Ajánlatok társszolgáltatóknak
Legyél a 42NET távközlési partnere!

Összekapcsolási-hívásvégződtetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó tájékoztató

Az összekapcsolás általános feltételei

A 42NET Marvin Cloud Kft. mint jelentős piaci erővel rendelkező kötelezett szolgáltató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. PS/10257-196/2023. számú határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi feltételekkel biztosítja összekapcsolási-hívásvégződtetési szolgáltatását.

Az ajánlattételre, a hálózati szerződés megkötésére, módosítására és megszűnésére vonatkozó szabályok

A benyújtás módja:

Jogosult szolgáltató az Összekapcsolási Szerződés megkötését kezdeményező ajánlatát írásban nyújthatja be:

Postai úton tértivevényes levélben a H-1149 Budapest, Angol utca 34., címre

Elektronikus levélben a kra@42net.hu e-mailcímre. Az elektronikus levél beérkezésének tényét a 42NET 1 munkanapon belül visszaigazolja.

Az ajánlat tartalmi elemei:

 • a Partner azonosítására szolgáló adatai (név, székhely, cégjegyzékszám);
 • a Partner nyilatkozata arról, hogy a 42NETmal Összekapcsolási Szerződést kíván kötni;
 • az alább felkínált Szolgáltatások közül a Partner által igénybe venni kívánt Szolgáltatások;
 • a szerződés igényelt időtartama;
 • az összekapcsolódás módjának, az igényelt interfészek meghatározása;
 • a Partner által tervezett forgalom mértéke.

A hálózati szerződés megkötésének szabályai:

A 42NET az ajánlat beérkezését követő 5 napon belül értesíti az igénylő Partnert az ajánlat beérkezéséről.

Az ajánlatot a 42NET alaki és műszaki szempontok szerint vizsgálja.

Alaki hiányosság esetén a 42NET 5 napon belül hiánypótlásra kérheti az igénylő Partnert. A hiánypótlásra legkevesebb 5 nap áll rendelkezésre.

Amennyiben a 42NET megítélése szerint az ajánlat elfogadása műszaki okból nem megalapozott, úgy a kézhezvételt követő 20 napon belül írásban indoklással értesíti az ajánlatot adó Partnert, megjelölve egyúttal a véleménye szerint műszakilag indokolt ajánlat feltételeit.

Műszaki megalapozatlanság esetén a 42NET a fenti 20 napon belül pótlólagos adatközlésre kérheti az igénylő Partnert. A pótlólagos adatközlésre legkevesebb 5 nap áll rendelkezésre.

Eredménytelen hiánypótlást, és-vagy pótlólagos adatközlést esetén a 42NET a határidő elteltétől számított 10. napot követően írásban elutasítja Partner ajánlatát. Az elutasítás nem zárja ki új ajánlat beadásának lehetőséget.

A hálózati szerződést a hiánytalan és műszakilag befogadott ajánlat kézhezvételétől számított 40 napon belül megkötik a Felek

A hálózati szerződés teljesítése:

A 42NET a szerződéskötést követően a Partner által igényelt összekapcsolási szolgáltatásokat a lehetséges legkorábbi időpontban, de a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül köteles megvalósítani, illetve megkezdeni. A Partner és a 42NET az Összekapcsolási Szerződésben a teljesítés határidejére nézve ettől eltérő megállapodást is köthetnek.

A teljesítés érdekében a 42NET az alábbi létesítési feladatokat és vizsgálatokat, az alábbi sorrendben végzi el azzal, hogy a teljesítéshez szükséges, az alábbiakban ismertetett feladatok csak a sorrendben megelőző feladat sikeres végrehajtását követően kezdhetők meg.

 1. Csatlakozó link létesítése
 2. Átviteltechnikai üzembehelyezési vizsgálat
 3. Átadás-átvételi tesztek:
  1. Próbavizsgálat,
  2. Üzembehelyezési vizsgálat
 4. Hívásvégződtetési forgalmi szolgáltatás beállítás

A hálózati szerződés módosítása:

A hálózati szerződés módosítását a másik félnek küldött ajánlatával mind a Jogosult Szolgáltató, mind a Kötelezett Szolgáltató kezdeményezheti. A felek az ajánlat kézhezvételétől számított 10 napon belül kötelesek megállapodni a szerződésmódosítási tárgyalások megkezdéséről, azok menetéről.

A hálózati szerződés megszűnése:

A hálózati szerződés megszűnik:

 • Rendes felmondás útján:
  • Ha Partner a hálózati szerződésben meghatározott, legalább 60 napos felmondási idővel a szerződést felmondja.
  • Ha a 42NET szolgáltatásnyújtási kötelezettsége a Hatóság döntése alapján már nem áll fenn és a hálózati szerződést 60 napos felmondási idővel felmondja
 • Rendkívüli felmondással:
  • díjfizetési kötelezettség megszegése esetén
  • hálózat egységének veszélyeztetése esetén
  • bármely fél felszámolását elrendelő jogerős végzés közzétételekor,
  • bármely fél kényszertörlési eljárás megindításáról rendelkező végzést a cégbíróság közzéteszi
  • ha a Jogosult Szolgáltató már nem minősül elektronikus hírközlési szolgáltatónak
  • ha valamelyik fél a végelszámolását határozza el
 • A felek közös megegyezésével
 • Ha az egyik fél jogutód nélkül megszűnik
 • Ha ugyanaz a fél lesz a Jogosult és a Kötelezett Szolgáltató

Megajánlott összekapcsolási forgalmi szolgáltatások

Hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás

Kiegészítő, támogató és emelt szintű szolgáltatások

 • Hordozott szám beállítás
 • Átirányított hívás paramétereinek átadása

Az összekapcsolás műszaki feltételei

Összekapcsolódás közvetlen fizikai kapcsolaton:

 • Földrajzi helyszín: BIX 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Interfész típusa: Optikai IEEE 802.3z 1000BASE-LX single mode
 • Protokoll: SIP2 RFC3261
 • Támogatott kodek: G.711A

Összekapcsolódás publikus interneten:

 • Logikai kapcsolat: Mindenkori publikus IP cím
 • Protokoll: SIP2 RFC3261
 • Támogatott kodek: G.711A

A forgalom kicserélés kizárólag magyarországi forgalomban engedélyezett, a nemzetközi forgalom terhelése nélkül.

Az összekapcsolás költségei

 • Fizikai kapcsolat kiépítése: egyedi ajánlat alapján
 • Fizikai kapcsolat havi díja: 4 000 Ft + Áfa /Mbps/hó
 • Összekapcsolás tesztelése: 420 000 Ft + Áfa

Hívásvégződtetési díjak

 • 2024. január 01-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra: 0,2691 Ft/perc
 • 2023. január 01-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra: 0,2880 Ft/perc
 • 2022. január 01-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra: 0,2494 Ft/perc
 • július 01-től: Minden időszakban: 0,07 eurócent/perc + Áfa
 • december 31-ig terjedő időszakra 361,03 Ft-os árfolyammal számolva: 0,2529 Ft/perc
 • július 01-től: Minden időszakban: 0,26 Ft/perc + Áfa
 • január 01-től 2018. június 30-ig: Minden időszakban: 0,40 Ft/perc + Áfa

Függetlenül attól, hogy a végződtetett hívás az Európai Gazdasági Térség területén belülről érkezik, vagy sem. (a hívó fél számának A-szám országkódja az Európa Gazdasági Térség valamely tagállamának országkódja

Szolgáltatásminőség, üzemeltetés és karbantartás feltételei

Az összekapcsolási szerződések esetében a karbantartás, az üzemeltetés és a szolgáltatásminőség biztosítása tekintetében a 42NET úgy jár el, hogy Partnere számára lehetőséget biztosít az előfizetői szolgáltatáshoz kapcsolódó minőségi követelmények teljesítésére.

Teljesítménymutató

Vállalt érték

Szolgáltatás létesítés időtartama

30 nap + az Összekapcsolási Szerződésben rögzített
teljesítési határidő, de összesen maximum 60 nap

Hibaelhárítási Idő

24 óra

Éves rendelkezésre állás

98,00%

A 42NET vállalja, hogy folyamatos üzemben (a hét minden napján, napi 24 órában) saját hálózatának állapotát nyomon követő hálózat-felügyeleti rendszereket működtet.

Az Összekapcsolás megvalósítása tekintetében mindkét Fél a saját oldalán az érintett Összekapcsolási Pontig felelős az üzemeltetésért és karbantartásért.

A tervezett karbantartási és fejlesztési munkákról, illetve az olyan szolgáltatás-kieséssel nem szükségszerűen járó egyéb tevékenységekről, amelyek azonban magukban hordozzák a megszakadás veszélyét, a Felek a tervezett beavatkozást megelőzően 2 munkanappal korábban értesítik egymást.

A Felek az Üzemfenntartási Munkát előre egyeztetett időpontban és feltételekkel kezdhetik meg, melynek időtartama legfeljebb 4 (négy) óra lehet.

Együttműködés szabályai

A szerződés teljesítése során a felek kötelesek kölcsönösen együttműködni, így különösen a következő területeken:

 1. zavarelhárítás,
 2. hibaelhárítás,
 3. karbantartás,
 4. fejlesztés, így különösen az összekapcsolási pont áthelyezése,
 5. adatközlés és adatvédelem,
 6. az előfizető számának átadása,
 7. számhordozás,
 8. hívásátirányítás, hívásátadás, valamint az előfizetői díjszámlázás,
 9. egymás közötti forgalom- és költségelszámolás

Gyakran Ismételt Kérdések

Mi az a 42NETTel?

A 42NET Csoport telekommunikációs divíziójaként működő 42NETTel Internet alapú távközlési szolgáltató vállalat Magyarországon. A kiépített, saját üzemeltetésű hálózat fejlesztése és bővülése jelenleg is zajlik. Ez a dinamikus fejlődé, a hazai távközlési és média piac meghatározó szereplőivel való nagykereskedelmi kapcsolat az alapja a versenyképes árakhoz történő hozzáférésnek a közép-kelet európai régiót tekintve. Jelentősebb partnereink a magyar média neves képviselői, mely garancia a magas színvonalú és minőségi szolgáltatás biztosítására.

Mi az a VoIP?

Az Internet Protokoll feletti beszédátvitel – elterjedt nevén VoIP, Voice over IP vagy IP-telefónia – a távközlés egy olyan formája, ahol a beszélgetés nem a hagyományos telefonhálózaton, hanem az Interneten vagy más, szintén IP-alapú hálózaton folyik.

Általánosságban elmondható, hogy az IP-alapú beszélgetés kevesebbe kerül a hagyományos távbeszélőn folytatottól. Nincs szükség ugyanis egy különálló hálózat kiépítésére és karbantartására, ami a szolgáltatónak, s így a felhasználónak is jelentős költségmegtakarítással jár. A felhasználók, ha rendelkeznek szélessávú interneteléréssel, az általuk ki nem használt sávszélességet fektetik be a telefonálásba, gyakorlatilag extra költség nélkül.

A szolgáltató hálózatán belüli hívások jellemzően ingyenesek, hiszen ezek csak az Internetet veszik igénybe. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy hagyományos telefonvonal esetében az alközpont drága és minden egyes funkció a szolgáltatást támogató eszközzel lehetséges. VoIP hálózat esetében ezen funkciók aktiválása többletköltség nélkül végezhető.

Hogyan használható a 42NETTel VoIP szolgáltatása?

A szolgáltatás sokféleképpen használható. Minden esetben az alapvető kritérium, hogy internet szolgáltatás kell hozzá. Az internetre kapcsolódott számítógéppel, vagy – VoIP átjáró (ATA egység) beiktatásával – hagyományos telefonkészülékkel is használható. Közvetlenül is kapcsolható IP telefon az internetre, ekkor szinte 100%-ban hasonlít a rendszer a hagyományos telefóniához. A VoIP integrálható kis vállalkozások meglévő telefonhálózatába, de a legbonyolultabb telefonhálózatok szerves részét is képezheti. Egy szóval: a 42NETTel megvalósítja az olcsó és hatékony kommunikációt minden szférában.

Vissza a tetejére