolgáltatóval annak érdekében, hogy a számhordozhatóság teljes egészében megvalósulhasson Magyarországon.
  Szolgáltató, mint Előfizetői hozzáférést nyújtó átadó szolgáltató köteles lehetővé tenni Előfizetője számára, hogy helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén, ha az Előfizető a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül Előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatót változtat, megtarthassa Előfizetői számát.
  Szolgáltató, mint Előfizetői hozzáférést nyújtó átvevő szolgáltató biztosítja az Előfizető számára a számhordozást, ha az Előfizető korábban más hozzáférési (átadó) szolgáltatóval fennálló jogviszonyát megszünteti és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató, mint átvevő szolgáltató az Előfizetővel korábbi telefonszáma megtartása mellett Előfizetői szerződést köt.
  Mindkét esetben a Szolgáltató csak abban az esetben köteles a számhordozást az Előfizető részére biztosítani, ha az átvevő, illetve átadó telefonszolgáltatók egymással e tekintetben megállapodást kötöttek. Az átadó szolgáltató köteles a számhordozhatóságról az átvevő szolgáltatóval megállapodni, amennyiben az átvevő az összekapcsolási szerződésekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ajánlatot tesz.
  Nem terheli a jelen pont szerinti kötelezettség az átadó szolgáltatót, amennyiben az Előfizetőnek a számhordozási igény bejelentésekor, vagy azt követően az átadó szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn. Díjtartozásnak minősül ez esetben a számlatartozás, a készülékhátralék, a kötbér és minden egyéb, szolgáltatáshoz kapcsolódó lejárt tartozás. Ez esetben a számhordozás teljesítését az átadó szolgáltató a díjtartozás kiegyenlítéséig megtagadhatja. Az Előfizető átvevő szolgáltatója az Előfizető képviseletében nyilatkozhat, hogy a számhordozás kezdeményezésekor fennálló díjtartozást átvállalja. Ez esetben az átadó szolgáltató nem jogosult számlatartozás okán a számhordozás teljesítését megtagadni.
  Az átvevő szolgáltató köteles az Előfizető hozzájárulásának megfelelően a hordozott Előfizetői számnak az Előfizetői nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről gondoskodni.
  A hordozott és a nem hordozott számmal rendelkező Előfizetők a Szolgáltató szolgáltatásait azonos feltételekkel vehetik igénybe, a számhordozás miatt megkülönböztetés nem alkalmazható.
  30.4 A számhordozás kezdeményezése, és teljesítésének folyamata
  Az Előfizetőnek a számhordozási igényét - az Előfizetői szerződés megkötésének kezdeményezésével egyidejűleg - az átvevő szolgáltató részére kell írásban bejelentenie. A számhordozási igénybejelentés az igénylő részére történő, átvevő szolgáltató által végrehajtott telefonos visszaigazoláskor lép hatályba, a számhordozási eljárás lebonyolítására nyitva álló határidők ettől az időponttól kezdődnek.
  Az Előfizető az átadó szolgáltatónál fennálló Előfizetői szerződésében szereplő összes számra, vagy azok egy részére kérheti a számhordozást. Amennyiben az Előfizető az átadó szolgáltatónál ISDN2-es, illetve ISDN30-as típusú hozzáféréssel rendelkezik, a számhordozás csak az összes számra együttesen megvalósítható.
  Az átvevő szolgáltató köteles az Előfizető számhordozási igényének megfelelően az átadó szolgáltatónál az Előfizetői szerződés megszűnése és a számhordozási eljárás lebonyolításának ügyében az Előfizető képviseletében eljárni. Az átvevő szolgáltató köteles a hordozott számokkal kapcsolatos Előfizetői igény hatálybalépését követő 2 munkanapon belül értesíteni az átadó szolgáltatót. Az értesítéssel egyidejűleg az átvevő szolgáltató jogosult az Előfizető azonosításához szükséges adatokat (név, cím, hordozott szám, ISDN esetén vezérszám és számintervallum), a számhordozás módját (Előfizetői hurokátengedéssel, vagy a nélkül), a számhordozás időpontját az átadó szolgáltatónak átadni.
  Az átadó szolgáltató a számhordozási igény elfogadásáról, illetőleg az igény elutasításáról és indoklásáról az átvevő szolgáltatót a tájékoztatást követő 2 munkanapon belül értesíti.
  A számhordozási igény elutasításáról és annak okáról az átvevő szolgáltató köteles az Előfizetőt a számhordozási igény bejelentésétől számított 6 munkanapon belül értesíteni.
  A számhordozási igény hatálybalépésekor az átvevő szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt a szám átadására felajánlott időpontokról és számátadási időablakról. A szám átadására kijelölt időablak nem lehet több 4 óránál.
  A számhordozási időablakok az alábbiak:
  Hétfőtől péntekig (alap időablak) 18.00 - 22.00
  Szombat (alap időablak) 08.00 - 12.00
  Vasárnap és ünnepnap nincs
  Az átadási időablak Előfizető részére történő felajánlására legkorábban az átadó szolgáltató hordozási igényt elfogadó válaszának átvevő szolgáltató általi kézhezvételét követő 8. napra lehetséges.
  A számhordozási igény az átadó szolgáltató elfogadó válaszának átvevő szolgáltató általi kézhezvételét követő 10 munkanapon belül kerül teljesítésre, kivéve, ha az Előfizető ennél későbbi időpontot jelöl meg, amely legfeljebb 60 nap lehet.
  Az Előfizető jogosult a hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozni, beleértve bármely előző szolgáltatót. Két hordozás közötti idő nem lehet rövidebb 30 napnál.
  30.5 A számhordozás elindításához szükséges dokumentumok
  • Számhordozási szabályzat (Előfizető által aláírt eredeti)
  • Előfizetői nyilatkozat és számhordozási meghatalmazás (Előfizető által aláírt eredeti)
  • Előfizetői szerződés (Előfizető által aláírt eredeti)
  31.1 Központi felügyeleti szervek:
  31.1.1 A hálózat kiépítésével, átépítésével, az Előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével kapcsolatos vita esetén Felek az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (NMHH) vagy a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez jogosultak fordulni.
  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság:
  E-mail: info@nmhh.hu
  Cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
  Fax: (+36 1) 468 0680
  Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője:
  Cím: 1525 Budapest Pf. 75.
  Telefon: (+36 1) 457 7141
  Fax: (+36 1) 457 7105
  31.1.2 Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés stb.) kapcsolatos vita esetén:
  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
  Telefon: (+36 1) 459 4800/23025 mellék vagy (+36 1) 459 4800/23023 mellék
  Fax: (+36 1) 411 0116
  31.1.3. A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvénybe
  ütköző magatartása esetén:
  Gazdasági Versenyhivatal
  Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
  Telefon: (+36 1) 472 8900
  Fax: (+36 1) 472 8905
  31.2 Az első fokon illetékes bírósági fórum:
  Az Előfizetői jogviszonyból eredő esetleges jogvitáknál a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
  31.3 Területi felügyeleti szervek
  Az Előfizető elsősorban a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti, területileg illetékes felügyeleti szervezetekhez jogosult fordulni.
  32. Közvetítőválasztást a Szolgáltató - a társszolgáltatók erre irányuló kezdeményezése hiányában - jelenleg nem biztosít.
  33. Az ÁSZF elérhetősége
  A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-t az ügyfélszolgálatán mindenki számára megtekinthetően közzéteszi és arról vagy annak az Előfizető vagy Felhasználó által megjelölt egyes részeiről kérésre másolatot készít a 3. számú mellékletben megjelölt díj ellenében.
  A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-t a www.42NET.hu internetes honlapján mindenki számára megtekinthetően közzéteszi.
  34. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések
  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók
  35. Mellékletek :
  1.sz. melléklet: Előfizetői szerződés-minta
  2.sz. melléklet: Szolgáltatások díja
  3.sz. melléklet: Minőségi mutatók, Célérték meghatározása
  4.sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat
  5.sz. melléklet: Számhordozási szabályzat
  6.sz. melléklet: 42Link Universal szolgáltatás tesztelés feltételei
  back top